Logowanie

DZ. URZ. 2012.1707

Tytuł:

uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Skarszewach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1707
Hasła:Azbest

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala, co następuje: § 1. Ustala się zasady dofinansowania ze środków Budżetu Gminy kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych z nieruchomości na terenie Gminy Skarszewy. § 2. Dofinansowanie zadania określonego w § 1 odbywać się będzie zgodnie z ?Regulaminem przyznawania dofinansowania z tytułu likwidacji i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obowiązujący na terenie Gminy Skarszewy w 2012 r.", stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Józef Kamiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1707

Załącznik do Uchwały Nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej. REGULAMIN przyznawania dofinansowania z tytułu likwidacji i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest obowiązujący na terenie Gminy Skarszewy. § 1. Regulamin określa zasady udzielania dopłat do demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych z nieruchomości należących do osób fizycznych, oraz nieruchomości użyteczności publicznej; § 2. Cel refundacji Likwidacja zagrożenia dla zdrowia, życia mieszkańców gminy Skarszewy oraz osób tu przebywających oraz środowiska, związanego z klasyfikacją azbestu jako odpadu niebezpiecznego zawierającego substancje rakotwórcze. § 3. Przewidywane efekty Poprzez dofinansowanie zamierzeń związanych z likwidacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, a w szczególności prac budowlanych dotyczących wymiany pokryć dachowych (likwidacji płyt eternitowych) lub np. płyt elewacyjnych, przewiduje się uzyskanie: ? likwidację źródeł występowania odpadu niebezpiecznego, ? ograniczenie ilości występowania azbestu szczególnie w budynkach prywatnych, poprawę jakości powietrza i minimalizacja występowania azbestu zawierającego związki rakotwórcze, ? eliminację odpadu niebezpiecznego stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ? poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie miasta. § 4. Kto może ubiegać się o środki finansowe ? osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, ? budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowo ? wychowawcze oraz inne jednostki i instytucje. § 5. Szczegółowe warunki udzielania refundacji: 1. częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów związanych z wymianą pokryć dachowych lub płyt elewacyjnych mogą otrzymać osoby i jednostki wymienione w pkt.4 pod warunkiem: ? złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ( załącznik nr 1), ? podpisania umowy na wykonanie prac związanych z utylizacją odpadu niebezpiecznego ? azbestu, ? zlecenia realizacji prac w zakresie demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest firmie posiadającej stosowne koncesje i zezwolenia, ? spełnienia warunków ustalonych w niniejszym regulaminie. 2. dofinansowanie będzie zrealizowane pod warunkiem przedłożenia Burmistrzowi Skarszew: ? rozliczenia finansowego zadania, ? kserokopii faktur za wykonane prace,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1707

? informacji o uzyskanym efekcie ekologicznym, ? potwierdzenia odbioru odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji przez jednostkę posiadającą stosowną koncesję, ? kserokopii zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim zamiaru wykonania prac budowlanych polegających np. na wymianie np. pokrycia dachowego, § 6. Wysokość dofinansowania wynosi: 1. Kwota dofinansowania wyliczana jest na podstawie przedstawionej przez osobę uprawnioną faktury (rachunku) za demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest i stanowić może: - Dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości do 50% ostatecznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), - Dla podmiotów gospodarczych, placówki oświatowo ? wychowawcze oraz inne jednostki i instytucje do 100% § 7. Pozostałe warunki uzyskania dotacji 1. Po otrzymaniu dokumentacji wymienionej w pkt 5, Urząd Miejski w Skarszewach (Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska) dokona sprawdzenia zakresu wykonanych prac, a protokół wraz z pozostałą dokumentacją zostanie przedstawiony Burmistrzowi Skarszew, 2. Po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Skarszew, kwota ustalona w zawartej umowie zostanie przelana na podane indywidualne konto wnioskodawcy. § 8. Dofinansowanie będzie dotyczyło robót wykonanych wyłącznie od 2011 r. i będzie płatne z Budżetu Gminy na 2012 r. § 9. Inne, nie wymienione w regulaminie przypadki będą indywidualnie rozpatrywane przez Wydział Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska i przedkładane do akceptacji Burmistrzowi Skarszew. § 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.149.3094

  uchwała nr XI/91/11 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2011 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. 2010.35.551

  uchwała nr 121/XIV/2009 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trąbki Wielkie w roku 2010?

 • DZ. URZ. 2011.107.2165

  uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kaliska

 • DZ. URZ. 2010.35.562

  porozumienie nr 1/SG/09 Burmistrza Miasta Skarszewy z dnia 4 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Starogardzkiemu w postaci przekazania nakładów na remont i budowę chodników przy niektórych drogach powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Skarszewy

 • DZ. URZ. 2012.1951

  uchwała nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 31 maja 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr VII/55/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 5 maja 2011 r. roku w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Skarszewy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1706

  uchwała nr XV\102\12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1705

  uchwała nr XV/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda.

 • DZ. URZ. 2012.1704

  uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Borzytuchomiu

 • DZ. URZ. 2012.1703

  uchwała nr XV/165/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad zbycia, użyczenia, wydzierżawienia, wynajęcia lub oddania w użytkowanie majątku trwałego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

 • DZ. URZ. 2012.1702

  uchwała nr XXII/201/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.