Logowanie

DZ. URZ. 2012.1318

Tytuł:

uchwała nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Rada Miasta Trzebini
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1318
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1318

UCHWAŁA NR XIX/199/VI/2012 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Trzebinia na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Trzebini uchwala, co następuje : § 1. 1. Dokonać zmian w bud ecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w bud ecie Gminy Trzebinia na rok 2012 po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Bud et po zmianach wyniesie :

Dochody Przychody RAZEM Wydatki Rozchody RAZEM

102 369 148 11 551 753 113 920 901 104 177 321 9 743 580 113 920 901

§ 2. Przyjmuje się dochody i wydatki bud etu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w kwocie 2 139 000 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały § 3. Przyjmuje się wydatki bud etu na zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 221 562 zł ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckich (Dz.U. nr 52, poz. 420) jak w załączniku nr 4. § 4. Przyjmuje się nową treść załacznika nr 1 uchwały bud etowej o treści jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 1318 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012 r. Zmiany w bud ecie gminy Trzebinia na rok 2012 DOCHODY Dział 801 Nazwa Oświata i wychowanie - dochody majątkowe w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 RAZEM Zmniejszenia 250 000,00 250 000,00 250 000,00 Zwiększenia 0 0 0

250 000,00

0

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012 r. Zmiany w bud ecie gminy Trzebinia na rok 2012 WYDATKI

Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

Ochotnicze stra e po arne - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych

42 506,00

42 506,00 42 506,00 42 506,00 42 506,00

0

0 0 0 0

757

75704

Obsługa długu publicznego

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - Wydatki bie ące 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku bud etowym

100 000,00

100 000,00

0

0

100 000,00 100 000,00

0 0

801

80101

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

963 000,00

600 000,00 0 0 0 600 000,00 600 000,00

600 000,00

370 187,00

40 430,00 40 430,00 40 430,00 40 430,00 0 0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 1318 ?

80103

80104

80110

80114

80148

80195

851 85149

854 85401

900 90095

921 92195

926 92695

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Stołówki szkolne i przedszkolne - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Kultura fizyczna Pozostała działalność - Wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Razem

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 000,00 363 000,00 363 000,00 363 000,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 100 500,00 0 0 0 0 0 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 293 006,00

25 209,00 25 209,00 25 209,00 25 209,00 115 287,00 115 287,00 115 287,00 115 287,00 165 265,00 165 265,00 165 265,00 165 265,00 18 797,00 18 797,00 18 797,00 18 797,00 5 199,00 5 199,00 5 199,00 5 199,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0 0 0 0 0 2 506,00 2 506,00 2 506,00 2 506,00 2 506,00 666 513,00 666 513,00 666 513,00 666 513,00 666 513,00 1 043 006,00

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 1318 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012 r. Dochody i wydatki bud etu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska DOCHODY Dział 900 Nazwa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym : dochody bie ące : *Wpływy z ró nych opłat *Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bie ących jednostek sektora finansów publicznych Plan na 2012 rok 2 139 000 2 139 000 2 076 000 63 000

WYDATKI Dział 854 Rozdział Nazwa Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia 85412 młodzie y *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód *Wydatki bie ące : 1) dotacje na zadania bie ące 2) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych *Wydatki majątkowe: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90002 Gospodarka odpadami *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Plan na 2012 rok 252 000

900

252 000 252 000 252 000 252 000 1 887 000 709 000 414 000 100 000 314 000 314 000 295 000 295 000 80 000 80 000 80 000 80 000 939 000 939 000 939 000 939 000 80 000 80 000 80 000 25 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 1318 ?

90008

90095

*Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona ró norodności biologicznej krajobrazu *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pozostała działalność *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych *wynagrodzenia i skłądki od nich naliczane RAZEM

25 000 25 000 25 000 13 000 13 000 13 000 13 000 41 000 41 000 41 000 36 800 4 200 2 139 000

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012 r. FUNDUSZ SOŁECKI

Dział Rozdział Nazwa 600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Myślachowice FS Piła Kościelecka *Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Lgota

Plan na 2012 rok 28 214

28 214 18 214 18 214 18 214 10 000 8 214 10 000 10 000 10 000

630

63003

Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Płoki *wynagrodzenia i składki od nich naliczane FS Płoki

3 500

3 500 3 500 3 500 2 000 2 000 1 500 1 500

710

71035

Działalność usługowa

Cmentarze *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Karniowice FS Dulowa

10 000

10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 5 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 1318 ?

754

75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

Ochotnicze stra e po arne *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Lgota Pozostała działalność *Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Myślachowice FS Bolęcin

20 000

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 18 000 18 000 18 000 7 000 11 000

75495

801

80101

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Psary

5 000

5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

900

90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oczyszczanie miast i wsi *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Dulowa Oświetlenie ulic, placów i dróg *Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Bolęcin FS Dulowa FS Karniowice FS Młoszowa FS Płoki FS Piła Kościelecka Pozostała działalność *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Lgota FS Karniowice FS Młoszowa FS Myślachowice FS Płoki FS Psary FS Piła Kościelecka

78 930

1 306 1 306 1 306 1 306 1 306 45 900 45 900 45 900 8 500 12 000 10 000 5 000 4 000 6 400 31 724 31 724 31 724 31 724 5 800 2 806 2 806 2 306 11 206 4 300 2 500

90015

90095

921

92109

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Czy ówka *Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne FS Dulowa

67 212

18 150 15 150 15 150 15 150 15 150 3 000 3 000 3 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 1318 ?

92195

Pozostała działalność *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Bolęcin FS Czy ówka FS Dulowa FS Lgota FS Karniowice FS Młoszowa FS Myślachowice FS Płoki FS Psary FS Piła Kościelecka FS Psary *wynagrodzenia i składki od nich naliczane FS Płoki

49 062 49 062 49 062 47 462 3 306 3 150 1 500 2 500 5 000 10 000 3 500 2 500 11 000 2 500 2 506 1 600 1 600

926

92695

Kultura fizyczna

Pozostała działalność *Wydatki bie ące : 1) wydatki jednostek bud etowych w tym : *wydatki związane z realizacją zadań statutowych FS Czy ówka FS Lgota FS Młoszowa

8 706

8 706 8 706 8 706 8 706 1 200 2 506 5 000

RAZEM FUNDUSZ

221 562

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/199/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 24 lutego 2012 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bud etu gminy w roku 2012 I . Dla jednostek sektora finansów publicznych L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Wydatki w zł 4 617 000 3 000 000

1) Dotacje podmiotowe : Dotacja podmiotowa z bud etu dla 921 samorządowej instytucji kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92114 Pozostałe instytucje kultury *Trzebińskie Centrum Kultury 92116 Biblioteki

1 617 000 4 617 000

RAZEM

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 1318 ?

2) Dotacje celowe : Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801 Oświata i wychowanie

851 Ochrona zdrowia 852 Opieka społeczna RAZEM Dotacja celowa na pomoc finansową 754 udzielaną miedzy jednostkami Bezpieczeństwo samorządu terytorialnego na publiczne i dofinansowanie własnych zadań ochrona bie ących przeciwpo arowa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska RAZEM Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 010 w wysokości 2% uzyskanych Rolnictwo i wpływów z podatku rolnego łowiectwo RAZEM Wpłaty gmin i powiatów na rzecz 600 innych jednostek samorządu Transport i łączność terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 900 dofinansowanie zadań bie ących Gospodarka komunalna i ochrona środowiska RAZEM Wpłaty jednostek na fundusz celowy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa RAZEM Dotacja celowa na pomoc finansową 600 udzielaną między jednostkami Transport i samorządu terytorialnego na łączność dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RAZEM

80101 Szkoły podstawowe 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85295 Pozostała działalność 75421 Zarządzanie kryzysowe

3 901 642 1 720 155 287 860 52 000

124 898 334 765 49 000

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100 000

01030 Izby rolnicza

149 000 3 886 3 886 2 550 000

60004 Lokalny transport zbiorowy 90095 Pozostała działalność

156 384

75405 Komendy powiatowe Policji

2 706 384 185 000

60014 Drogi publiczne powiatowe

185 000 500 000

500 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 1318 ?

Dotacje celowe przekazane do 720 samorządu województwa na inwestycje Informatyka i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM OGÓŁEM DOTACJE

72095 Pozostała działalność

22 607

22 607 8 518 642

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych L.p. Wyszczególnienie Dział Rozdział Wydatki w zł 1 689 558 363 895 363 895 882 509 79 757

1) Dotacje podmiotowe : Dotacja podmiotowa z bud etu dla 801 niepublicznej jednostki systemu Oświata i oświaty wychowanie RAZEM Dotacja podmiotowa z bud etu dla 801 publicznej jednostki systemu oświaty Oświata i wychowanie prowadzonej przez osobę prawną inną ni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80104 Przedszkola

80101 Szkoły podstawowe 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja

131 132 232 265 1 325 663 1 744 102 95 000

RAZEM 2) Dotacje celowe : Dotacje celowe z bud etu jednostki 851 samorządu terytorialnego, udzielone w Ochrona zdrowia trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 852 zadań zleconych do realizacji Opieka społeczna organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM Dotacja celowa z bud etu na 926 finansowanie lub dofinansowanie Kultura fizyczna zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 92195 Pozostała działalność

576 600

190 502 64 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

20 000 946 102

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

628 000

628 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 1318 ?

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

90 000

80 000

RAZEM OGÓŁEM DOTACJE RAZEM DOTACJE

170 000 3 433 660 11 952 302 Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj

Uzasadnienie Po stronie dochodów zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 250 000 zł a wydatki 600 000 zł w związku z brakiem mo liwości rozpoczęcia realizacji zadania pn. ?Zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Bolęcinie? w roku 2012. Realizacja zadania uzale niona będzie od otrzymania dofinansowania przez Lokalna Grupę Działania. Przeniesienia środków po stronie wydatków z działu 754 do 921 w wysokości 2 506 zł dokonuje się w związku z przekwalifikowaniem wydatku pn. renowacja Figurki Św. Floriana ? patrona stra aków z funduszu sołeckiego. Po stronie wydatków oszczędności w wysokości 1 040 500 zł przeznacza się na częściowe porycie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2011 r. placówek oświatowych w wysokości 373 987 zł oraz na dokonywanie miesięcznych dopłat w roku 2012 spółce Aqua Planet Sp. z o.o. przeznaczonych na kompensaty spółce kosztów poniesionych z tytułu realizacji zadań Gminy nie znajdujących pokrycia w przychodach spółki ? 666 513 zł zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Trzebini z dnia 30 stycznia 2012 r. nr XVIII/192/VI/2012. W ramach oszczędności zostało zwolnione poręczenie w kwocie 100 000 zł. Przewodniczący Rady Miasta Trzebini Zdzisław Ścigaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1476

  informacja nr GK.KGM.066.5.2012 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Trzebinia.

 • DZ. URZ. 2011.523.5295

  uchwała nr XIV/133/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 września 2011r. w sprawie: zmian w statucie Gminy Trzebinia

 • DZ. URZ. 2010.50.359

  uchwała nr XLII/438/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XXVIII/297/V/2008 Rady Miasta Trzebini z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Trzebinia

 • DZ. URZ. 2011.342.2840

  uchwała nr VII/59/VI/2011 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie : zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2010.595.4677

  uchwała nr LI/558/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 29 października 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1317

  uchwała nr XVII/82/2012 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Grybowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1316

  uchwała nr XXIII/141/2012 Rady Gminy Gdów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1315

  uchwała nr XIX-160/12 Rady Gminy Dobra z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1314

  uchwała nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1313

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.