Logowanie

DZ. URZ. 2012.1317

Tytuł:

uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miejska w Grybowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1317
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1317

UCHWAŁA NR XVII/82/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały bud etowej Miasta Grybowa na 2012 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Grybowie uchwala, c o następuje: § 1. Dokonuje się zmian w bud ecie Miasta Grybów na 2012 rok: 1. W planie dochodów: 1) zwiększa się dochody bud etowe o kwotę 147 564 zł, w tym: dochody bie ące 147 564 zł, 2) zmniejsza się dochody bud etowe o kwotę 97 564 zł, w tym: dochody bie ące 97 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. W planie wydatków: 1) zwiększa się wydatki bud etowe o kwotę 236 564 zł, z tego: wydatki bie ące 236 564 zł, z tego: wydatki jednostek bud etowych 114 000 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 114 000 zł, dotacje na zadania bie ące 30 000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3ustwy o finansach publicznych 92 564zł; 2) zmniejsza się wydatki bud etowe o kwotę 186 564 zł, z tego: wydatki bie ące 186 564 zł, dotacje na zadania bie ące 94 000 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 92 564zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z bud etu w 2012 roku podmiotom nale ącym i nienale ącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 2. W uchwale bud etowej na 2012 rok nr XVI/78/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 stycznia 2012 r. z późn. zm. wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały oraz następujące zmiany: 1. Załącznik nr 9 do Uchwały Bud etowej na 2012 rok nr XVI/78/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 17 stycznia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grybów. § 4. Uchwała wchodzi w yciem z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grybowie. Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1317

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012 r. Dochody.

Dział Rozdział 1 2 § 3 Nazwa 4 bie ące 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0310 Podatek od nieruchomości 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 801 Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80195 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 4 448 030,00 0,00 750 561,00 0,00 730 000,00 680 000,00 0,00 400 000,00 697 330,00 0,00 5 000,00 155 064,00 92 564,00 92 564,00 92 564,00 78 679,00 13 885,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 000,00 0,00 -5 000,00 -92 564,00 -92 564,00 -92 564,00 -92 564,00 -78 679,00 -13 885,00 50 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 493 030,00 0,00 770 561,00 0,00 750 000,00 710 000,00 0,00 430 000,00 692 330,00 0,00 0,00 62 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan przed zmianą 5 Zmniejszenie Zwiększenie 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1317

ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2007 2009 900 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej 134 130,00 134 130,00 134 130,00 134 130,00 132 520,00 1 610,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bie ące razem: 15 139 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 4 538 493,00 4 088 493,00 19 677 893,00 4 315 187,00 0,00 0,00 -97 564,00 -92 564,00 0,00 0,00 4 538 493,00 4 088 493,00 226 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -97 564,00 -92 564,00 92 564,00 92 564,00 92 564,00 92 564,00 78 679,00 13 885,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 226 694,00 226 694,00 226 694,00 226 694,00 211 199,00 15 495,00 17 500,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

147 564,00 15 189 400,00 92 564,00 226 694,00

147 564,00 19 727 893,00 92 564,00 4 315 187,00

Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1317

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012 r. Wydatki.

z tego (kol. 6-18): z tego (kol. 7-14): Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych, 7 5000 0 15000 20000 5000 0 15000 20000 0 0 0 0 5000 0 15000 20000 1897255 z tego (kol. 8-9): wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1531775 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 5000 0 15000 20000 5000 0 15000 20000 0 0 0 0 5000 0 15000 20000 365480 dotacje na zadania bie ące 10 15000 -15000 0 0 15000 -15000 0 0 15000 -15000 0 0 0 0 0 0 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88200

1

2

3

4 przed zmianą

5 20000 -15000 15000 20000 20000 -15000 15000 20000 15000 -15000 0 0 5000 0 15000 20000 1985455

6 20000 -15000 15000 20000 20000 -15000 15000 20000 15000 -15000 0 0 5000 0 15000 20000 1985455

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

40002

Dostarczanie wody

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

Dotacja przedmiotowa z bud etu 2630 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4260 Zakup energii

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

750

Administracja publiczna

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1317

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4480 Podatek od nieruchomości zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75412 Ochotnicze stra e po arne zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zmniejszenie 2820 zadań zleconych do realizacji zwiększenie stowarzyszeniom po zmianach przed zmianą 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie po zmianach 80195 Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie przed zmianą

0 20000 2005455 1787189 0 20000 1807189 22000 0 20000 42000 38850 0 30000 68850 37100 0 30000 67100 0 0 30000 30000 7018609 -92564 0 6926045 147233 -92564

0 20000 2005455 1787189 0 20000 1807189 22000 0 20000 42000 38850 0 30000 68850 37100 0 30000 67100 0 0 30000 30000 7018609 -92564 0 6926045 147233 -92564

0 20000 1917255 1783989 0 20000 1803989 22000 0 20000 42000 36850 0 0 36850 35100 0 0 35100 0 0 0 0 6855634 0 0 6855634 54669 0

0 0 1531775 1463800 0 0 1463800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5990241 0 0 5990241 0 0

0 20000 385480 320189 0 20000 340189 22000 0 20000 42000 36850 0 0 36850 35100 0 0 35100 0 0 0 0 865393 0 0 865393 54669 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 30000 30000 0 0 30000 30000 33000 0 0 33000 0 0

0 0 88200 3200 0 0 3200 0 0 0 0 2000 0 0 2000 2000 0 0 2000 0 0 0 0 22411 0 0 22411 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1317

zwiększenie po zmianach przed zmianą 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 85395 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie

0 54669 35700 -35700 0 0 6300 -6300 0 0 42979 -42979 0 0 7585 -7585 0 0 155896 0 92564 248460 155896 0 92564 248460 22530 0 35700

0 54669 35700 -35700 0 0 6300 -6300 0 0 42979 -42979 0 0 7585 -7585 0 0 155896 0 92564 248460 155896 0 92564 248460 22530 0 35700

0 54669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 54669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1317

po zmianach przed zmianą 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacja przedmiotowa z bud etu 2630 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszenie zwiększenie po zmianach

58230 273 0 6300 6573 1661 0 42979 44640 21 0 7585 7606 7694840 -79000 79000 7694840 6755840 -79000 79000 6755840 79000 -79000 0 0 0 0 79000 79000

58230 273 0 6300 6573 1661 0 42979 44640 21 0 7585 7606 1018000 -79000 79000 1018000 79000 -79000 79000 79000 79000 -79000 0 0 0 0 79000 79000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939000 0 79000 1018000 0 0 79000 79000 0 0 0 0 0 0 79000 79000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 939000 0 79000 1018000 0 0 79000 79000 0 0 0 0 0 0 79000 79000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79000 -79000 0 0 79000 -79000 0 0 79000 -79000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1317

przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach

23493740 15135900 -186564 236564 -186564 236564

10993231 0 114000 11107231

8074514 0 0 8074514

2918717 0 114000 3032717

437000 -94000 30000 373000

3042209 0 0 3042209

23543740 15185900

z tego (kol. 6-18): z tego (kol. 7-14): wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 z tego (kol. 16-18): w tym: Dział Rozdział § Nazwa Plan wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji na programy i udziałów oraz finansowane wniesienie wkładów z udziałem do spółek prawa środków, o których handlowego. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

2

3

4 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

5 20000 -15000 15000 20000 20000 -15000 15000 20000 15000 -15000 0 0 5000

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

40002

Dostarczanie wody

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dotacja przedmiotowa z bud etu dla 2630 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4260 Zakup energii

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1317

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 750 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4480 Podatek od nieruchomości zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75412 Ochotnicze stra e po arne zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

0 15000 20000 1985455 0 20000 2005455 1787189 0 20000 1807189 22000 0 20000 42000 38850 0 30000 68850 37100 0 30000 67100 0 0 30000 30000 7018609

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107564

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1317

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 80195 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów 4219 i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 853 Pozostałe zadania w zakresie zmniejszenie polityki społecznej zwiększenie po zmianach 85395 Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie

-92564 0 6926045 147233 -92564 0 54669 35700 -35700 0 0 6300 -6300 0 0 42979 -42979 0 0 7585 -7585 0 0 155896 0 92564 248460 155896 0

-92564 0 15000 92564 -92564 0 0 35700 -35700 0 0 6300 -6300 0 0 42979 -42979 0 0 7585 -7585 0 0 155896 0 92564 248460 155896 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 11 ? Poz. 1317

zwiększenie po zmianach przed zmianą 4177 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4179 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4217 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposa enia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacja przedmiotowa 2630 z bud etu dla jednostek przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

92564 248460 22530 0 35700 58230 273 0 6300 6573 1661 0 42979 44640 21 0 7585 7606 7694840 -79000 79000 7694840 6755840 -79000 79000 6755840 79000 -79000 0

92564 248460 22530 0 35700 58230 273 0 6300 6573 1661 0 42979 44640 21 0 7585 7606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6676840 0 0 6676840 6676840 0 0 6676840 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6676840 0 0 6676840 6676840 0 0 6676840 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6676840 0 0 6676840 6676840 0 0 6676840 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 12 ? Poz. 1317

niezaliczanych do sektora finansów publicznych

po zmianach przed zmianą

0 0 0 79000 79000 23493740 -186564 236564 23543740

0 0 0 0 0 263460 -92564 92564 263460

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 400000 0 0 400000

0 0 0 0 0 8357840 0 0 8357840

0 0 0 0 0 8357840 0 0 8357840

0 0 0 0 0 8317840 0 0 8317840

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

Wydatki razem:

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Józef Krok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 13 ? Poz. 1317 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012 r. Zmiany w planie dotacji udzielanych z bud etu w roku 2012 podmiotom nale ącym i nienale ącym do sektora finansów publicznych.

Kwota dotacji przedmiotowej Zmniejszenie Jednostki nienale ące do sektora finansów publicznych Kwota dotacji celowej Plan po zmianie

Dział

Rozdz.

Treść

Plan po Zwiększenie zmianie

Nazwa zadania

Dostarczanie wody ? dotacja do ceny 1 m3 wody ustalona w uchwale Rady Miejskiej Nr V/11/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zadania z zakresu ochrony przeciwpo arowej ? dotacja dla Ochotniczej Stra y Po arnej Grybów, Osiedle Biała Wy na Gospodarka ściekowa - dotacja do ceny 1 m3 ścieku ustalona w uchwale Rady Miejskiej Nr V/11/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy.

400

40002

15 000,00

0,00

754

75412

30 000,00 30 000,00

900

90001

79 000,00

0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Józef Krok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012 r. 1. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział Rozdział Paragraf 750 75011 2010 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody bie ące Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy wojewódzkie Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Treść Dochody 81 766 81 566 81 566 Wydatki 81 766

81 566 81 566 81 566 81 566 67 975 13 591

75011

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 14 ? Poz. 1317 ?

75045 2010

Kwalifikacje wojskowe Dochody bie ące Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Kwalifikacje wojskowe Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

200 200

200 200 200 200 200 1 060 1 060 1 060 1 060

75045

751 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bie ące 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 060 1 060 1 060 1 060 703 357 250 250 250 250

75101

754 75414 2010

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Obrona cywilna Dochody bie ące Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona cywilna Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

250 250 250 250 250 2 415 631 2 415 631

75414

852 85212

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bie ące 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

2 404 223 2 404 223

2 404 223

85212

2 404 223 2 404 223 136 351 136 351 2 267 872

10 500

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 15 ? Poz. 1317 ?

Dochody bie ące 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych 85228 2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bie ące Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

10 500

10 500

85213

10 500 10 500 10 500 908 908

908 908 908 908 908

85228

Razem dotacje, wydatki 2 498 707 2 498 707

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych.

Dochody podlegające przekazaniu do bud etu państwa 589 589 589 19 256

Dział Rozdział Paragraf

Treść

Plan

750 75011 0690 852 85212

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z ró nych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

620 620 620 32 092

32 092 32 092

19 256 19 256 19 845

Razem 33 712

Przewodniczący Rady Miejskiej lek. med. Józef Krok
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.219.1471

  uchwała nr XLVIII/260/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 27 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Grybowa na obwody głosowania.

 • DZ. URZ. 2011.186.1476

  uchwała nr V/14/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Grybowa.

 • DZ. URZ. 2010.618.4947

  uchwała nr LI/277/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2010.598.4723

  uchwała nr LIII/294/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

 • DZ. URZ. 2011.102.811

  uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Grybowa oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów i lokali użytkowych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1316

  uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1315

  uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1314

  uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1313

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1312

  uchwała nr XI/90/2012 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stryszów na 2012 r Nr X/85/2011 Rady Gminy w Stryszowie z dnia 28 grudnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.