Logowanie

DZ. URZ. 2012.1341

Tytuł:

uchwała nr 168/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-10
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Stawie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1341
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 1341

UCHWAŁA NR 168/XXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Nowy Staw. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ? RADA MIEJSKA w Nowym Stawie uchwala, co następuje: § 1. W Regulaminie Rady Miejskiej w Nowym Stawie stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Nowy Staw, który został przyjęty Uchwałą Nr 39/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowy Staw, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr 70, poz. 1499, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "§ 6 ust. 1 O terminie i miejscu obrad sesji przewodniczący Rady powiadamia radnych najpóźniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady za pomocą listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru doręczanych przez upoważnionego pracownika urzędu lub pocztą elektroniczną ." 2. w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " 1. W obradach Rady uczestniczą z prawem zabrania głosu Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik Gminy, kierownicy referatów, osoby zajmujące samodzielne stanowiska, dyrektorzy ? kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego." 3. w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Porządek obrad powinien przewidywać przyjęcie w drodze głosowania przez Radę protokołu z poprzedniej sesji." 4. w § 21ust. 10 otrzymuje brzmienie: "10. Radni otrzymują powiadomienia o sesji wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projekty uchwał na 3 dni przed posiedzeniem Rady." 5. w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Jest każdorazowo zobowiązany do zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady ? sołtysów i przewodniczących organów pomocniczych gminy - w formie pisemnej za pomocą listów. § 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1341

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Waldemar Kalinowski




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.89.1825

  uchwała nr 73/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowy Staw

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.1595

  uchwała nr XXXIV/224/09 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian statutu Gminy Nowy Żmigród

 • DZ. URZ. 2010.110.2127

  postanowienie nr DGD-714-9/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Nowy Staw na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2012.726

  uchwała nr XVIII/104/11 Rady Gminy Łagów z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statusu dróg wewnętrznych na drogę gminną (oraz ustalenia jej przebiegu)

 • DZ. URZ. 2012.1350

  uchwała nr 167/XXII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowy Staw w 2012 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1340

  uchwała nr XVI-198/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XIV-154/2011 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1339

  uchwała nr XIV.99.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania i ścieków?

 • DZ. URZ. 2012.1338

  uchwała nr XIV.97.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.1337

  uchwała nr XVI-199/2012 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr VII-85/2007 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej pobieranej na rzecz Gminy Miasta Lębork oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2012.1336

  uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 marca 2012r. w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XI /70/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.