Logowanie

DZ. URZ. 2012.1340

Tytuł:

uchwała nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Miejska w Lęborku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1340
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1340

UCHWAŁA NR XVI-198/2012 RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. c, d i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu miasta na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. § 3. Budżet miasta Lęborka na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi: DOCHODY kwota 104.820.560,45 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 90.475.745,50 zł, w tym: - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 709.568,00 zł - dochody majątkowe w wysokości 14.344.814,95zł, w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.167.199,95 zł WYDATKI kwota 109.532.465,95 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 92.748.150,00 zł - wydatki majątkowe w wysokości 16.784.315,95 zł - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 12.167.689,00 zł Deficyt budżetu miasta Lęborka ulega zmianie i wynosi 4.711.905,50 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1340

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n. ?Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku? otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały. § 5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok p.n ?Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2012 rok? otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Stenka

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1340

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012 r.

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 926 Kultura fizyczna 128 067,00 92695 Pozostała działalność 128 067,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2007 128 067,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 128 067,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1340

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012 r.

ZWIĘKSZENIE I PRZENIESIENIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEBORKA NA 2012 ROK

Dział Rozdział Paragraf 600 60016 6050 630 63095 2320 700 70005 4260 4300 6050 6300 754 75495 4260 4300 801 80101 4210 4300 851 85149 4300 926 92695 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 Transport i łączność Drogi publiczne gminne

Treść

Wartość 137 021,65 137 021,65 137 021,65 6 000,00 6 000,00 6 000,00 214 600,00 214 600,00 - 8 000,00 - 7 400,00 220 000,00 10.000,00 15 400,00 15 400,00 8 000,00 7 400,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 150 668,00 150 668,00 7 956,00 1 404,00 1 512,00 267,00 237,00 42,00 11 985,00 2 115,00 31 662,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i za przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Oświata i Wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1340

4219 4307 4309 4357 4359 4387 4389 4427 4429

Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług dostępu do sieci Internet Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne

5 588,00 62 475,00 11 025,00 3 400,00 600,00 5 100,00 900,00 3 740,00 660,00 Razem: 613 689,65

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1340

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych Lp. 1 1 2 1 Treść 2 Przychody ogółem: Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Klasyfikacja § 3 931 950 982 Kwota 4 7 911 905,50 3 200 000,00 4 711 905,50 3 200 000,00 3 200 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1340

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2012 ROK

rozdz 15011

50095

60004

60016

60017

70004

70005

Nazwa Źródło finansowania ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Inkubator Przedsiębiorczości - Środki własne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Mój Rynek -Środki własne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Zakup wiat przystankowych -Środki własne DROGI PUBLICZNE GMINNE Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań projektowych -Dotacja celowa z udziałem środków unijnych -Wkład miasta w realizację zadania - Środki własne Budowa i modernizacja dróg i ulic -Środki własne Przebudowa ul.

Waryńskiego wraz z budową nowego mostu na rzece Łebie i remontem mostu na kanale Młyńskim ? I etap -Środki własne DROGI WEWNĘTRZNE Budowa parkingu przy ulicy Kusocińskiego (okolice basenu) -Środki własne RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Remonty zasobów komunalnych -Środki własne GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Projekt budynku komunalnego -Środki własne Przejęcie gruntów i gruntów pod drogi -Środki własne Remont budynków niemieszkalnych -Środki własne

Kwota 150.000,00 150.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.794.943,65 356.922,00 252.383,70 44.538,30 60.000,00 2.738.021,65 2.738.021,65 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 344.000,00 344.000,00 344.000,00 723.500,00 81.500,00 81.500,00 350.000,00 350.000,00 292.000,00 292.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1340

75023

80101

80104

80110

90001

90004

90017

90095

92195

92601

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 580.000,00 Budowa i przebudowa budynku Ratusza Miejskiego 400.000,00 -Środki własne 400.000,00 Remont Ratusza wraz z izolacja niskiej piwnicy 180.000,00 -Środki własne 180.000,00 SZKOŁY PODSTAWOWE 207.000,00 Remont placówek oświatowych 207.000,00 -Środki własne 207.000,00 PRZEDSZKOLA 340.263,00 Remont placówek oświatowych 50.000,00 -Środki własne 50.000,00 Termomodernizacja przedszkoli 290.263,00 -Środki własne 290.263,00 GIMNAZJA 49.000,00 Remonty placówek oświatowych 49.000,00 -Środki własne 49.000,00 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 3.721.517,00 Budowa i przebudowa systemów odprowadzania wód opadowych 3.721.517,00 i roztopowych -Środki własne 150.000,00 -Dotacja celowa z udziałem środków unijnych 2.678.637,75 -Wkład miasta w realizację zadania 892.879,25 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 30.000,00 Budowa placów zabaw 30.000,00 -Środki własne 30.000,00 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 20.000,00 Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego 20.000,00 -Środki własne 20.000,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 150.000,00 Dokumentacje i ekspertyzy 150.000,00 -Środki własne 150.000,00 5.147.092,30 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Rewitalizacja Centrum Lęborka 4.987.092,30 -Środki własne 300.000,00 -Dotacja celowa z udziałem środków unijnych 3.280.964,61 -Wkład miasta w realizację zadania 1.406.127,69 Badania archeologiczne kwartału dawnej zabudowy miejskiej- I etap 160.000,00 -Środki własne 160.000,00 OBIEKTY SPORTOWE 107.000,00 Remonty obiektów sportowych / basen / 107.000,00 -Środki własne 107.000,00 RAZEM 16.294.315,95

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 1340
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1330

  uchwała nr XVI ? 211/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: ustalenia przebiegu ulicy Żeromskiego w Lęborku, drogi gminnej.

 • DZ. URZ. 2012.706

  uchwała nr XV-177/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI-128/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 13 września 2007r. w sprawie nadania nazwy nowej drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Miasto Lębork.

 • DZ. URZ. 2011.109.2234

  uchwała nr VIII-87/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LXIII ? 400/98 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 10 lutego 1998 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Lęborku.

 • DZ. URZ. 2010.11.206

  uchwała nr XLVIII-415/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką .

 • DZ. URZ. 2012.2423

  uchwała nr XIX ? 248/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zaliczenia ulicy Pomorskiej do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Trzynastka dla odchodzącego dyrektora szkoły

  Dyrektor Gimnazjum z dniem 31.08.2011 r. przestaje pracować w szkole z powodu odejścia na emeryturę, poza odprawą domaga się wypłacenia w tym dniu trzynastki za 2011 (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1339

  uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania i ścieków?

 • DZ. URZ. 2012.1338

  uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.1336

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. 2012.1335

  uchwała nr XV/139/2012 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.