Logowanie

DZ. URZ. 2012.1712

Tytuł:

uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1712
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. ? Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) oraz z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje : § 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ( pensum ) dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/353/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku. Urzędowym

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1712

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1712

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kartuzy, obniża się obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm. ) o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli: Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, kierownicze wychowawczych i opiekuńczych Dyrektor szkoły, przedszkola ( zespołu ) każdego typu o liczbie : 1. do 4 oddziałów 12 5 ? 6 oddziałów 8 7 ? 8 oddziałów 5 9 ? 16 oddziałów 4 17 i więcej 3 oddziałów 2. Kierownik świetlicy 16 Kierownik punktu filialnego szkoły podstawowej liczącej : 3. do 4 oddziałów 12 5 i więcej oddziałów 8 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z pkt 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo. 3. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w placówce, w której liczba oddziałów równa się 12 oddziałów lub jest większa. 4. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora, ustala się obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w pkt 1, odpowiednio o 4 godziny mniejszą od obniżki ustalonej dla dyrektora. 5. W placówkach oświatowych, w których stanowisko dyrektora pełni dyrektor menedżer ? bez uprawnień do nadzoru pedagogicznego bez względu na liczbę oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. nadzoru pedagogicznego, dla którego ustala się zniżkę godzin zgodnie z pkt 4.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1712

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w następującej wysokości: 1) nauczyciel pedagog 3) nauczyciel logopeda - 24 godzin - 24 godzin 2) nauczyciel psycholog - 24 godzin

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1712

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ( pensum ) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według proporcjonalności poszczególnych wymiarów realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Wymiar o którym mowa w pkt 1, przyjmuje się w pełnych godzinach lekcyjnych licząc w ten sposób, że czas zajęć krótszy niż 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.23

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.203.6100

  uchwała nr 51/XII/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 września 2011r. w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.3259

  uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Łąck z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.2886

  uchwała nr XLIII/213/2010 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5315

  uchwała nr XIX/99/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1711

  uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.1710

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.1709

  uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

 • DZ. URZ. 2012.1707

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania z Budżetu Gminy Skarszewy na 2012 rok kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowo ? cementowych, z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarszewy, których właścicielami są osoby fizyczne, oraz nieruchomości użyteczności publicznej.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.