Logowanie

DZ. URZ. 2012.1493

Tytuł:

uchwała nr XVI/95/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 marca 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-04-24
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1493
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 1493

UCHWAŁA NR XVI/95/2012 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 29 marca 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 28 ust. 1-2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. W związku z uchyleniem uchwały nr XIV/68/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uchyla się uchwałę nr XXXIV/149/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Wycichowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 328/XL/2010 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/99/08 Rady Gminy Platerówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr 22/III/2010 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/81/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dragacz.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.255

  uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1492

  uchwała nr XVIII / 119 /2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2012r. uchylająca uchwałę nr XI/71/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. 2012.1491

  uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 marca 2012r. uchylająca uchwałę nr XVI/98/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 stycznia 2012r. uchylającą uchwałę nr XI/71/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia dotychczasowych dróg powiatowych kategorii dróg powiatowych.

 • DZ. URZ. 2012.1490

  uchwała nr XVII/92/12 Rady Miasta Helu z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym.

 • DZ. URZ. 2012.1489

  protokół Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łebie z dnia 15 kwietnia 2012r. W SPRAWIE USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

 • DZ. URZ. 2012.1488

  uchwała nr X/109/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.