Logowanie

DZ. URZ. 2012.1717

Tytuł:

uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1717
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. / oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych / tekst jednolity w Dz. U. z 2007 r. Nr, poz. 115 ze zm. / uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie: pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego nie związane- go z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z wyłączeniem ogródków gastronomicznych, elementów dociepleń budynków i pochylni dla wózków ? 2,-zł 2) w § 4 dodaje się: a) punkt 4 o treści: pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy elementów dociepleń budynków - 0,01 zł b) punkt 5 o treści: pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy pochylni dla wózków? - 0,10 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Sławomir Ruśniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.88.1642

  uchwała nr LV/477/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/281/2008 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 22 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.1718

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1716

  uchwała nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 3).

 • DZ. URZ. 2012.1715

  uchwała nr XXII/303/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/253/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2012.1714

  uchwała nr XVI/278/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kartuzy.

 • DZ. URZ. 2012.1713

  uchwała nr XVI/277/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Kartuzy i zatwierdzenia regulaminów.

 • DZ. URZ. 2012.1712

  uchwała nr XVI/267/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.