Logowanie

DZ. URZ. 2012.1314

Tytuł:

uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1314
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1314

UCHWAŁA NR XX/111/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie bud etu gminy na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. W treści Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. dokonać zmian: 1) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 38.384.226,38 zł zastąpić kwotą 38.384.201,38 zł; 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. b kwotę 12.010.754,38 zł zastąpić kwotą 12.010.729,38 zł; 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 2.048.700,61 zł zastąpić kwotą 2.048.725,61 zł. § 2. 1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Tabela Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 4. Tabela Nr 2b do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XIX/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1314 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. Plan przychodów i kosztów zakładów bud etowych na rok 2012 w zł

Nazwa zakładu bud etowego 2 Wolbromski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Razem Przewidywany Dotacje stan fund. Przychody z bud etu obrotowego własne gminy na 1.01.2012 3 4 5 319.980 5.501.000 0 Koszty ogółem wg planu Planowana Stan funduszu wpłata do obrotowego bud etu na koniec gminy roku 6 7 8 5.500.000 0 320.980

Lp. 1 1.

2.

20.000

6.200.000

0

6.200.000

0

20.000

339.980 11.701.000

0 11.700.000

0

340.980

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. Dochody bud etu Miasta i Gminy Wolbrom na 2012 rok w zł

Planowane dochody na 2012r. /w zł/ Dział 1 020 Leśnictwo - dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 600 Transport i łączność - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§ 2030) Nazwa działu Źródła dochodów 2 ogółem 3 2.000,00 z tego: bie ące 4 2.000,00 majątkowe 5 -

2.000,00

2.000,00

-

1.189.545,50 60.000,00 1.000.000,00

1.060.000,00 60.000,00 1.000.000,00

129.545,50 -

-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1314 ?

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630) 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłat za zarząd, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności (§ 0760) - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 710 Działalność usługowa -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620) 750 Administracja publiczna: - wpływy z usług (0830) - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej (§ 0960) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)

-

129.545,50 3.220.000,00 310.000,00

129.545,50 660.000,00 2.560.000,00 310.000,00 -

350.000,00

350.000,00

-

60.000,00

-

60.000,00

2.500.000,00 101.213,00 89.213,00

- 2.500.000,00 89.213,00 89.213,00 12.000,00 -

12.000,00

-

12.000,00

204.158,00 10.000,00 30.000,00 132.351,00

204.158,00 10.000,00 30.000,00 132.351,00

-

31.497,00

31.497,00

-

310,00

310,00

-

3.600,00

3.600,00

-

3.600,00

3.600,00

-

233.230,00 500,00

30.500,00 500,00

202.730,00 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1314 ?

- grzywny, mandaty i inne kary pienię ne od osób fizycznych (§ 0570) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 6209) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochody od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od posiadania psów (§ 0370) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzeda alkoholu (§ 0480) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 758 Ró ne rozliczenia - subwencje ogólne w tym: - część oświatowa (§ 2920) - część równowa ąca (§ 2920) - część wyrównawcza (§ 2920) 801 Oświata i wychowanie - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2007) - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 6209)

30.000,00

30.000,00

-

202.730,00

-

202.730,00

23.865.693,00 23.865.693,00

-

12.525.265,00 12.525.265,00 600.000,00 6.924.428,00 900.000,00 60.000,00 1.100.000,00 70.000,00 600.000,00 6.924.428,00 900.000,00 60.000,00 1.100.000,00 70.000,00

-

20.000,00 6.000,00 60.000,00 600.000,00 360.000,00 550.000,00 30.000,00 60.000,00

20.000,00 6.000,00 60.000,00 600.000,00 360.000,00 550.000,00 30.000,00 60.000,00

630.377,00 -

17.613.345,00 17.613.345,00 17.613.345,00 17.613.345,00 14.403.450,00 14.403.450,00 121.814,00 3.088.081,00 2.117.774,00 1.059.558,00 417.719,00 7.520,00 121.814,00 3.088.081,00 1.487.397,00 1.059.558,00 417.719,00 7.520,00

2.600,00

2.600,00

-

630.377,00

-

630.377,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1314 ?

852

Pomoc społeczna - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z ró nych dochodów (§ 0970) - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§ 2030) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

7.018.883,90 55.000,00 45.631,00 105.000,00

7.018.883,90 55.000,00 45.631,00 105.000,00

-

5.985.943,00

5.985.943,00

-

822.613,00

822.613,00

-

4.696,90

4.696,90

-

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2009)

333.912,77

333.912,77

-

333.912,77 80.000,00 80.000,00 485.986,00 80.000,00 6.000,00 399.986,00

333.912,77 80.000,00 80.000,00 485.986,00 80.000,00 6.000,00 399.986,00

-

854

Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§ 2030)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z ró nych opłat (§ 0690) - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności we ramach bud etu środków europejskich ( § 2006)

926

Kultura fizyczna - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 6209)

258.090,00

-

258.090,00

258.090,00

-

258.090,00

Dochody ogółem, w tym: 1) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy , z tego: a) dotacje na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym w działach: 750 ? Administracja publiczna 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

56.727.431,17 52.934.688,67 3.792.742,50

11.182.036,27

9.949.293,77 1.232.742,50

6.122.394,00

6.122.394,00

-

132.351,00 3.600,00

132.351,00 3.600,00

-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1314 ?

kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 852 ? Pomoc społeczna b) dotacje na realizację własnych zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, w tym w działach: 600 ? Transport i łączność 852 ? Opieka społeczna 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w działach: 600- Transport i łączność 710 ? Działalność usługowa 750 ? Administracja publiczna 801 ? Oświata i wychowanie d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym w działach 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 801 ? Oświata i wychowanie 853 ? Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 926 ? Kultura fizyczna 500,00 500,00 -

5.985.943,00 1.902.613,00

5.985.943,00 1.902.613,00

-

1.000.000,00 822.613,00 80.000,00 272.375,50

1.000.000,00 822.613,00 80.000,00 130.830,00

141.545,50

129.545,50 101.213,00 31.497,00 10.120,00 2.884.653,77

89.213,00 31.497,00 10.120,00

129.545,50 12.000,00 -

1.793.456,77 1.091.197,00

202.730,00

-

202.730,00

1.689.935,00 333.912,77 399.986,00 258.090,00

1.059.558,00 333.912,77 399.986,00 -

630.377,00 -

258.090,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1314 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Tabela Nr 2a do Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. Plan wydatków bie ących na 2012 rok w zł

Dział Rozdział Nazwa Wydatki jednostek bud etowych Ogółem z tego: Wynagrodzenia + składki Wydatki statutowe Dotacje na zadania bie ące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Obsługa długu

010 01030 01095 600 60016 700 70005 710 71004

Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Informatyka Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego

24.987,00 18.000,00 6.987,00 2.164.390,00 2.164.390,00 56.937,38 56.937,38 139.213,00 10.000,00

-

24.987,00 18.000,00 6.987,00 2.164.390,00 2.164.390,00 56.937,38 56.937,38 139.213,00 10.000,00 -

-

-

71012

86.000,00

-

86.000,00

-

-

-

-

71013 71014

3.213,00 40.000,00

-

3.213,00 40.000,00

-

-

-

-

720 72095 750 75011 75020 75022 75023 75045 75075

5.311.548,00 163.298,00 28.800,00 4.996.900,00 550,00 85.000,00

4.343.298,00 163.298,00 4.150.000,00 -

968.250,00 28.800,00 846.900,00 550,00 85.000,00

1.232,61 1.232,61 3.300,00 3.300,00 -

280.100,00 184.000,00 3.100,00 -

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1314 ?

75095 751

Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa OSP Obrana cywilna Stra gminna (miejska) Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i po yczek jednostek samorządu terytorialnego Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa

37.000,00 3.600,00

30.000,00 1.440,00

7.000,00 2.160,00

-

93.000,00 -

-

-

75101

3.600,00

1.440,00

2.160,00 -

754

826.000,00

431.300,00

394.700,00

-

10.000,00

-

-

75412 75414 75416 75421 757 75702

366.000,00 15.000,00 440.000,00 5.000,00 -

31.300,00 400.000,00 -

334.700,00 15.000,00 40.000,00 5.000,00 -

-

10.000,00 -

-

305.200,00 305.200,00

758 75818

331.366,00 331.366,00

-

331.366,00 331.366,00

-

-

-

-

211.366,00 120.000,00 22.874.425,00 11.182.032,00 687.682,00

18.526.194,00 9.349.700,00 644.900,00

211.366,00 120.000,00 4.348.231,00 1.832.332,00 42.782,00

229.193,00 -

566.381,00 364.100,00 44.300,00

1.059.558,00 1.059.558,00 -

-

801 80101 80103

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowo enie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno ? administracyjnej szkół Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia

80104 80110 80113 80114

2.761.597,00 6.139.771,00 770.294,00 537.216,00

2.119.000,00 5.023.700,00 184.834,00 495.700,00

642.597,00 1.116.071,00 585.460,00 41.516,00

168.900,00 60.000,00 -

22.850,00 132.500,00 551,00 80,00

-

-

80130 80146

59.975,00

-

59.975,00

293,00 -

-

-

-

80148 851 85153 85154 85158 852 85202 85203

735.858,00 152.700,00 15.650,00 134.050,00 3.000,00 4.041.579,00 600.000,00 426.884,00

708.360,00 62.699,00 2.595,00 60.104,00 2.845.841,00 364.675,00

27.498,00 90.001,00 13.055,00 73.946,00 3.000,00 1.195.738,00 600.000,00 62.209,00

210.000,00 210.000,00 -

2.000,00 300,00 300,00 6.995.448,00 400,00

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1314 ?

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami w tym zbiórka odpadów zawierających azbest Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakład Gospodarki Komunalnej Pozostała działalność Kultura i ochrona

405.123,00

362.192,00

42.931,00

-

5.200.866,00

-

-

85213

71.001,00

71.001,00

-

-

-

-

-

85214

16.252,00

2.000,00

14.252,00

-

500.457,00

-

-

85215 85216 85219 85228

2.044.396,00 471.423,00

1.625.900,00 420.073,00

418.496,00 51.350,00

-

400.000,00 670.000,00 6.695,00 4.421,00

-

-

85295 853

6.500,00 -

-

6.500,00 -

-

212.609,00 -

333.912,77

-

85395 854 85401 85415 900

175.809,00 175.809,00 2.220.000,00

152.700,00 152.700,00 -

23.109,00 23.109,00 2.220.000,00

-

104.400,00 4.400,00 100.000,00 -

333.912,77 470.572,00

-

-

90002

60.000,00

-

60.000,00

-

-

470.572,00 80.000,00

-

90003 90004

400.000,00 50.000,00

-

400.000,00 50.000,00

-

-

-

-

90013 90015 90017 90095 921

40.000,00 1.200.000,00 270.000,00 200.000,00 40.647,00

-

40.000,00 1.200.000,00 270.000,00 200.000,00 40.647,00

1.305.000,00

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1314 ?

dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Razem 40.647,00 40.647,00 835.000,00 -

92116 92120

-

-

-

440.000,00 30.000,00

-

-

-

926 92605 92695

21.000,00 10.000,00 11.000,00 38.384.201,38

10.000,00 10.000,00 26.373.472,00

11.000,00 11.000,00

300.000,00 300.000,00 -

7.956.629,00

50.000,00 1.914.042,77

305.200,00

12.010.729,38 2.048.725,61

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Tabela Nr 2b do Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. Plan wydatków majątkowych na 2012 rok w zł

Dział Rozdział Nazwa Wydatki razem, w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.

2 i 3 ustawy 600 60013 60016 710 71012 720 72095 754 75412 801 80101 900 90001 926 92695 Razem Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Informatyka Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa OSP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Kultura fizyczna Pozostała działalność 2.837.331,30 827.721,30 2.009.610,00 12.000,00 12.000,00 35.407,38 35.407,38 120.000,00 120.000,00 4.500,00 4.500,00 653.547,73 653.547,73 305.126,00 305.126,00 3.967.912,41 35.407,38 35.407,38 67.474,50 67.474,50 305.126,00 305.126,00 408.007,88 -

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1314 ?

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok w zł

Dział Rozdział 1 600 60013 2 § 3 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: wydatki majątkowe inwestycyjne 710 71012 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w tym: wydatki bie ące z tego: wydatki statutowe wydatki majątkowe inwestycyjne 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: wydatki bie ące z tego: wydatki statutowe 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bie ące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.497,00 34.797,00 31.497,00 31.497,00 31.497,00 3.213,00 3.213,00 34.797,00 3.213,00 3.213,00 86.000,00 86.000,00 12.000,00 98.000,00 86.000,00 259.091,00 101.213,00 101.213,00 Nazwa 4 Dochody 5 129.545,50 129.545,50 Wydatki 6

129.545,50 259.091,00

259.091,00

12.000,00

98.000,00

3.213,00

31.497,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1314 ?

75020

Starostwa powiatowe w tym: wydatki bie ące z tego: dotacje

3.300,00 3.300,00 3.300,00 10.120,00 2.600,00 2.600,00 10.413,00

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80101 Szkoły podstawowe w tym: Wydatki bie ące Z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80104 Przedszkola 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola w tym: wydatki bie ące z tego: dotacje 80130 Szkoły zawodowe w tym: wydatki bie ące 2320 z tego: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM

2.600,00 2.600,00 2.600,00 7.520,00 7.520,00

7.520,00 7.520,00 7.520,00 293,00 293,00

272.375,50 405.514,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisław Pyzio
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3533

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.2005

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

 • DZ. URZ. 2012.3889

  uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1313

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1312

  uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1311

  uchwała nr XIII/103 / 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 ? Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1310

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Miasta Bochnia na rok 2012 Rady Miasta Bochnia Nr XIV/145/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1309

  uchwała nr XV/149/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.