Logowanie

DZ. URZ. 2012.1580

Tytuł:

uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy Osiek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1580
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1580

UCHWAŁA NR XVI/103/2012 RADY GMINY OSIEK z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. ?c? i ?d? ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ? Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy: a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 83.962,00 zł b) zmniejszenie planu dochodów o kwotę 198.887,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały c) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt ,,a? i ?b? wynosi 20.736.898,44 zł 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy: a) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 115.850,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały b) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt ,,a? wynosi 22.054.668,50 zł 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.317.770,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.317.770,06zł . 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.701.202,06 zł i rozchody budżetu w kwocie 2.383.432,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały. 5. Ustala się limity: a) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.317.770,06 zł b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w wysokości 1.182.229,94 zł § 2. Paragraf 6 ust 2 uchwały budżetowej Gminy Osiek na rok 2012 Nr XIII/89/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 29.12.2011 r. otrzymuje brzmienie: Z dochodów i wydatki wydatków budżetu wyodrębnia się: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1580

Lp. 1.

Wyszczególnienie DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii (razem)

Dział Rozdział 756

Dochody w zł 107 319,00

Wydatki w zł

1.1

75618

107 319,00 107 319,00

1.1.1 dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 2. 2.1 851 85153

141 595,00 4 500,00 300,00 1 000,00 2 700,00

2.1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 2.1.2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 2.1.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 2.1.4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) 85154 2.2.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 2.2.2 Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 2.2.3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych 2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

500,00 137 095,00 43 792,00 34 903,00

55 900,00

2 500,00

§ 3. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 9.03.2012 r. rozdział 85154 otrzymuje brzmienie: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1580

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2012 rok

Lp. Dział 1 1. 2 756

Nazwa - Treść 3 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: dochody bieżące w tym: Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)

Zwiększenie planu Zmniejszenie planu dochodów w zł dochodów w zł 4 35 000,00 5 198 887,00

35 000,00 35 000,00 48 962,00 48 962,00

198 887,00 198 887,00

2.

758

RÓZNE ROZLICZENIA w tym: dochody bieżące w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920) RAZEM (1 - 2)

-

48 962,00

-

83 962,00

198 887,00

Przewodniczący Rady Jerzy Czerny Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2012 r.

Lp. Dział Rozdział 1 1. 2 600 60016 3

Nazwa - Treść 4 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

Zwiększenia planu wydatków w zł 5 -

Zmniejszenia planu wydatków w zł 6 96 850,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 5 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 1580

w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 60095 Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne 9 850,00 9 850,00 5 000,00 5 000,00 9 850,00 5 000,00

2.

750 75023

Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARAWA 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM (1 - 3)

-

4 000,00 4 000,00

-

4 000,00 4 000,00 4 000,00

3.

754

-

15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 115 850,00

Przewodniczący Rady Jerzy Czerny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 1580

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012 r. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2012 r.

Nazwa-treść 2 Dochody budżetu gminy Wydatki budżetu gminy Wynik - deficyt Przychody budżetu w tym: kredyt długoterminowy wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek, kredytów z lat ubiegłych Rozchody budżetu w tym; spłata pożyczki zaciągniętej w WFOśiGW spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2007 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2008 spłata kredytu na budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Osieku spłata kredytu na budowę kanalizacji II etap spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2009 oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań spłata kredytu na wcześniej zaciągniętych zobowiązań spłata kredytu na sfinansowanie deficytu w roku 2010 spłata kredytu na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Plan przed zmianą w zł 3 20 851 823,44 22 170 518,50 1 318 695,06 2 997 627,06 2 531 885,00 465 742,06 1 678 932,00 73 600,00 56 000,00 240 000,00 313 332,00 138 000,00 250 000,00 236 000,00 204 000,00 96 000,00 72 000,00

Zwiększenie planu w zł 4 83 962,00 83 962,00 735 460,00 735 460,00 704 500,00 284 000,00 324 500,00 96 000,00 -

Zmniejszenie planu w zł 5 198 887,00 115 850,00 83 037,00 31 885,00 31 885,00 -

Plan po zmianach w zł 6 20 736 898,44 22 054 668,50 1 317 770,06 3 701 202,06 2 500 000,00 1 201 202,06 2 383 432,00 73 600,00 56 000,00 240 000,00 313 332,00 422 000,00 250 000,00 560 500,00 204 000,00 192 000,00 72 000,00

Przewodniczący Rady Jerzy Czerny
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1773

  uchwała nr XXII/134/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały własnej III/19/06 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych, od nieruchomości, leśnego oraz rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2544

  uchwała nr XLIX/285/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski ? część I

 • DZ. URZ. 2012.1734

  uchwała nr XII/76/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.2296

  uchwała nr XLIII/268/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/206/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 marca 2010 dotyczącej warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Osiek Jasielski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1479

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Osiek Jasielski na 2011 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1579

  uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2012r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1578

  uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. 2012.1577

  uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r.

 • DZ. URZ. 2012.1576

  uchwała nr XL/529/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1575

  uchwała nr XL/523/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ? drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.