Logowanie

DZ. URZ. 2012.1714

Tytuł:

uchwała nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miejska w Kartuzach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1714
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miejska w Kartuzach na wniosek Burmistrza Kartuz uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na Targowisku Miejskim i Targowisku Zwierzęcym oraz wszystkich innych miejscach w wysokości określonej załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Termin płatności ustala się na dzień dokonywania sprzedaży. § 2. 1. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. 2. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach. § 3. 1. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku. 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez inkasentów lub zapłatę opłaty na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach bezpośrednio przelewem lub bankowym dowodem wpłaty. 3. Wyznacza się następujących inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa opłaty targowej: Andrzej Łukaszewski, Marcin Szmuda i Henryk Kleina. 4. Inkasenci dokonują inkasa na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Kartuz. 5. Dowód uiszczenia opłaty targowej winien być wystawiony imiennie dla osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonującej sprzedaży. 6. Wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 3 wynosi 18 % pobranej opłaty targowej. 7. Zobowiązuje się inkasentów do codziennego rozliczania się z zainkasowanej gotówki i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Kartuzach. § 4. Łączna kwota dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć maksymalnej stawki określonej w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. § 5. 1. Na terenie Gminy Kartuzy wprowadza się zakaz handlu okrężnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 2. Przez handel okrężny należy rozumieć handel obwoźny i obnośny w szczególności prowadzony bezpośrednio ze środków transportu, z urządzeń przenośnych oraz z ręki.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1714

3. Zakaz, o którym mowa w§ 5 ust. 1 nie dotyczy targowisk oraz miejsc wskazanych przez Burmistrza Kartuz. § 6. 1. Zwalnia się z obowiązku uiszczania opłaty targowej działkowców sprzedających własne świeże płody rolne oraz osoby sprzedające runo leśne. 2. Zwalnia się od obowiązku uiszczania opłaty targowej artystów oraz twórców ludowych wystawiających i sprzedających swoje prace i dorobek twórczy. 3. Zwalnia się od opłaty targowej działalność gastronomiczną, handlową i usługowo - rozrywkową podczas imprez kulturalnych, rekreacyjnych i innych organizowanych przez Urząd Miejski w Kartuzach lub jednostki organizacyjne gminy. § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz. § 8. Tracą moc uchwały: Nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy, Nr XII/213/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach w sprawie zmiany uchwały Nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy. § 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach Ryszard Duszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1714

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Regulamin Targowiska Miejskiego w Kartuzach usytuowanego przy ul. Dworcowej w Kartuzach.

Wysokość dziennych stawek opłaty targowej

Wyszczególnienie czynności na Targowisku Miejskim przy ul. Dworcowej w Kartuzach 1) za zajęcie powierzchni placu targowiska pod towar albo pod stoisko do wykonania czynności handlowych lub rzemieślniczych pobiera się za każdy 1m2zajętej powierzchni: - za sprzedaż w kiosku ( kontenerze, pawilonie), przy braku obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości - za sprzedaż pod namiotem oraz na pozostałej powierzchni 2) za zajęcie ławy lub stołu targowego w związku ze sprzedażą: - nowych artykułów przemysłowych pobiera się za każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu - używanych artykułów przemysłowych pobiera się za każdy metr bieżący zajętej ławy lub stołu - produktów spożywczych pochodzenia rolnego 3) przy sprzedaży obnośnej z ręki. kosza, wiadra itp. Wyszczególnienie czynności na Targowisku Miejskim i Targowisku Zwierzęcym przy ul. Sędzickiego w Kartuzach 1)Najmniejszą podstawową jednostką obliczeniową jest 1 m2powierzchni zajętej przez sprzedającego w ciągu handlowym 2)rolnik, ogrodnik ( producent rolny) - opłata ryczałtowa za pow. do 18,00 m2 3) pozostali handlujący 4) osoby handlujące na "pchlim targu" wnoszą opłaty: a) opłata ryczałtowa za pow. do 3 m2 b)za każdy kolejny m2powyżej 3 m2 Wyszczególnienie czynności w czasie imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz innych na terenie Gminy Kartuzy 1) za prowadzenie handlu w zakresie sprzedaży piwa na powierzchni do 5m2 - za każdy następny metr kwadratowy 2) za prowadzenie handu w zakresie gastronomii (np. sprzedaż napojów, słodyczy, artykułów spożywczych itp. z wyłączeniem sprzedaży piwa) na powierzchni do 5m2 - za każdy następny metr kwadratowy 3) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów przemysłowych na

Wartość opłaty

3,00 zł/m2 5,50 zł/m2 11,00 zł/mb 7,00 zł/mb 7,00 zł/mb 4,00 zl Wartość opłaty

3,00 zł 2,00 zł/m2 5,00 zł 2,00 zł

Wartość opłaty w złotych 483,00 zł 54,00 zł 268,50 zł

16,50 zł 161,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1714

powierzchni do 5 m2 - za każdy następny metr kwadratowy 16,50 zł 4) za prowadzenie handlu w zakresie artykułów drobnego handlu np. cukierki, 21,50 zł wata cukrowa, popcorn, lody, gofry, baloniki - do l m2zajmowanej powierzchni
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.506.3713

  uchwała nr XLIII/1025/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.15.182

  uchwała nr XXXII/742/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 15 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2009.54.767

  uchwała nr XXXII/753/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 12 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej

 • DZ. URZ. 2011.39.913

  uchwała nr IV/55/11 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/628/10 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na 2011r. oraz unormowania niektórych spraw dotyczacych tej opłaty w Gminie Kartuzy

 • DZ. URZ. 2011.166.3551

  uchwała nr XII/213/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/167/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Opłata targowa

  Prowadzę sklep tzw. salonik prasowy; od czasu do czasu wystawiam przed witrynę stojak z okularami przeciwsłonecznymi i kartkami pocztowymi. Sprzedaży nie prowadzę na (...)

 • Powstanie obowiązku uiszczenia opłaty targowej

  Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty targowej dziennej? Czy powstaje on w momencie zajęcia stanowiska na targowisku, czy też z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży? (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1713

  uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.

 • DZ. URZ. 2012.1712

  uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1711

  uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino

 • DZ. URZ. 2012.1710

  uchwała nr XVI/90/2012 Rady Gminy w Gardei z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty w Przedszkolu w Gardei za nauczanie i wychowanie ponad czas niezbędny na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.1709

  uchwała nr XiX/163/2012 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skarszewach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.