Logowanie

DZ. URZ. 2012.1552

Tytuł:

uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-05-25
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1552
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1552

UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235,art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 3a zatytułowany ? Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 4 zatytułowany ? Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2012 rok ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik nr 6 zatytułowany ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 8 zatytułowany ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5/ Załącznik nr 11 zatytułowany ? Dotacje celowe w 2012r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku ? Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1552

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1552

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wydatki budżetowe

Dział 600

Rozdział

Paragraf Transport i łączność

Treść

Przed zmianą 10 613 311,00 8 613 311,00 1 320 000,00 1 320 000,00 1 994 114,00 1 994 114,00 26 038 920,00 11 846 103,00 80 000,00 80 000,00 400 000,00 400 000,00 4 714 817,00 2 945 371,00

Zmiana 0,00 0,00 - 120 000,00 - 120 000,00 120 000,00 120 000,00 - 7 000,00 - 7 000,00 - 47 000,00 - 47 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Po zmianie 10 613 311,00 8 613 311,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2 114 114,00 2 114 114,00 26 031 920,00 11 839 103,00 33 000,00 33 000,00 440 000,00 440 000,00 4 714 817,00 2 945 371,00

60014 4300

Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Własne

801 80130 4270

Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup usług remontowych Własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Własne

853 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1552

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne

317 999,00 317 999,00 12 945,00 12 945,00 66 809,00 66 809,00 3 142,00 3 142,00 10 373,00 10 373,00 475,00 475,00 442 087,00 442 087,00 14 879,00 14 879,00 167 671,00 167 671,00 7 642,00 7 642,00 10 023,00 10 023,00 312,00

- 1 032,00 - 1 032,00 - 161,00 - 161,00 - 15 161,00 - 15 161,00 - 934,00 - 934,00 - 2 432,00 - 2 432,00 - 149,00 - 149,00 - 98 463,00 - 98 463,00 - 5 684,00 - 5 684,00 10 894,00 10 894,00 989,00 989,00 2 582,00 2 582,00 154,00

316 967,00 316 967,00 12 784,00 12 784,00 51 648,00 51 648,00 2 208,00 2 208,00 7 941,00 7 941,00 326,00 326,00 343 624,00 343 624,00 9 195,00 9 195,00 178 565,00 178 565,00 8 631,00 8 631,00 12 605,00 12 605,00 466,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne Własne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne Własne

4127

Składki na Fundusz Pracy Własne

4129

Składki na Fundusz Pracy Własne

4177

Wynagrodzenia bezosobowe Własne

4179

Wynagrodzenia bezosobowe Własne

4217

Zakup materiałów i wyposażenia Własne

4219

Zakup materiałów i wyposażenia Własne

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Własne

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1552

Własne 4307 Zakup usług pozostałych Własne 4309 Zakup usług pozostałych Własne 854 85410 6050 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Własne 921 92105 2710 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Własne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Własne 4300 Zakup usług pozostałych Własne 92118 2710 Muzea Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Własne

312,00 1 529 304,00 1 529 304,00 225 205,00 225 205,00 10 104 531,00 1 951 071,00 0,00 0,00 115 000,00 75 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00

154,00 103 612,00 103 612,00 5 785,00 5 785,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 - 8 000,00 40 500,00 40 500,00 - 1 000,00 - 1 000,00 - 2 500,00 - 2 500,00 - 45 000,00 - 45 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

466,00 1 632 916,00 1 632 916,00 230 990,00 230 990,00 10 111 531,00 1 958 071,00 7 000,00 7 000,00 115 000,00 67 000,00 40 500,00 40 500,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1552

Razem:

88 147 347,00

0,00

88 147 347,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1552

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Środki i dotacje Dotacje otrzymane i środki od innych z budżet jst oraz u kredyty innych państwa i jednostek (np. od pożyczki zaliczanych wojewod do sektora y, MEN, finansów UKFiS, publicznych ?) 7 843 881 8 300 000 9 490 233

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

rok budżetowy 2012 ( 8+9+10+11)

dochody własne jst

środki wymien ione Inne w art. źródł 5 ust. a 1 pkt 2i 3 u.f.p.

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1 1

2 600

3 60014

2 3 4

600 600 600

60014 60014 60014

5

600

60014

6 7 8

600 710 710

60014 71014 71014

4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój; Przebudowa ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty - Niziny od km 5 + 210 do 5 + 550 długości 340 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 0040T Tuczępy - Nieciesławice Jarosławice związana z budową chodnika przez wieś Jarosławice długości ok. 1 500 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Oleśnica od km 4 + 100 do km 5 + 400, długości 1,3 km Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowy mostów w miejscowości Chaupki - droga nr 0860T Kargów - Tuczępy Rzędów i w miejscowości Czyżów - droga nr 0037T Szydłów - Tuczępy Czyżów - Pieczonogi Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego do budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Obwodu Drogowego nr 1 w miejscowości Wełecz 146" Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku GKN

5 1 634 114

6

10

11

12 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

50 000 150 000 150 000

50 000 150 000 150 000

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

120 000

120 000

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1552

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

710 750 750 750 750 754 801 801 852 853 854

71014 75020 75020 75020 75020 75411 80130 80146 85202 85395 85403

Zakup serwera do budynku GKN Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku głównym Starostwa Powiatowego Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Zakup nagłosnienia do sali konferencyjnej Zakup samochodu osobowego Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 na obiekt oświatowy ZSTiO w Busku - Zdroju Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DPS Zborów Zakup ścianki reklamowej Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Budowa dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z pierwszego piętra budynku internatu ( B ) w ZSTiO w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na działce o nr ewidencyjnym 73/11" Ogółem

30 000 10 000 10 000 20 000 84 600 10 000 40 000 30 000 60 000 5 000 10 398

30 000 10 000 10 000 20 000 84 600 10 000 40 000 30 000 60 000 251 10 398 4 749

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

20

854

85410

7 000

7 000

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju 300 000 500 484 4 749 0 x

2 451 112

257 398 1 388 481

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1552

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.

Projekt

Jednostka organizacyjn Okres a realizująca realizacji zadanie lub zadania koordynując a program

Przewidywane nakłady i źródła finansowania Dział Rozdział źródło Wartość zadania: w tym wydatki bieżące; - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 010 01005 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w ty wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych kwota 1 263 000 1 263 000 0 493 000 770 000 0 0 0 0 15 118 949 0 0 0 0 15 118 949 6 215 879 0 8 903 070

Wydatki Wydatki poniesione w roku do budżetowym 31.12.2011 r. 2012 0 0 1 263 000 1 263 000 493 000 770 000 0 0

w złotych Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2013 - 20?? 2013 rok 0 0 2014 rok 0 0 po 2014 roku 0 0

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie: 1 Projekt: Scalanie gruntów wsi Piestrzec i Kików 2012 Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

0

0

0

2

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 : Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla -Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km

2008 2012

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg

600

60014

Wartość zadania: w tym wydatki bieżące; - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w ty wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

12 366 106 0

2 752 843 0

0 0

0 0

0 0

12 366 106 5 114 742

2 752 843 1 101 137

0

0

0

7 251 364

1 651 706

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1552

3

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Wartość zadania:

307 848

3 416

255 476

48 956

0

0

w tym wydatki bieżące; Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

0

0

0

0

0

0

20102013

- środki z budżetu j.s.t. 720 72095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w ty wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania:

0 0 0 307 848 56 617 0 251 231 894 782 0 3 416 3 416 255 476 45 858 209 618 894 782 48 956 7 343 41 613 0 0 0 0 0

Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 4 2012 2013

w tym wydatki bieżące;

0

0

0

0

0

0

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

- środki z budżetu j.s.t. 720 72095 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w ty wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

0 0 0 894 782 182 547 0 712 235 9 414 894 0 0 0 326 373 0 712 235 1 800 000 0 5 950 029 1 338 492 0 0 0 0 0 894 782 182 547 0 0 0

Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

5

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków

20112014

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

801/ 851/ 852/ 854/ 900

80130/ 85111/ 85201/ 85407/ 90019

Wartość zadania: w tym wydatki bieżące; - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1552

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego (NFOŚiGW) - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: w tym wydatki bieżące;

0 9 414 894 4 343 545 1 955 194 3 116 155 4 240 945 4 235 945 2 706 080 2 706 080 1 534 865 1 529 865 326 373 326 373 1 800 000 1 800 000 5 950 029 1 338 492 1 536 046 1 647 828 2 766 155 0 0 681 126 307 366 350 000 0 0 0 0 0

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie 6 Projekt: Nowy zawód - Nowy start

2008 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju

- środki z budżetu j.s.t. 853 85395

445 300

284 138

161 162

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: w tym wydatki bieżące; - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wartość zadania: w tym wydatki bieżące;

190 592 3 600 053 5 000 0 251 4 749 538 214 538 214 0 16 267 521 947 0 0 0 0 2 092 312 2 092 312

121 774 2 300 168 0

68 818 1 299 885 5 000 251 4 749 0 0 0

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2 Podniesienie aytrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 7 Projekt: Inwestuj w siebie 2 2011 2013

211 596 211 596

219 989 219 989

106 629 106 629

0 0

0 0

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawc zy w Busku Zdroju

853

85395

6 396 205 200 0

6 648 213 341 0

3 223 103 406 0 0 0

8

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach

2011 2013

Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju

853

85395

467 937 467 937

1 064 983 1 064 983

559 392 559 392

0 0

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1552

Działanie: 9. 2 Podniesienie aytrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim

- środki z budżetu j.s.t.

0

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

40 257 2 052 055 0 0 0 0 161 906 161 906 0 24 285 137 621 0 0 0 0 8 291 377 445 300 764 401 7 081 676 25 741 473 10 798 588 1 955 445 12 987 440 34 032 850 11 243 888 2 719 846

9 004 458 933 0

20 491 1 044 492 0

10 762 548 630 0 0 0

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Równe szanse - lepsza przyszłość Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawc zy w Busku Zdroju

Wartość zadania: w ty wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 853 85395 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

84 324 84 324

77 582 77 582

0 0

0 0

0 0

9

20112012

12 648 71 676 0

11 637 65 945 0 0 0 0

Oogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Ogółem wydatki: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego

3 469 937 284 138 149 822 3 035 977 12 695 895 5 444 531 0 7 251 364 16 165 832 5 728 669 149 822

4 155 419 161 162 600 594 3 393 663 5 708 101 3 129 542 251 2 578 308 9 863 520 3 290 704 600 845

666 021 0 13 985 652 036

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 998 985 1 338 492 1 543 389 1 647 828 2 807 768 681 126 307 366 350 000

6 665 006 1 338 492 1 543 389 1 661 813 681 126 307 366

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 1552

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

20 069 116

10 287 341

5 971 971

3 459 804

350 000

0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 1552

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych w tym: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Dzia Rozdział ł § Dotacje ogółem na 2012r. Wydatki ogółem w 2012r. Wydatki bieżące w 2012r Wydatki na programy finansowane Wydatki Dotacje Świadczenia Inwestycje z udziałem majątkowe na na rzecz osób i zakupy środków, w 2012r zadania fizycznych inwestycyjne o których bieżące mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 10 11 236 000 770 000 257 000 1 500 2 500 32 500 120 000 20 000 262 395 38 005 600 12 13 w tym; w tym; Wydatki na Zakup programy wniesienie i objęcie finansowane wkładów do akcji z udziałem spółek prawa i udziałó środków, handlowego w o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 14 15 16

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań

1 010 010 010 020 700 710 710 710

2 01005 01005 01005 02001 70005 71013 71014 71015

3 2110 2117 2119 2110 2110 2110 2110 2110

4 256 000 770 000 257 000 1 500 35 000 120 000 20 000 301 000

5 256 000 770 000 257 000 1 500 35 000 120 000 20 000 301 000

6 256 000 770 000 257 000 1 500 35 000 120 000 20 000 301 000

7

8 20 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 1552

750 750 754 754 851 853

75011 75045 75411 75411 85 156 85321 Ogółem

2110 2110 2110 6410 2110 2110

174 163 27 000 3 692 553 10 000 1 863 913 172 730 7 700 859

174 163 27 000 3 692 553 10 000 1 863 913 172 730 7 700 859

174 163 27 000 3 692 553

174 163 12 053 3 161 073 14 947 312 480 219 000 10 000 10 000

1 863 913 172 730 7 690 859 155 850 3 768 034

1 847 065 16 380 2 421 377

16 848 500 16 848 221 600 1 263 000 10 000 10 000 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 1552

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych z tego: w tym; Wydatki na Wydatki programy na finansowa programy Świadcze Wydatki Wydatki ne finansowa zakup Wydatki nia na z tytułu majątkow Inwestycj z udziałe ne na i objęcie e i zakupy z udziałe rzecz poręczeń m e obsługę akcji osób i środków, m w 2012r. inwestycyj długu ( i udziałów ne fizycznyc o których gwarancji środków, odsetki ) h mowa o których w art. mowa 5 ust. w art.. 1 pkt 2 i 5 ust. 3 1 pkt 2 i 3 11 12 13 14 15 16 17 18

Nazwa zadania

Dział

Rozdział

§

Dochody ogółem w 2012r.

Wydatki ogółem w 2012r.

Wydatki bieżące w 2012r.

wydatki Wynagrod związane zenia z realizacj i składki ą od nich statutowy naliczane ch zadań

Dotacje na zadania bieżące

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go

1 2 I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

3

4

5

6

7

8

9

10

19

0 II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych ( przekazanych ) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekunczo 852 85201 wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie dzieci z terenu innych

0

0

2320

907 838

907 838

907 838

243 637

98 172

566 029

0

852

85204

2320

30 000

30 000

30 000

30 000

0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 1552

powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów Utrzymanie w placówkach opiekunczo wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Dofinansowanie uczestników WTZów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

853

85311

2320

9 864

9 864

9 864

9 864

0

852

85201

2320

125 000

125 000

125 000

0

852

85204

2320

80 000

80 000

80 000

0

853

85311

2320

1 644

1 644

1 644

0

Wydatki na orzekanie i wydawanie 854 85406 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

2320

4 000

4 000

4 000

0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 1552

Pomoc finansowa dla gminy BuskoZdrój na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostepność Rozwój Pomoc finansowa z gminy BuskoZdrój na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostepność Rozwój; Przebudowa ul. 12go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

600

60016

6300

100 000

100 000

100 000

600

60014

6300

300 000

300 000

300 000

300 000

921

92105

2710

1 000

1 000

1 000

921

92105

2710

1 000

1 000

1 000

921

92105

2710

15 000

15 000

15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 19 ?

Poz. 1552

im. Krystyny Jamroz" Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościow ej " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012" Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnyc h" Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości " Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"

921

92105

2710

500

500

500

921

92105

2710

1 000

1 000

1 000

921

92105

2710

3 000

3 000

3 000

921

92105

2710

2 000

2 000

2 000

921

92105

2710

2 000

2 000

2 000

921

92105

2710

2 000

2 000

2 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 20 ?

Poz. 1552

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata " Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej" Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012" Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r. Pomoc finanoswa z gminy BuskoZdrój na realizację zadań z zakresu kultury fizyccznej

921

92105

2710

1 500

1 500

1 500

921

92105

2710

10 000

10 000

10 000

921

92105

2710

1 500

1 500

1 500

921

92118

2710

8 000

8 000

8 000

926

92605

2710

10 000

10 000

10 000

10 000

Ogółem

1 257 702 1 616 846

1 216 846

253 501

108 172

825 173

30 000

0

0

0

400 000

400 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 21 ?

Poz. 1552

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp. Dział Rozdział

Nazwa zadania

Jednostka otrzymująca dotację 5

1 2 3 4 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 851 85111 Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium Dofinansowanie zadania pn. " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju" Dofinansowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej dla zadania pn. " Dostosowanie do wymogów sanitarno higienicznych oddziału dziecięcego" Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów

Kwota dotacji w zł 6

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywaja dzieci z terenu Powiatu Buskiego

1 200 000

2

851

85111

250 000

3

851

85111

50 000

4

852

85201

125 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 22 ?

Poz. 1552

5

852

85204

Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnnego Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz" Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn.

"Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012" Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja "

Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego Powiat Staszowski

80 000

6

853

85311

1 644

7 8

854 921

85406 92105

Powiat Kazimierski Gmina Busko - Zdrój

4 000 1 000

9

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

1 000

10

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

15 000

11

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

500

12

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

1 000

13

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

3 000

14

921

92105

Gmina Busko - Zdrój

2 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 23 ?

Poz. 1552

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Gmina Busko - Zdrój Święta Niepodległości " Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu 16 921 92105 kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Gmina Solec - Zdrój Akordeonowej w Solcu - Zdroju" Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu 17 921 92105 kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Gmina Pacanów Wszystkie Dzieci Świata " Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu 18 921 92105 kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Gmina Pacanów Dziecięcej" Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu 19 921 92105 Gmina Nowy Korczyn kultury pn. " Kingonalia 2012" Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego 20 921 92118 Gmina Wiślica w Wiślicy w 2012 r. II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego 1 851 85156 przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie 2 851 85195 Wyłoniona w drodze konkursu promocji ochrony zdrowia Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego 3 852 85201 w Pacanowie im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr 4 852 85202 Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi Albertynek w Słupi Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka 5 852 85202 w Ratajach w Ratajach Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy 6 852 85295 Wyłoniona w drodze konkursu społecznej 15 921 92105

2 000

2 000

1 500

10 000 1 500 8 000

16 848 15 000 1 061 306 1 255 854 218 860 15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 24 ?

Poz. 1552

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

853 900 921 921 921 921 921 921 926 926

85311 90019 92105 92120 92120 92120 92120 92120 92605 92605

Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedziedzictwa narodowego Konserwacja 8 obrazów z przedstawieniami z historii zakonu Jezuitów Konserwacja i renowacja zabytkowego witraża Opracowanie przedprojektowe - opracowanie projektu remontu Dworu w Widuchowie Ołtarz boczny wraz z obrazem Konserwacja drewnianej rzeźby - Krucyfiks z XVIII wieku Dotacje z budżetu jst. na wydatki określone w ustawie o sporcie Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku Zdroju - organ prowadzacy WTZ Wyłoniona w drodze konkursu Wyłoniona w drodze konkursu Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczynie Parafia Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Wiślicy Michał Socha Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie Parafia Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Strożyskach Wyłoniona zgodnie z uchwałą Rady Powaitu okreslającą zasady udzielania dotacji na działalność klubów sportowych Wyłoniona w drodze konkursu

57 540 15 000 15 000 3 000 8 000 5 000 7 000 7 000 20 000 20 000 4 499 552
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.399

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2009.197.1646

  uchwała nr XXVII/228/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.348.2577

  uchwała nr XXIX/248/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.392.2860

  uchwała nr XXX/258/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.261.2045

  uchwała nr XXVIII/238/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1551

  uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1550

  uchwała nr XVIII/30/2012 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1549

  uchwała nr XXII/125/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1548

  uchwała nr XX/197/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1547

  uchwała nr XX/196/2012 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.