Logowanie

DZ. URZ. 2012.1709

Tytuł:

uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Miejska w Skarszewach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1709
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit.h, art. 40 ust. 1 i 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t.Dz.U. z 2001 nr 142 poz.1591 ze zm ) oraz art 16 ust 1 i art 110 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t.Dz.U. z 2009 nr 175 poz.1362 ) uchwala się co następuje : § 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Tracą moc: - Uchwała Nr XXXVI/279/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 3 lipca 2009 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach - Uchwała Nr XXVII/297/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach - Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Józef Kamiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1709

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARSZEWACH I. Postanowienia ogólne. § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach zwany dalej ?Ośrodkiem? działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.) 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) 4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) 5) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009r. nr 1 poz. 7) 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. nr 149, poz. 887) 8) ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2011r. nr 231 poz. 1375) 9) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027) 10) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 11) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 205 poz. 1585 z późn. zm.) 12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.) 13) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) 14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) 15) uchwały Nr VIII/56/03 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie ?Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach? 16) innych przepisów prawnych dotyczących ?Ośrodka? i jednostek budżetowych 17) niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Skarszewach. § 2. ?Ośrodek? jest jednostką organizacyjną Gminy Skarszewy. § 3. ?Ośrodek? wykonuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1709

1) zadania własne o charakterze obowiązkowym realizowane w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania własne gminy stosownie do zasad ustalonych przez Radę Miejską w Skarszewach; 2) zadania pomocy społecznej zlecone z zakresu administracji rządowej; 3) zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; 4) zadania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; 5) zadania własne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 6) zadani własne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 7) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z rządowych programów wspierania rodziny; 8) inne zadania nałożone przepisami ustaw i aktów prawnych. § 4. Siedziba ?Ośrodka? znajduje się w Skarszewach przy ul. Szkolnej 9. Terenem działania ?Ośrodka? jest gmina Skarszewy. Obszar działania dzieli się na rejony. Podziału obszaru działania na rejony dokonuje Dyrektor ?Ośrodka? uwzględniając lokalne uwarunkowania i potrzeby z zapewnieniem należytej dostępności świadczeń. § 5. 1. Ogólny nadzór nad działalnością ?Ośrodka? oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje Burmistrz Skarszew. 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością ?Ośrodka? sprawuje Wojewoda Pomorski za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. II. Cele i zadania Ośrodka. § 6. Celem działalności ?Ośrodka? jest: 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspakajanie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. § 7. 1. Zadania ?Ośrodka? z zakresu ustawy o pomocy społecznej polegają w szczególności na: 1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń; 2) pracy socjalnej; 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

2. Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej, należą: 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1709

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 8) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, o których mowa w art. 42 ustawy o pomocy społecznej; 9) praca socjalna; 10) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych; 12) dożywianie dzieci; 13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu; 15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Pomorskiemu również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 17) utrzymanie ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników: 18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 19) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3. Do zadań własnych ?Ośrodka?, należą: 1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 5) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Starogardzie Gd. w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 4. Do zadań zleconych ?Ośrodka? z zakresu administracji rządowej należą: 1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; 3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1709

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej; 7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. § 8. 1. Dodatkowo do zadań ?Ośrodka? należą: 1) współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej; współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, innymi Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej; wytaczanie w uzasadnionych przypadkach na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne; kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności do organów określonych w odrębnych przepisach. niepełnosprawności i stopnia

2)

3) 4)

2. ?Ośrodek w ramach swojej działalności może organizować różnego typu wycieczki i imprezy okolicznościowe dla: dzieci, klientów pomocy społecznej oraz ich rodzin, a także dla społeczności lokalnej. 3. ?Ośrodek? w ramach swojej działalności może realizować projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. § 9. 1. ?Ośrodek? może zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania: 1) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej: 2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 2. Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert przez Burmistrza Skarszew. 3. Zlecenie realizacji zadań nie może obejmować ustalenia uprawnień do świadczeń, w tym przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych, opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz wypłaty świadczeń pieniężnych. § 10. Do zadań ?Ośrodka? z ustawy o świadczeniach rodzinnych z zakresu administracji rządowej należy: 1. Przyznawanie i wypłacanie: a) zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu: - urodzenia dziecka; - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; - samotnego wychowywania dziecka; - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; - rozpoczęcia roku szkolnego; - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; b) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka; c) świadczeń opiekuńczych:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1709

- zasiłków pielęgnacyjnych; - świadczeń pielęgnacyjnych. 2. Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. § 11. Do zadań ?Ośrodka? z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z zakresu administracji rządowej należy: 1. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postepowań i wydawanie w tych sprawach decyzji. 3. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. § 12. Do zadań ?Ośrodka z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy: 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 2. Obsługa organizacyjno ? techniczna zespołu interdyscyplinarnego. § 13. Do zadań własnych ?Ośrodka? z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej należy: 1. Opracowanie i realizacja 3 ? letnich gminnych programów wspierania rodziny. 2. Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. 3. Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przezywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczych przez: 1) Zapewnienie rodzinie przezywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 2) Organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 3) Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci. 4. Finansowanie: 1) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 2) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 3) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, ponoszonych przez rodziny wspierające. 5. Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo ? wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo ? terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. 6. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo ? finansowych z zakresu wspierani rodziny oraz przekazywanie ich w wersji elektronicznej Wojewodzie Pomorskiemu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1709

7. Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przezywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo ? wychowawczej. 8. Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 12 m-cy z tytułu nieponoszenia opłat przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. § 14. Do zadań zleconych ?Ośrodka? z zakresu administracji rządowej należy wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę. III. Gospodarka finansowa Ośrodka. § 15. 1. Zasady działalności finansowej ?Ośrodka? regulują przepisy cytowane w § 1 pkt. 13 i 14. 2. Dyrektor ?Ośrodka? przedkłada corocznie plan finansowo ? rzeczowy wraz z kalkulacją na dany rok kalendarzowy do Wydziału Polityki Społecznej przy Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Skarszewach. 3. Środki na realizację i obsługę zadań własnych pochodzą z budżetu gminy lub z dotacji na realizację zadań własnych. 4. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet państwa. § 16. Podstawą gospodarki finansowej ?Ośrodka? jest plan finansowy odzwierciedlający bilans potrzeb na świadczenia rodzinne, świadczenia związane z funduszem alimentacyjnym na świadczenia pomocy społecznej w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodzin i pieczy zastępczej, realizacji projektów unijnych oraz utrzymanie ?Ośrodka?. § 17. Dyrektor ?Ośrodka? przedstawia Radzie Miejskiej w Skarszewach coroczne sprawozdanie z działalności ?Ośrodka? oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej. § 18. 1. ?Ośrodek? posiada odrębny rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Oddział w Skarszewach. 2. ?Ośrodek? posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Oddział w Skarszewach, na który komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane kwoty od dłużników alimentacyjnych. 3. ?Ośrodek? posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Oddział w Skarszewach na potrzeby realizacji projektów systemowych. 4. ?Ośrodek? posiada wyodrębniony rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gd. Oddział w Skarszewach na prowadzenie funduszu specjalnego tj ZFŚS. IV. Struktura organizacyjna Ośrodka. § 19. 1. Dyrektor ?Ośrodka? jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej z organem wykonawczym gminy. 2. Dyrektor organizuje pracę, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań ?Ośrodka? oraz odpowiada za politykę społeczną na obszarze gminy. 3. Burmistrz Skarszew udziela dyrektorowi ?Ośrodka? upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 4. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 5. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do wydawania w tych sprawach decyzji. 6. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1709

7. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji. 8. Upoważnieni, o którym mowa w ust.3-7 mogą być także udzielone innej osobie na wniosek dyrektora ?Ośrodka?. 9. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 10. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierani rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 11. Burmistrz Skarszew udziela upoważnienia dyrektorowi ?Ośrodka? do ustanawiania rodziny wspierającej oraz zawierania i rozwiązywania umów określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy dla rodziny przezywającej trudności. 12. Burmistrz Skarszew udziela dyrektorowi ?Ośrodka? pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zwykłego zarządu powierzonym mieniem komunalnym dotyczącego bieżącego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych, reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki; udzielania dalszych pełnomocnictw w wymienionym zakresie pracownikom jednostki, radcom prawnym lub adwokatom. 13. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla dyrektora ?Ośrodka? ustala Burmistrz Skarszew. 14. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników ?Ośrodka? ustala dyrektor. § 20. 1. W ramach ?Ośrodka? tworzy się następujące stanowiska pracy: - dyrektor - zastępca dyrektora - główny księgowy - pracownicy socjalni (w tym specjaliści pracy socjalnej) - pracownicy administracji i realizacji świadczeń - pracownicy świadczeń rodzinnych - pracownicy finansów i księgowości budżetowej. 2. Dyrektor ?Ośrodka? może zatrudniać opiekunów i asystentów rodziny oraz w miarę potrzeb tworzyć inne stanowiska pracy niewymienione w punkcie 1. § 21. Zadania i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, który ustala dyrektor ?Ośrodka?. § 22. 1. Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników, a także zasady wynagradzania, określa ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej, przepisy prawa pracy oraz regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora ?Ośrodka?. 2. Szczegółowe zasady dotyczące porządku wewnętrznego określa regulamin pracy ustalony przez dyrektora ?Ośrodka?. V. Postanowienia końcowe. § 23. Zmiany Statutu wprowadza się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/174/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVIII/109/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobromierzu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXVII/479/10 Rady Miasta Nowogrodziec z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/241/2010 Rady Gminy Grębocice z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI /170/ 2004 Rady Gminy w Grębocicach z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grębocicach.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/260/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 4 marca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Siechnicach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. 2012.1707

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1706

  uchwała nr XV\102\12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1705

  uchwała nr XV/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda.

 • DZ. URZ. 2012.1704

  uchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w Borzytuchomiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.