Logowanie

DZ. URZ. 2012.1338

Tytuł:

uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1338
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1338

UCHWAŁA NR XIV.97.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2012r. Nr 83) uchwala się, co następuje: § 1. Wójt może udzielić bonifikaty w wysokości 50 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. § 2. 1. Rozłożona na raty, nieuiszczona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. 2. Wysokość stopy, o której mowa w ust.1 określona jest na dzień 1 stycznia każdego roku, w którym przypada płatność raty. 3. Termin płatności rat ustala się na dzień 31 marca każdego roku. § 3. Traci moc uchwała Nr 217/XXXVI/2002 Rady Gminy Parchowo z dnia 28.06.2002r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkalne. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.444

  uchwała nr XXVI/226/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.343.5846

  uchwała nr XII/74/11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3876

  uchwała nr 327/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia stopy procentowej rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.2162

  uchwała Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 25 maja 2012r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.1336

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. 2012.1335

  uchwała nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1334

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1333

  uchwała nr 166/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania tych opłat, jak również zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie usług opiekuńczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.