Logowanie

DZ. URZ. 2012.1713

Tytuł:

uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1713
Hasła:targowiska

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów. Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. Ustala się lokalizację: 1. Targowiska Miejskiego przy ul. Dworcowej w Kartuzach. 2. Targowiska Miejskiego i Targowiska Zwierzęcego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach. § 2. Regulamin Targowiska Miejskiego w Kartuzach określa Załącznik nr 1 do uchwały. § 3. Regulamin Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach określa Załącznik nr 2 do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 5. Tracą moc uchwały: nr XXXIII/408/09 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego i zatwierdzenia jego regulaminu i nr VIII/157/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia lokalizacji i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska zwierzęcego usytuowanego przy ul. Sędzickiego w Kartuzach. § 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1713

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Kartuzach. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Prowadzenie Targowiska jest zadaniem własnym Gminy Kartuzy zwanej dalej ?Gminą? służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy. 2. Targowiskiem Miejskim w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest teren zlokalizowany przy ulicy Dworcowej i przy ulicy Sędzickiego w Kartuzach. 3. Targi odbywają się w okresie letnim tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września od godziny 600do godziny 1800, a w okresie jesienno - zimowym tj. od 1 października do 31 marca od godziny 700do godziny 1700. 4. Targowisko Miejskie zlokalizowane przy ul. Sędzickiego w Kartuzach jest nieczynne w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca. 5. Wjazd na Targowisko Miejskie w celu dostawy towaru odbywa się do godziny 800. 6. W razie potrzeby z uwagi na organizację ruchu i porządek publiczny Burmistrz Kartuz może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie Targowiska Miejskiego lub jego części. 7. Nadzór nad Targowiskiem Miejskim sprawuje Burmistrz Kartuz. Bezpośredni nadzór nad Targowiskiem Miejskim sprawuje Administrator Targowiska. 8. Administratorem Targowiska może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, z którym Burmistrz Kartuz podpisze umowę na prowadzenie Targowiska Miejskiego. 9. Obowiązkiem Administratora Targowiska jest utrzymanie czystości, odpowiedniego stanu sanitarno higienicznego, sprzątanie placu, wywóz nieczystości stałych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzedaży. W przypadku nie wyłonienia Administratora Targowiska ww. obowiązki wykonuje jednostka specjalistyczna. 10. Uprawnionymi do wykonywania handlu na Targowisku Miejskim są osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne, których zakres działania przewiduje prowadzenie handlu lub sprzedaż własnych wyrobów. 11. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim zobowiązane są do posiadania aktualnych dokumentów potwierdzających tożsamość oraz dokumentów umożliwiających stwierdzenie legalności ich działalności handlowej. 12. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, przepisów prawnych regulujących zakres prowadzonej działalności, a także przepisów sanitarnych, pożarowych, BHP oraz do zachowania ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego. 13. Miejsce sprzedaży wyznacza Administrator Targowiska. 14. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim zobowiązane są we własnym zakresie i na swój koszt do zabezpieczenia swojego stoiska przed kradzieżą, włamaniem lub innymi zdarzeniami losowymi. 15. Osoby dokonujące sprzedaży na Targowisku Miejskim są zobowiązane w zakresie objętym niniejszym Regulaminem do podporządkowania się poleceniom Administratora Targowiska. 16. Po zakończeniu sprzedaży miejsce i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte. handlu winno być pozostawione w stanie czystym

§ 2. SPRZEDAŻ TOWARÓW NA TARGOWISKU MIEJSKIM.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1713

1. Zabrania się dokonywania handlu na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, przejściach dla pieszych w sposób utrudniający ruch. 2. Zabrania się na Targowisku Miejskim przy ul. Dworcowej handlu z pojazdów 3. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży osobom, które nie uiściły opłaty targowej. 4. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza miejscem wyznaczonym. 5. Zabrania się pozostawiania na placu po godzinach handlu wózków, skrzynek, beczek i innych urządzeń handlowych. 6. Na terenie Targowiska Miejskiego zabrania się sprzedaży: - napojów alkoholowych, - materiałów pędnych i smarów, - trucizn, - leków, - broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, - innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa. 7. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. sztuka, metr, kilogram, litr i ich pochodne. 8. Narzędzia pomiarowe używane na Targowisku Miejskim muszą mieć ważną cechę legalizacyjną, oraz winny być ustawione lub użytkowane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. 9. Podmioty gospodarcze wykonujące czynności handlowe są zobowiązane do wywieszenia szyldu firmy lub imienia i nazwiska oraz adresu w miejscu handlu w widocznym miejscu. 10. Osoba prowadząca handel na Targowisku Miejskim jest obowiązana uwidocznić na towarach wystawionych do sprzedaży ceny.

11. Sprzedaż towarów, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia, będzie wstrzymana przez Administratora Targowiska, który zobowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy Komisariat Policji, Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Państwową Inspekcję Handlową. § 3. OPŁATY. 1. Od osób prowadzących handel na Targowisku Miejskim inkasent pobiera dzienną opłatę targową według stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Kartuzach i wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania. 2. Opłatę dzienną uiszcza się z chwilą wprowadzenia towarów na Targowisko Miejskie. 3. Wysokość opłaty o której mowa w ust. 1 jest podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń na Targowisku Miejskim. 4. Nie posiadanie w czasie kontroli pokwitowania opłaty targowej pociąga za sobą obowiązek jej ponownego uiszczenia. 5. Należności przewidziane za korzystanie z innych usług świadczonych przez Administratora Targowiska pobiera się niezależnie do opłaty targowej. 6. W stosunku do osób uchylających się od opłaty stosowane będą sankcje wynikające z przepisów prawa. § 4. KONTROLE. 1. Do dokonywania kontroli przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu upoważnione są osoby wskazane przez Burmistrza Kartuz posiadający odpowiednie upoważnienia oraz Administrator Targowiska. 2. Do dokonania kontroli uiszczania opłaty targowej mają prawo osoby upoważnione przez Burmistrza Kartuz oraz Administrator Targowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1713

3. Na żądanie kontrolującego sprzedający ma obowiązek okazać kwit opłaty targowej. 4. Na każde żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli oraz Administratora Targowiska osoby dokonujące sprzedaży okazują dokumenty upoważniające do prowadzenia działalności handlowej. § 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Na terenie Targowiska Miejskiego zabrania się: - wprowadzać do obrotu handlowego towarów zabronionych, - spożywania alkoholu, - zanieczyszczenia terenu Targowiska Miejskiego i niszczenia urządzeń wyposażenia, - organizowania gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów, - reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu. 2. Obsługa Targowiska Miejskiego zobowiązana jest do posiadania służbowych identyfikatorów i noszenia kamizelek identyfikacyjnych. 3. Osoby winne naruszeń niniejszego Regulaminu podlegają odpowiednim przepisom, w tym także mogą być usunięte z Targowiska Miejskiego w trybie natychmiastowym. 4. Osoby, które dopuszczą się zniszczenia mienia wchodzącego w skład Targowiska Miejskiego, poza odpowiedzialnością karną zobowiązane są do naprawienia szkody w pełnej jej wysokości. 5. W sytuacjach nagłych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, zagrożenia życia lub zdrowia ludzi i w każdej innej uzasadnionej sytuacji Burmistrz Kartuz jest upoważniony do zawieszenia działalności Targowiska Miejskiego. Zawieszenie działalności Targowiska może być częściowe lub całkowite. 6. Regulamin Targowiska Miejskiego może być zmieniony w każdym przypadku, gdy nastąpi zmiana przepisów prawa lub zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych przez Burmistrza Kartuz. 7. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie Administrator Targowiska lub Burmistrz Kartuz, w poniedziałki od godz. 1400- 1630.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1713

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Regulamin Targowiska Zwierzęcego w Kartuzach. § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1Targowisko Zwierzęce w Kartuzach zlokalizowane jest przy ul. Sędzickiego w Kartuzach. 2. Nadzór nad Targowiskiem Zwierzęcym sprawuje Burmistrz Kartuz. 3. Handel na Targowisku Zwierzęcym jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem. 4. Targowisko Zwierzęce czynne jest w pierwszy i w trzeci czwartek miesiąca. 5. Targowisko Zwierzęce czynne jest w godz. 600- 1200. 6. Dokonywanie czynności zaopatrzeniowych pod potrzeby przydzielonego miejsca handlowego winno być zakończone do godz. 900. Czynności wyładowczo - załadowcze nie powinny przekraczać 15 minut i nie powinny powodować utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym. W trakcie ich dokonywania należy dostosować się do istniejącego oznakowania drogowego i poleceń Administratora Targowiska. 7. Administratorem Targowiska może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, z którym Burmistrz Kartuz podpisze umowę na prowadzenie Targowiska Zwierzęcego. 8. Administrator Targowiska z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników Targowisk Zwierzęcego, nie gwarantuje sprzedającym dojazdu do stanowiska sprzedaży czy korzystania z możliwości pozostawienia pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska handlowego.

9. Administrator Targowiska nie gwarantuje prowadzącym sprzedaż na Targowisku Zwierzęcym miejsc parkingowych dla ich pojazdów. 10. Do zadań Administratora Targowiska należy: - wyznaczanie sprzedającemu miejsca handlu na Targowisku Zwierzęcym, - pobieranie innych opłat z tytułu prowadzenia handlu targowiskowego, - kontrolę sprzedających czy posiadają dowód uiszczenia opłaty targowej, - nadzorowania przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. § 2. SPRZEDAŻ TOWARÓW NA TARGOWISKU ZWIERZĘCYM. 1. Na terenie Targowiska Zwierzęcego zabrania się sprzedaży: - napojów alkoholowych, - materiałów pędnych i smarów, - trucizn, - leków, - broni, amunicji, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych, - innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów prawa. 2. Zabrania się na Targowisku Zwierzęcym organizowania gier hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów. 3. Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez Administratora Targowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1713

4. Zabrania się samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany wyznaczonego miejsca sprzedaży. 5. Zajmowanie miejsca na Targowisku Zwierzęcym oraz ustawianie, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się według wskazań Administratora Targowiska. 6. Zabrania się składowania i sprzedaży towarów na ciągach komunikacyjnych (jezdnia, chodnik) trawnikach wyznaczonych na Targowisku Zwierzęcym. 7. Pojazdy i urządzenia targowe znajdujące się na Targowisku Zwierzęcym w miejscach niewyznaczonych będą usuwane z Targowiska Zwierzęcego na koszt ich właścicieli. 8. Osoby handlujące na Targowisku Zwierzęcym obowiązane są do: - wykonywania poleceń Administratora Targowiska (osoby przez niego upoważnionej) w zakresie uprawnień określonych niniejszym regulaminem, - dokonywania sprzedaży w miejscach wyznaczonych przez Administratora Targowiska, - uiszczania przed rozpoczęciem handlu inkasentowi stosownej opłaty targowej, - posiadania aktualnego dowodu opłaty targowej oraz okazywania go na każde żądanie Administratora Targowiska Zwierzęcego oraz osób upoważnionych przez Burmistrza Kartuz. Niemożność okazania dowodu uiszczenia opłaty targowej skutkuje koniecznością jej natychmiastowego wniesienia, - okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży, - uwidocznienie na stanowisku swojego nazwiska i imienia oraz miejscowości zamieszkania lub nazwy firmy i jej siedziby, - uwidocznienia na towarach wystawionych do sprzedaży ceny, - posługiwania się zalegalizowanymi przyrządami pomiarowymi widocznymi dla klienta wyrażającymi mierzone wielkości w legalnych jednostkach miar: sztuka, litr, metr, kilogram i ich pochodne, - przestrzegania Regulaminu Targowiska Zwierzęcego, przepisów porządkowych, sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych w tym przypadku wokół i na zajmowanym stanowisku handlowym, a po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do kontenerów na odpady, - przestrzegania przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym i stosowanie się do istniejącego oznakowania drogowego. § 3. OPŁATY. 1. Wysokość opłaty targowej określa Rada Miejska w Kartuzach. Do pobierania opłaty targowej uprawnieni są inkasenci, którzy są zobowiązani do wydania pokwitowania za pobraną opłatę targową. 2. Wysokość pozostałych opłat określona jest na podstawie odrębnych decyzji i zarządzeń podjętych przez Burmistrza Kartuz m.in. opłaty za korzystanie z urządzeń targowych, opłat porządkowych itp. 3. Najmniejszą podstawową jednostką obliczeniową jest 1 m2 powierzchni zajmowanej przez sprzedającego w ciągu handlowym. § 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Na terenie Targowiska Zwierzęcego zabrania się: - spożywania alkoholu, - zanieczyszczenia terenu Targowiska Zwierzęcego i niszczenia urządzeń wyposażenia, - reklamy wyrobów tytoniowych i alkoholu. 2. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Targowiska powoduje zastosowanie środków prawno-administracyjnych w postaci postępowania mandatowego, tj. nałożenia grzywny w wysokości określonej przez Straż Miejską, 3. Obsługa Targowiska Zwierzęcego zobowiązana jest do posiadania służbowych identyfikatorów i noszenia kamizelek identyfikacyjnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1713

4. Administrator Targowiska wszelkie informacje tj. cenniki poszczególnych opłat, regulamin Targowiska Zwierzęcego, wewnętrzne zarządzenia i przepisy udostępnia na tablicy ogłoszeń. Tablica ogłoszeń winna być ogólnie dostępna i umieszczona przy głównym wejściu - wjeździe na teren Targowiska Zwierzęcego. 5. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania Targowiska Zwierzęcego przyjmuje Burmistrz Kartuz w każdy poniedziałek w godzinach 1400do 1630, a w dniach funkcjonowania Targowiska ZwierzęcegoAdministrator Targowiska w godz. 700do 900.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2385

  uchwała nr 276/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.115.3645

  uchwała nr 152/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/421/2010 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr VII/74/2003 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk miejskich i ich regulaminów oraz innych miejsc handlowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3146

  uchwała nr XLIII/413/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.204.6123

  uchwała nr 214/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Radomiu Nr 152/2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów na terenie Gminy Miasta Radomia

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1712

  uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1711

  uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.1710

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.1709

  uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

 • DZ. URZ. 2012.1708

  uchwała nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. dotycząca zmiany uchwały nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skarszewy w latach 2009-2013.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.