Logowanie

DZ. URZ. 2012.1710

Tytuł:

uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-14
Organ wydający:Rada Gminy w Gardei
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1710
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.14 ust. 5 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy w Gardei uchwala , co następuje: § 1. Usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Gardeja w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. Nr 4 poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. ) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. § 2. 1. Odpłatne są świadczenia przedszkola wykraczające dziennie poza 5 godzinny pobyt dziecka w placówce. 2. W ramach świadczeń wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowany jest pakiet zajęć opiekuńczo ? wychowawczo- dydaktycznych obejmujący: a) gry, zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka, b) gry, zabawy, korygujące wady wymowy dzieci, c) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie, d) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka e) zajęcia plastyczne rozwijające uzdolnienia dzieci, f) zajęcia z komputerem, g) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 3. Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o której mowa w ust 1 ustala się w wysokości 2,90 zł za godzinę i obowiązuje do końca roku szkolnego. § 3. Rodzice, prawni opiekunowie wnoszą opłaty stanowiące iloczyn liczby dni pracy placówki w danym miesiącu, obliczonego kosztu jednostkowego oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad 5 godzinną podstawę programową ustaloną na podstawie złożonej karty zgłoszenia dziecka. § 4. Opłata o której mowa w § 2 ust. 3 nie jest pobierana w okresie miesięcznej przerwy urlopowej placówki i w przypadku nieobecności dziecka w miesiącu sierpniu. § 5. Rodzice, prawni opiekunowie wnoszą należne opłaty do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1710

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu miesięczna opłata, o której mowa w §2 podlega obniżeniu proporcjonalnie do ilości dni nieobecności dziecka. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 8. Traci moc: 1. Uchwała Nr VII/ 35/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gardeja. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Edward Cykał
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.100.2022

  uchwała nr VII / 35 / 2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Paszowice z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Wiadrowie prowadzonym przez Gminę Paszowice

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr Nr XLI/378/09 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 18 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchola.

 • DZ. URZ. 2010.138.2690

  uchwała nr XXXIX/242/2010 Rady Gminy w Gardei z dnia 24 września 2010r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • DZ. URZ. 2011.120.2437

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Sadlinki z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sadlinki za świadczenia zapewniające nauczanie i wychowanie dziecka ponad podstawy programowe

porady prawne online

Porady prawne

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Stosunek pracy z nauczycielem bez kwalifikacji

  W przedszkolu społecznym zostały zatrudnione 3 nauczycielki, które nie posiadają kwalifikacji do pracy w przedszkolu - posiadają wykształcenie pedagogiczne: pedagogika (...)

 • Opłata skarbowa - właściwość organu

  Należy złożyć opłatę skarbową od pełnomocnictwa udzielonego na piśmie na potrzeby postępowania administracyjnego prowadzonego według kpa. Jaki organ gminy będzie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1709

  uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. 2012.1707

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.1706

  uchwała nr XV\102\12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1705

  uchwała nr XV/101/12 Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Czarna Woda.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.