Logowanie

DZ. URZ. 2012.1581

Tytuł:

uchwała nr XII/109/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-13
Organ wydający:Rada Gminy Wiśniowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1581
Hasła:Opłaty za zajęcie pasa drogowego

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 kwietnia 2012 r. Poz. 1581

UCHWAŁA NR XII/109/12 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) - Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje: § 1. W uchwale Nr XIII/88/04 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie ustelnia stawek za zajęcie pasa drogowego wprowadza się następujące zmiany: 1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 1) opłata w wysokości 6 zł za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobierana za ka dy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in ynierskim, 2) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in ynierskim przez okres krótszy ni rok opłata obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in ynierskim." § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Ryszard Dudzik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.53.1357

  uchwała nr XXIV/245/09 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.2

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.100.1818

  uchwała nr 330/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.346

  uchwała nr XV/34/08 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1580

  uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1579

  uchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 marca 2012r. zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1578

  uchwała nr XXV/175/12 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia elektronicznych wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • DZ. URZ. 2012.1577

  uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/43/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 19 lutego 2003r.

 • DZ. URZ. 2012.1576

  uchwała nr XL/529/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Miejskiej Kraków w roku kalendarzowym 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.