Logowanie

DZ. URZ. 2012.1339

Tytuł:

uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania i ścieków?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1339
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1339

UCHWAŁA NR XIV.99.2012 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania i ścieków? Na podstawie podstawie art.19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747), Rada Gminy Parchowo uchwala co następuje: § 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 4. Traci moc Uchwała Nr 229/XXXVIII/2002 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 października 2002 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1339

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.99.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Regulamin określa prawa i obowiązki Gminy Parchowo, zwanej w dalszej części Przedsiębiorstwem, oraz odbiorców usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy. §2 Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Ustawa - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747) wraz z przepisami wykonawczymi. Gmina - Gmina Parchowo, jednostka samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwo ? gminę, gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej Odbiorca usług - każdy kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Umowa ? umowa o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą usług. Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacja wodociągową nieruchomości wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze kanalizacyjne ? odcinek przewodu łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjna, za pierwsza studzienką licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości. Wodomierz główny ? przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym. Rozdział II Minimalny poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków §3 Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić następujący minimalny poziom świadczonych usług: 1)Dostarczać w sposób ciągły i niezawodny do Odbiorcy wodę z sieci wodociągowej na podstawie zawartej umowy o należytej jakości i w ilości określonej w umowie i ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05 MPa chyba że umowa stanowi inaczej. 2)Odbierać ścieki w sposób ciągły w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości. 3)Budować urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji. 4)Instalować na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy, ponosić koszty jego zakupu i utrzymania

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1339

5)Dokonywać na własny koszt legalizacji wodomierzy i innych niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy. 6)Udostępniać zastępczy punkt poboru wody dla Odbiorcy usług jeżeli przewidywana przerwa w dostawie, spowodowana awarią lub pracami konserwacyjno-remontowymi, przekroczy 24 godziny. 7)Informować o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprzez umieszczanie wyników badań na stronie internetowej Urzędu Gminy Parchowo. Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług §4 Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcą. §5 1. Podpisanie umowy z Odbiorcą następuje po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wniosku o zawarcie umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do jej zawarcia. 2. Wraz z wnioskiem osoba ubiegająca się o zawarcie umowy zobowiązana jest przedstawić Przedsiębiorstwu dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych. 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym po udokumentowaniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości. §6 1. Umowy zawierane są na czas określony lub nieokreślony. 2. Umowa zawiera postanowienia określone w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 3.Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowej umowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności. 4.Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotycząca taryfy lub adresu do korespondencji. 5.Umowa zawarta na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze stron pisemnie, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. 6.Umowa zawarta na czas określony może być wypowiedziana pisemnie za jednomiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.

7.Pisemne wypowiedzenie umowy składa się w siedzibie Przedsiębiorstwa lub wysyła na adres wskazany w umowie. 8.Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącego osobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia. §7 Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach §8 1. Podstawę rozliczenia zużycia wody i ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe albo średnie normy zużycia.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1339

2.W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody. 3.Strony ustalą w umowie okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty 4.Wniesienie przez odbiorcę reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 5.W rozliczeniach odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość zużytej wody nie trafiającej do kanalizacji, wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia jest ustalona na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy. 6.W przypadku poboru wody z ujęć odbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa ustala się na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnych ujęciach. §9 Zmiany obowiązujących cen i stawek za dostawę wody i odbiór ścieków na terenie Gminy Parchowo będą ogłoszone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń oraz dostępne w siedzibie i na stronach internetowych Urzędu Gminy Parchowo § 10 W przypadku współwłaścicieli nieruchomości, na ich wniosek, rozliczenie może następować udziałem procentowym w oparciu o odczyty wodomierza głównego i liczbę zamieszkałych osób. W przypadku rozliczeń lokali w budynkach wielolokalowych stosuje się zasady określone w art. 6 ust. 6 i art. 26 ust. 2 i 3 ustawy. § 11 1. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki spowodowana wejściem w życie nowej taryfy nie wymaga zmiany umowy. 2. Przedsiębiorstwo dołącza do nowo podpisywanej umowy aktualnie obowiązujące taryfy. 3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje w okresie między odczytowym zużycie wody/ścieków przed i po zmianie zostaje ustalone dla każdego okresu i taryf dla tych okresów ustalonych. §12 1.Odbiorcy regulują należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych określonych w umowie. 2.Jeżeli odbiorca usług zalega z zapłatą za usługi przez dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, Przedsiębiorstwo po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawo odstąpić od umowy. 3.Po rozwiązaniu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia wody i zamyka przyłącze kanalizacyjne oraz demontuje wodomierz. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody i odprowadzania ścieków obciążają Odbiorcę. Rozdział V Warunki przyłączania do sieci. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza § 12 1. Odbiorca zamierzający korzystać z usług Przedsiębiorstwa winien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zapewnienie dostawy wody lub odbioru ścieków oraz o określenie warunków technicznych przyłączenia. 2. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać: 1)oznaczenie wnioskodawcy, 2)określenie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1339

a) rodzaju i ilości, a w przypadku ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków, b) przeznaczenia wody, 3)informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności rodzaj zabudowy, charakter działalności, charakter ścieków 4)proponowany termin rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) aktualną mapę sytuacyjną w skali 1:500 (jeżeli brak to 1:1000) w dwóch egzemplarzach, określającą usytuowanie przyłączanej nieruchomości, istniejące sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz inne obiekty i urządzenia uzbrojenia terenu ?wskazana jest mapa do celów projektowych, 2) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego osoby w stosunku do nieruchomości. 3) odpis właściwego rejestru określający sposób reprezentacji firmy. § 13 Przedsiębiorstwo określa w zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków ilość wody i jej ciśnienie w istniejącej sieci wodociągowej w rejonie podłączenia, cel na jaki może być wykorzystywana oraz ilość i jakość ścieków, które mogą być odebrane z nieruchomości, a także wskazuje miejsce przyłączenia i warunki budowy lub przebudowy rurociągów, do których mają być wykonane podłączenia.

§ 14 Na podstawie danych wynikających z pisemnego wniosku, o którym mowa w § 12 ust.2i danych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. § 15 1. Warunki techniczne przyłączenia są ważne przez okres 2 lat od daty wydania. 2. Jeżeli istnieje zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków przekraczających dopuszczalne normy, Przedsiębiorstwo ma prawo nakazać zastosowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających, 3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem. 4. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza i przed jego zasypaniem Przedsiębiorstwo dokonuje jego odbioru wraz z udziałem inwestora i wykonawcy. § 16 1.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśli przyłącze zostało wykonane bez wydania warunków technicznych lub niezgodnie z warunkami technicznymi. 2.Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia lub przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim ze nie będą zapewnione wymagania określające minimalny poziom usług. § 17 Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli: - przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług. - nie posiada zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. - nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. § 18

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1339

1.Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie odbioru technicznego. 2.Protokół końcowy odbioru technicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony zobowiązuje odbiorcę do zawarcia umowy. 3.W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz projektem przyłącza. 4.Wszelkie odcinki przyłącza ulegające zakryciu należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 5.Termin odbioru przyłącza Przedsiębiorstwo uzgadnia z Odbiorcą. 6.Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej : datę odbioru, dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego, skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza. § 19 Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika planowana budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych a osoba ubiegająca się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, gmina może zawrzeć z taką osoba umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy, przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia. Rozdział VI Standardy obsługi Odbiorców i sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz sposoby załatwiania reklamacji § 20 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania Odbiorcom informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, a w szczególności dotyczących zakłóceń w tym zakresie i określenia położenia zastępczych punktów poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy. 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności: 1)z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, 2)dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo niezwłocznie informuje Odbiorców, Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. § 21 1. W przypadku planowych przerw w dostawie wody powyżej 8 godzin Przedsiębiorstwo powinno powiadomić Odbiorców z 36-godzinnym wyprzedzeniem i zapewnić zastępczy punkt (punkty) poboru wody. 2. W przypadku nieplanowanego braku ciągłości dostawy wody Przedsiębiorstwo powinno niezwłocznie powiadomić Odbiorców i w przypadku przerwy powyżej 6 godzin powinno zapewnić zastępczy punkt (punkty) poboru wody. 3. W przypadku budynków wielolokalowych Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach, wskazanych w ust.

1, poinformować właściciela lub zarządcę nieruchomości. 4. Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt (punkty) poboru wody informując Odbiorcę o jego lokalizacji. w przypadku zaistnienia braku możliwości zapewnienia ciągłości odbioru ścieków w wyniku uszkodzenia systemu kanalizacji sanitarnej. Przedsiębiorstwo może żądać od Odbiorcy ograniczenia ilości odprowadzanych ścieków, co wiązać się może z ograniczeniami w dostawie wody.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1339

5. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw wody może nastąpić także decyzją właściwych organów wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 6. W czasie trwania klęski lub wystąpienia siły wyższej, szczególnie gdy doszło do zanieczyszczenia wody, Przedsiębiorstwo ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców. 7. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku: 1)braku wody na ujęciu, 2)zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia, 3)potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych, 4)zaniku energii elektrycznej na ujęciu lub pompowniach, 5)konieczności usuwania awarii, 6)konieczności prowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę, 7)uszkodzenia instalacji grożącego niebezpieczeństwem, 8)wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, 9)konieczności ograniczenia ilości dopływających ścieków w celu umożliwienia naprawy sieci kanalizacyjnej. § 22 Odbiorca usług ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat. w szczególności: 1. Podstawą reklamacji jakości dostarczanej wody jest niezwłoczne zgłoszenie przez Odbiorcę pogorszenia jakości wody umożliwiające Przedsiębiorstwu pobór próbek wody do analizy. Woda do analizy będzie pobierana w węźle wodomierzowym stanowiącym granicę podziału własności instalacji. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez zainteresowanego: pisemnie w siedzibie Przedsiębiorstwa lub listem poleconym. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Przedsiębiorstwo niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 21 dni od daty ich wpływu. 4. O sposobie załatwienia reklamacji, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić zainteresowanego pisemnie. 5. Wniesienie przez Odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności. 6. Ekspertyzę prawidłowego funkcjonowania wodomierza dokonuje Urząd Miar lub uprawniony podmiot, na wniosek Odbiorcy. 7. W przypadku niesprawności wodomierza potwierdzonej ekspertyzą, reklamacji podlega okres obrachunkowy bezpośrednio poprzedzający okres, w którym skierowano wodomierz do ekspertyzy i część bieżącego okresu rozliczeniowego do daty wymiany wodomierza. Rozdział VII Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe § 23 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić dostęp odpowiednim służbom dostęp do wody dla realizacji celów przeciwpożarowych. 2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy rozliczeniowe na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostki straży pożarnej

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1339

3. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Przedsiębiorstwem a jednostka straży pożarnej. Rozdział XIII Postanowienia końcowe §24 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa a w szczególności przepisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy. 2. Ewentualna nieważność poszczególnych zapisów, nie powoduje nieważności całego regulaminu. W takim wypadku, w miejsce nieważnych zapisów regulaminu wchodzą odpowiednie zapisy ustawy i przepisy wykonawcze do ustawy.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1493

  uchwała nr XXXI/210/09 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek Jasielski stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/202/2009 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Frampol?.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/111/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zamość.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Strzeleczki.

 • DZ. URZ. 2011.517.5152

  uchwała nr XIV.100.2011 r. Rady Gminy Czernichów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernichów.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1338

  uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.1336

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. 2012.1335

  uchwała nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1334

  uchwała nr XVII/97/12 Rady Gminy Koczała z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opłaty miejscowej na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.