Logowanie

DZ. URZ. 2012.1721

Tytuł:

uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1721
Hasła:opłaty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale nr L/215/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w § 2 po wyrazie "dróg" dodaje się wyraz "publicznych". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Wycichowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. nr 54, poz. 326, z 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 845 i Nr 222, poz. 1321.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.1550

  uchwała nr XXXVI/207/2010 Rady Gminy Dynów z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Dynów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.972

  uchwała nr XXXIX/349/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1668

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.742

  uchwała nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Tyczyna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.1493

  uchwała nr XI/138/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1720

  uchwała nr XXII/301/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1719

  uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.

 • DZ. URZ. 2012.1718

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2012.1717

  uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2012.1716

  uchwała nr XXIV/ 201 /2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2012 rok (zmiana 3).

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.