Logowanie

DZ. URZ. 2012.1465

Tytuł:

uchwała nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-23
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1465
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2012 r. Poz. 1465

UCHWAŁA NR XVI/17/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit. d i lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 94, 211 i 212, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o 1.269.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan wydatków po zmianie wynosi 83.512.552 zł, z tego: 1) wydatki bieżące - 60.558.772 zł 2) wydatki majątkowe - 22.953.780 zł. § 2. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.269.000 zł. Plan deficytu po zmianie wyniesie 13.528.962 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów zaciąganych na rynku krajowym w kwocie 12.259.962 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.269.000 zł. § 3. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 1.269.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 4. Dokonuje się zmian w wykazie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 5. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych gminy na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1465

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012 r. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2012

Z tego z tego: Dział Rozdział § z tego: wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 263 780,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 z tego: w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Plan

Wydatki bieżące

obsługa długu

Wyszczególnienie

1

2

3

2 przed zmianą zmniejszenie

5 5 049 930,00

6 263 780,00

7 263 780,00

10

11

13

14

15 4 786 150,00

16 2 200 000,00

18 2 586 150,00

010

Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie po zmianach Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 1 670 000,00 4 256 150,00 13 723 200,00 -700 000,00 200 000,00 13 223 200,00 310 000,00 -200 000,00 200 000,00 310 000,00 290 000,00 -200 000,00 20 000,00 20 000,00 3 805 200,00 20 000,00 3 645 200,00 5 200,00 3 640 000,00 160 000,00 20 000,00 3 815 200,00 -10 000,00 3 655 200,00 -10 000,00 5 200,00 3 650 000,00 -10 000,00 160 000,00 1 670 000,00 4 256 150,00 9 908 000,00 -690 000,00 200 000,00 9 418 000,00 290 000,00 -200 000,00 200 000,00 290 000,00 290 000,00 -200 000,00 9 908 000,00 -690 000,00 200 000,00 9 418 000,00 290 000,00 -200 000,00 200 000,00 290 000,00 290 000,00 -200 000,00 1 670 000,00 4 256 150,00 1 670 000,00 4 256 150,00 2 586 150,00 1 670 000,00 4 256 150,00 2 586 150,00 1 670 000,00 4 256 150,00 2 586 150,00 1 670 000,00 6 719 930,00 2 586 150,00 263 780,00 263 780,00 263 780,00 1 670 000,00 6 456 150,00 2 586 150,00 0,00 2 200 000,00 1 670 000,00 4 256 150,00 2 586 150,00

6010

600

Transport i łączność zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie 200 000,00 200 000,00 10 699 200,00 -500 000,00 1 471 200,00 -10 000,00 1 471 200,00 -10 000,00 5 200,00 0,00 1 466 000,00 -10 000,00 200 000,00 200 000,00 9 228 000,00 -490 000,00 200 000,00 200 000,00 9 228 000,00 -490 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00

6300

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1465

po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 750 Administracja publiczna zwiększenie po zmianach przed zmianą 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie po zmianach przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Wydatki razem: zwiększenie po zmianach

10 199 200,00 848 000,00 -10 000,00

1 461 200,00 848 000,00 -10 000,00

1 461 200,00 848 000,00 -10 000,00

5 200,00

1 456 000,00 848 000,00 -10 000,00

8 738 000,00

8 738 000,00

838 000,00 9 228 000,00 -490 000,00 0,00 8 738 000,00 5 516 880,00

838 000,00

838 000,00

838 000,00 9 228 000,00 -490 000,00 9 228 000,00 -490 000,00

8 738 000,00 5 450 880,00 5 124 880,00 3 993 902,00 1 130 978,00 326 000,00 66 000,00

8 738 000,00 66 000,00

77 000,00 5 593 880,00 4 719 818,00

65 000,00 5 515 880,00 4 653 818,00

65 000,00 5 189 880,00 4 642 818,00 3 993 902,00 3 773 622,00

65 000,00 1 195 978,00 869 196,00 326 000,00 11 000,00

12 000,00 78 000,00 66 000,00

12 000,00 78 000,00 66 000,00

77 000,00 4 796 818,00 280 000,00

65 000,00 4 718 818,00 280 000,00

65 000,00 4 707 818,00 280 000,00 3 773 622,00

65 000,00 934 196,00 280 000,00 11 000,00

12 000,00 78 000,00

12 000,00 78 000,00

25 000,00 305 000,00

25 000,00 305 000,00

25 000,00 305 000,00

25 000,00 305 000,00

40 000,00 40 000,00 66 000,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00 66 000,00 66 000,00

12 000,00 78 000,00 2 675 530,00 2 390 200,00 445 200,00 445 200,00 1 945 000,00

12 000,00 78 000,00 285 330,00

12 000,00 78 000,00 285 330,00 210 330,00

22 000,00 2 697 530,00 680 530,00 2 390 200,00 395 200,00 445 200,00 395 200,00 445 200,00 395 200,00 1 945 000,00

22 000,00 307 330,00 285 330,00

22 000,00 307 330,00 285 330,00 210 330,00 210 330,00

22 000,00 702 530,00 75 000,00 395 200,00 395 200,00 395 200,00

22 000,00 307 330,00 75 000,00

22 000,00 307 330,00 75 000,00 210 330,00

22 000,00 97 000,00 82 243 552,00 -700 000,00 1 969 000,00 83 512 552,00 0,00 60 503 772,00 -10 000,00 65 000,00 60 558 772,00 0,00 43 574 892,00 -10 000,00 65 000,00 43 629 892,00 26 577 617,00 26 577 617,00 0,00 16 997 275,00 -10 000,00 65 000,00 17 052 275,00 6 328 137,00 7 825 157,00 265 586,00 1 110 000,00 1 400 000,00 6 328 137,00 7 825 157,00 265 586,00 1 110 000,00 1 400 000,00

22 000,00 97 000,00 21 739 780,00 -690 000,00 1 904 000,00 22 953 780,00

22 000,00 97 000,00 19 153 630,00 -690 000,00 234 000,00 18 697 630,00 704 330,00 1 670 000,00 4 256 150,00 704 330,00 2 586 150,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1465

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2012

Lp.

1

Treść

2

Klasyfikacja §

3

Plan

4

Zmiana

5

Plan po zmianie

5

1 2 3

Dochody Wydatki Wynik budżetu Przychody ogółem:

x x x

69 983 590 82 243 552 - 12 259 962 13 479 962

69 983 590 1 269 000 - 1 269 000 1 269 000 1 269 000 83 512 552 13 528 962 14 748 962 2 309 000 180 000 12 259 962 1 220 000 800 000 200 000 220 000

1 2 3

Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem:

§ 950 § 951 § 952

1 040 000 180 000 12 259 962 1 220 000

1 2 3

Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 982 § 991 § 992

800 000 200 000 220 000

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1465

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2012

z tego: Plan Dział Rozdział §§ Dotacje ogółem wydatków (5+11)

1 2 3 4 5 6

w tym: Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń

7 8 11

Dotacje

Wydatki majątkowe

600 60004 60013 60014 60014 630 63003 801 80101 80103 80104 OGÓŁEM 2310 2310 2310 6050 2310 6050 6050 6300

-

420 000 140 000 190 000 90 000 200 000 100 000 100 000

140 000 140 000

-

-

140 000 140 000

280 000

190 000 90 000 200 000 100 000 100 000 595 737 35 737 60 000 500 000 735 737 595 737 35 737 60 000 500 000 735 737 380 000 -

1 200 000 1 200 000 1 200 000

595 737 35 737 60 000 500 000 1 115 737

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1465

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/17/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 23 marca 2012 r. Wydatki majątkowe gminy na rok 2012

z tego źródła finansowania:

Środki Środki pochodzące z innych źródeł* Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Plan

własne

1

2

3

4

5

6

7

8

O10 01008 1 2 01010 1 600 60013

1

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Renowacja zbiornika wodnego w Wojanowie wraz z tłocznią i rurociągiem Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego (ochrona przeciwpowodziowa) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Udziały do spółki Eksploatator TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Projekt ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej od Rokitnicy do Wiśliny Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. Bystra" (ul.Jesionowa) Projekt techniczny chodnika przy ulicy Spacerowej w Rekcinie Projekt techniczny chodnika przy ulicy Gdańskiej w Rusocinie, na odcinku od ulicy Rataja w kierunku ronda na drogach krajowych nr 6 i 91 Drogi publiczne gminne Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie Budowa ulicy Sielanka w Juszkowie (dojazd do przepompowni) Budowa ulicy Sportowej (173151G) w Juszkowie etap II Budowa ulicy Lotniczej (173086G), Jagodowej (173093G) i Porzeczkowej w Cieplewie Budowa ulicy Leśnej (173683G) w Żuławce (cd.)

6 456 150 2 200 000 1 700 000 500 000 4 256 150 4 256 150 9 418 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 738 000 200 000 750 000 2 020 000 1 450 000 50 000

5 456 150 1 200 000 700 000 500 000 4 256 150 4 256 150 9 418 000 190 000 190 000 290 000 200 000 60 000 30 000 8 738 000 200 000 750 000 2 020 000 1 450 000 50 000

-

1 000 000 1 000 000 1 000 000 -

-

60014

1 2 3

60016 1 2 3 4 5

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 630 63003 1

2

?7? 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 200 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 50 000 100 000 10 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 398 000 1 398 000 58 000 170 000 1 000 000 70 000 100 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000 500 000 1 400 000 303 000 700 000 200 000 145 000 200 000 90 000 100 000 190 000 55 000 70 000 100 000 55 000 50 000 100 000 10 000 200 000 200 000 154 000 154 000 54 000 100 000 1 398 000 1 398 000 58 000 170 000 1 000 000 70 000 100 000 78 000 78 000 78 000 10 000 10 000

Poz. 1465

Budowa ulicy Różanej w Borkowie Budowa ulicy Wierzbowej, Klonowej i Wiśniowej w Rusocinie Budowa chodnika przy ulicy Długiej (173220G) w Łęgowie Budowa ulicy Przemysłowej w Łęgowie Budowa ulicy Lipowej w Roszkowie Projekt techniczny ulicy Różanej i Kwiatowej w Borkowie Projekt techniczny ulicy Kolonia i ulicy Czeremchowej w Jagatowie Projekt techniczny ulicy Lipowej w Żukczynie Projekt techniczny drogi (wraz z odwodnieniem) przy boisku w Żuławie Projekt techniczny ulicy Słonecznej, Koralowej, Diamentowej, Kryształowej, Źródlanej,Tęczowej i Bajecznej w Wiślince Projekt techniczny chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny ulicy Spokojnej i Nauczycielskiej w Straszynie Projekt techniczny ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny ulicy Ogrodowej w Juszkowie Projekt techniczny ulic na osiedlu Przylesie w Straszynie Przebudowa ulicy Jesionowej w Przejazdowie Budowa wiaty przystankowej w Cieplewie ul.

Długa (przy siedzibie OKSiR) Drogi wewnętrzne Modernizacja drog dojazdowych do pól TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Budowa stanicy wodnej w Wiślince Kolejowa Obwodnica Metropolii - Pruszcz Gdański, Goszyn (porozumienie z miastem Pruszcz Gdański) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rotmance ul.Leśna 12 (utylizacja eternitu) Termomodernizacja budynku uzyteczności publicznej w Łęgowie ul. Spacerowa 8 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Straszynie przy ul. Spacerowej Przebudowa lokalu użytkowego (po bibliotece) na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Szkolnej 1 w Łęgowie Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Zakupy inwestycyjne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Ochotnicze straże pożarne

-

-

700 70005 1 2 3 4 5 750 75023 1 754 75412

-

-

-

-

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 80101 1 2 3 80110 1 2 3 900 90015 1 2 3 4 5 6 90019 1

?8? 10 000 3 758 500 3 390 000 2 000 000 320 000 1 070 000 368 500 125 000 13 500 230 000 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 165 000 10 000 3 758 500 3 390 000 2 000 000 320 000 1 070 000 368 500 125 000 13 500 230 000 470 000 255 000 170 000 10 000 15 000 20 000 20 000 20 000 215 000 165 000

Poz. 1465

Dotacja na zakupy inwestycyjne (dodatkowe wyposażenie samochodu Mercedes Atego w OSP Wiślina) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część dydaktyczną i salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem działek nr 93/6 i 92/4 przy ul. Akacjowej 2 w Borkowie Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wojanowie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łęgowie Gimnazja Rozbudowa budynku gimnazjum w Przejazdowie o szatnię dla uczniów Projekt techniczny sieci gazociagu do ogrzewania budynku gimnazjum w Przejazdowie Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Przejazdowie GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia przy ulicy Różanej w Borkowie Projekt techniczny oświetlenia chodnika przy ulicy Nowej (173216G) w Łęgowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sadowej (173157G) w Juszkowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Sezonowej w Przejazdowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Dębowej w Lędowie Projekt techniczny oświetlenia ulicy Bursztynowej w Rokitnicy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji solarów Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie usuwanaia pokrycia dachowego wykonanego z azbestu KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Projekt techniczny budowy świetlicy w Dziewięciu Włókach Projekt techniczny świetlicy w Świńczu Projekt techniczny świetlicy w Bystrej (osiedle) Zakup mobilnej estrady dla potrzeb Ośrodka Kultry, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański Termomodernizacja budynku świetlicy w Wiślinie (instalacja CO) KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Budowa placu zabaw i rekreacji w Rotmance Pozostała działalność

-

-

2 921 92105 1 2 3 4 5 926 92601 1 92695

50 000 307 330 307 330 15 000 13 000 15 000 210 330 54 000 903 800 304 000 304 000 599 800

50 000 170 530 170 530 15 000 13 000 15 000 73 530 54 000 588 800 68 000 68 000 520 800 136 800 315 000 236 000 236 000 79 000 136 800 136 800

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 2 3 4 5 Budowa wspinaczkowego placu zabaw w Wiślinie Budowa placu zabaw w Bystrej Budowa placu zabaw w Lędowie Budowa placu zabaw w Roszkowie Budowa altany rekreacyjnej przy boisku sportowym w Arciszewie OGÓŁEM

?9? 190 000 120 000 120 000 155 000 14 800 22 953 780 111 000 120 000 120 000 155 000 14 800 21 501 980

Poz. 1465 79 000

-

1 451 800
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2392

  uchwała nr XVII/98/2012 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1168

  uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2732

  uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Sadlinki na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1464

  aneks nr 6/2012 - z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Rumia zawartego w dniu 09.04.2004 roku,

 • DZ. URZ. 2012.1463

  aneks nr 6/2012 - z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Wejherowo zawartego w dniu 09.04.2004 roku,

 • DZ. URZ. 2012.1462

  aneks nr 8/2012 - z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miasta Reda zawartego w dniu 09.04.2004 roku,

 • DZ. URZ. 2012.1461

  aneks nr 6/2012 - z dnia 20 marca 2012r. do Porozumienia o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Luzino zawartego w dniu 09.04.2004 roku,

 • DZ. URZ. 2012.1460

  uchwała nr XVIII/360/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2012r. w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.