Logowanie

DZ. URZ. 2012.1632

Tytuł:

uchwała nr XVII/151/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-16
Organ wydający:Rada Miejska w Radłowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1632
Hasła:Statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1632

UCHWAŁA NR XVII/151/12 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 oraz art. 40 ust. 2, pkt 2 i art.41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 110, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej / tekst jednolity: z 2009 r. Nr 175 , poz. 1362 z późn. zm. / - RADA MIEJSKA w Radłowie uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIII/217/10 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 22.01.2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radłowie wprowadza się następujące zmiany: 1. w rozdz. 1 Postanowienia ogólne § 1 Statutu dodaje się pkt 11 w brzmieniu: ?11. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)?. 2. w rozdz. 2 Przedmiot i zakres działania Ośrodka § 7, ust. 4 Statutu dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ?4. z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887)?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kapera
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.92.2962

  uchwała nr VIII/45/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie będącym załącznikiem do Uchwały Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX/129/12 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/168/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.12

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.92

  uchwała nr XVII/107/2011 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1631

  uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.1630

  uchwała nr XVII/148/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum  im. Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłowskiej

 • DZ. URZ. 2012.1629

  uchwała nr XVII/145/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Niwce.

 • DZ. URZ. 2012.1628

  uchwała nr XVII/144/12 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Biskupicach Radłowskich, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich i likwidacji Przedszkola Publicznego w Biskupicach Radłowskich.

 • DZ. URZ. 2012.1627

  uchwała nr XV/105/12 Rady Gminy Kamienica z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kamienica w 2012 roku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.