Logowanie

DZ. URZ. 2012.1332

Tytuł:

uchwała nr XIV.101.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1332
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1332

UCHWAŁA NR XIV.101.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 11a z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002 ze zm. ostatnia zmiana od 01.01.2012 r.) po przekazaniu do zaopiniowania Rada Gminy Parchowo uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1332

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.101.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Celami programu są: 1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt. 2. zapobieganie bezdomności zwierząt. §2 Wykonawcami programu są: 1. Gmina Parchowo 2. schronisko dla zwierząt (na podstawie umowy podpisanej z gminą), 3. funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni pracownik referatu Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji ds. leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i utrzymania dróg Urzędu Gminy w Parchowie i współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej. §3 Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku gmina zapewni poprzez podpisanie stosownej umowy z jednostkami je prowadzącymi. §4 Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie. §5 Na terenie gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: - stale na interwencję, - wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. - wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, - transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. §6 1. Gmina realizuje obligatoryjne sterylizacje lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 2. Zabiegom, o których mowa wyżej nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terenie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 3. Zabiegi sterylizacji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. §7

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1332

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w formie ogłoszeń na tablicy w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej gminy. §8 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg usypiania powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być zabezpieczone do czasu odbioru ich przez odpowiednie służby. §9 1. W przypadku zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, Gmina zawrze stosowną umowę z właścicielem gospodarstwa. 2. Zakres umowy zostanie określony w przypadkach indywidualnych, a gospodarstwo zostanie ustalone w miejscowości, której dotyczy bezdomność. § 10 Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej jest zapewnione poprzez dyżury lecznic dla zwierząt pełniących dyżury całodobowe na terenie powiatu Bytowskiego. § 11 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Parchowo 2. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecenie usług podmiotom zewnętrznym
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1331

  uchwała nr XVI-217/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Lębork na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1330

  uchwała nr XVI ? 211/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu ulicy Żeromskiego w Lęborku, drogi gminnej.

 • DZ. URZ. 2012.1329

  uchwała nr XVI-210/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2012.1328

  uchwała nr XVI/156/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malbork w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1327

  uchwała nr XIV/111/2012 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.