Logowanie

DZ. URZ. 2012.1484

Tytuł:

uchwała nr XVI/89/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-23
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1484
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2012 r. Poz. 1484

UCHWAŁA NR XVI/89/2012 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w formie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/164/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 26 października 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Wycichowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1484

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostaszewo za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. § 1. 1. W budżecie Gminy Ostaszewo tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń, z tym że: a) 50% funduszu nagród przekazywana jest bezpośrednio do przedszkoli, szkół i placówek, z przeznaczeniem na nagrody Dyrektora, b) 50% funduszu nagród przeznacza się na Nagrody Wójta Gminy. 2. Organ prowadzący szkoły może dokonać zwiększenia funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrody Wójta Gminy. § 2. 1. Wójt Gminy Ostaszewo może przyznać nagrody: a) z własnej inicjatywy dla Dyrektora, Wicedyrektora i nauczycieli, b) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół po zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną ? dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Ostaszewie, c) na wniosek Rady Pedagogicznej ? dla Dyrektora Zespołu Szkół, d) na wniosek Rady Rodziców ? dla Dyrektora Zespołu Szkół, e) na wniosek Związków Zawodowych dla nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół w Ostaszewie oraz dla Dyrektora Zespołu Szkół. 2. Nagroda Wójta Gminy nie może być mniejsza niż 20 % wynagrodzenie zasadniczego nauczyciela mianowanego z wykształceniem magisterskim ? w danym roku szkolnym. 3. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w placówce oświatowej na terenie gminy Ostaszewo, co najmniej roku. 4. Nagroda ma charakter uznaniowy. § 3. 1. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą lub dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio, co najmniej trzy z następujących kryteriów: a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) osiąga dobre wyniki nauczania, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w konkursach, zawodach, turniejach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania, opracowywania autorskich programów i publikacji, d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi trudności w nauce, e) prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie wśród młodzieży przejawów patologii społecznej, f) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne (przedszkolne) lub środowiskowe, g) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, h) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1484

i) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, j) zapewnia pomoc i opiekę uczniom (wychowankom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, k) organizuje współpracę placówki oświatowej z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, l) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub przedszkola, jak również rozwija formy współdziałania szkoły lub przedszkola z rodzicami, m) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, n) udziela pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela, o) pozyskuje środki pozabudżetowe na działania dydaktyczne i wychowawcze 2. Ponadto nagroda Wójta Gminy może być przyznana Dyrektorowi i Wicedyrektorowi, którzy dodatkowo spełniają min. 5 z niżej wymienionych kryteriów: a) dbają o wysoki poziom nauczania przez odpowiednią organizację pracy szkoły, właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, b) opracowują, wdrażają programy i innowacyjne rozwiązania w szkole oraz wzbogacają jej ofertę edukacyjną, c) troszczą się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej, d) angażują się w remonty i inwestycje realizowane w szkole, e) prawidłowo współpracują ze wszystkimi organami szkoły i gminy, f) dbają o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, w tym podejmują działania na rzecz promocji szkoły w środowisku zewnętrznym, g) bardzo dobrze kierują szkołą przez opracowywanie i wdrażanie systemu zapewniającego wysoką jakość pracy szkoły poprzez realizację właściwej polityki kadrowej i organizację pracy, h) podejmują działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności tworzenie w szkole klimatu dla dialogu i debaty z dziećmi i młodzieżą, i) kształtują dobry klimat wychowawczy w szkole przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich w szkole, j) właściwie gospodarują środkami budżetowymi, k) pozyskują i właściwie wydatkują środki pozabudżetowe, l) organizują w sposób profesjonalny i skuteczny egzaminy przeprowadzane w szkole, m) podejmują działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, n) realizują terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa. § 4. 1. Wnioski, o których mowa w § 2 należy składać do Urzędu Gminy w Ostaszewie, w terminie: a) z okazji zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ? do dnia 31 maja, b) z okazji Dnia Edukacji Narodowej ? do dnia 30 września. 2. Nagrodę przyznaje Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosku biorąc pod uwagę uzasadnienie oraz ustalone kryteria przyznawania nagród. 3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do regulaminu. § 5. 1. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis załącza się w jego teczce akt osobowych. 2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie do udostępnienia treści Regulaminu wszystkim nauczycielom.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1484

3. Tryb przyznawania nagród Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie uregulowany jest w odrębnym regulaminie.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1484

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012 r. 89 - zał nr 1 do reg przyzn nagród-xx

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1484
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1600

  uchwała nr XXXVIIII/262/2009 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 maja 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.829

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.696

  uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.2355

  uchwała nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.374

  uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1483

  uchwała nr XIX/25/2012 Rady Gminy Wicko z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1482

  zarządzenie nr WG/19/2012 Wójta Gminy Wicko z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wicko za 2011 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1481

  uchwała nr XXIII/191/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2012.1480

  uchwała nr XXI/286/2012 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi.

 • DZ. URZ. 2012.1479

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.