Logowanie

DZ. URZ. 2012.1397

Tytuł:

uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1397
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1397

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej Na podstawie art. 40 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: § 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIV/162/04Rady Gminy Ochotnica Dolna z 21 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. Urzęd. Woj. Małop. Nr 309, poz. 3292 z późn. zm.) w § 3 ust.3 dodaje się punkt 16 w brzmieniu:? realizacja zadań gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.439.3226

  uchwała nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej

 • DZ. URZ. 2012.2217

  uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Ropa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIV/199/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia 11 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX-167/2010 Rady Gminy Bądkowo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI-36/03 Rady Gminy Bądkowo z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie i uchwały Nr XVII-89/2005 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30.03.2005r.w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie oraz uchwały nr XXVII-150/2006 Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bądkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.124.3668

  uchwała nr XXI/143/09 Rady Gminy w Potworowie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1396

  ogłoszenie nr 1/2012 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Słaboszów

 • DZ. URZ. 2012.1395

  porozumienie Gminy Miasta Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 marca 2012r. zawarte w dniu 12 marca 2012 r. w Tarnowie pomiędzy: Gminą Miasta Tarnowa reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tarnowa Pana Ryszarda Ścigałę, przy udziale Skarbnika Miasta Pana Sławomira Kolasińskiego, a Powiatem Tarnowskim, w którego imieniu występuje Zarząd Powiatu Tarnowskiego reprezentowany przez Starostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mieczysława Krasa i Wicestarostę Powiatu Tarnowskiego Pana Mirosława Banacha, przy udziale Skarbnika Powiatu Tarnowskiego Pani Anny Niedojadło o następującej treści:

 • DZ. URZ. 2012.1394

  porozumienie nr EK.031.5.2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Myślenickiego

 • DZ. URZ. 2012.1393

  informacja nr G. 0640.1.14.2012 Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 14 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

 • DZ. URZ. 2012.1392

  informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 1 marca 2012r. o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 r. położonych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.