Logowanie

DZ. URZ. 2012.1628

Tytuł:

uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radłowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1628
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1628

UCHWAŁA NR XVII/144/12 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 oraz art. 62 ust. 5 w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty nr DT.542.37.2012.FG z dnia 23.02.2012r. oraz opinii Niezale nego Samorządnego Związku Zawodowego ?SOLIDARNOŚĆ? z dnia 02.02.2012r. i opinii Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24.01.2012r. Rada Miejska w Radłowie uchwala, co następuje: § 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2012r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich w skład, którego wchodzą: 1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich, 2. Przedszkole Publiczne w Biskupicach Radłowskich. § 2. 1. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Szkołę Podstawową im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich ? wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, 2. Z dniem 31 sierpnia 2012r. likwiduje się Przedszkole Publiczne w Biskupicach Radłowskich ? wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich. § 3. Od dnia 1 września 2012r. : 1. Zapewnia się uczniom zlikwidowanej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich mo liwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radłowie, 2. Zapewnia się naukę dzieciom z miejscowości Biskupice Radłowskie objętym obowiązkiem wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Radłowie, które wchodzi w skład Zespołu Szkół w Radłowie. § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2012r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.586.6775

  uchwała nr X/82/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz ich obwodów w gminie Radłów.

 • DZ. URZ. 2011.586.6774

  uchwała nr X/81/11 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Gminy Radłów z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Radłów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkoła podstawowych.

 • DZ. URZ. 2012.3807

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2720

  uchwała nr XIV/131/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Biskupicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2402

  uchwała nr XIV/132/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia granic obwodów dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1627

  uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1626

  uchwała nr XIX/335/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/662/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Gminą Miejską Kraków oraz Centrum Jana Pawła II ?Nie lękajcie się!? instytucji kultury pn. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

 • DZ. URZ. 2012.1625

  uchwała nr XIX/325/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łapsze Niżne - Niedzica

 • DZ. URZ. 2012.1624

  uchwała nr XIV/135/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Siołkowej

 • DZ. URZ. 2012.1623

  uchwała nr XIV/134/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grybowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.