Logowanie

DZ. URZ. 2012.1716

Tytuł:

uchwała nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 3).

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1716
Hasła:budżet

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 3). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2012 rok po stronie dochodów o kwotę 72.012 zł, plan po zmianach wynosi: 139.149.553 zł , w tym: 1) dochody bieżące 125.617.273,2) dochody majątkowe 13.532.280,-. 2. Na podstawie zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zwiększa się plan budżetu na 2012 rok po stronie wydatków o kwotę 205.012 zł, plan po zmianach wynosi: 133.891.425 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 124.407.839,2) wydatki majątkowe 9.483.586,-. 3. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami została uwzględniona w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, który dotyczy przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem planowanego deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. § 2. Na podstawie zmian określonych w § 1 uaktualnia się treść załączników do uchwały Nr XVIII/154/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok w ten sposób, że: 1) treść załącznika nr 5 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 2) treść załącznika nr 6 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, 3) treść załącznika nr 7 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, 4) treść załącznika nr 13 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, 5) treść załącznika nr 17 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, 6) treść załącznika nr 19 po zmianie przedstawia się jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1716

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Sławomir Ruśniak

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1716

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1716

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 16 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 17 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 18 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 19 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 20 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 21 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 22 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 23 ?

Poz. 1716

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 24 ?

Poz. 1716

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 25 ?

Poz. 1716
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.990

  uchwała nr XX/ 174 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 1).

 • DZ. URZ. 2012.2598

  uchwała nr XXVII/248/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 5).

 • DZ. URZ. 2011.165.3482

  uchwała nr XV/135/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 26 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1715

  uchwała nr XXII/303/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.1714

  uchwała nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.1713

  uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.

 • DZ. URZ. 2012.1712

  uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2012.1711

  uchwała nr XVI/268/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kiełpino


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.