Logowanie

DZ. URZ. 2012.1722

Tytuł:

uchwała nr XVII/99/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1722
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo, stanowiący załącznik uchwały. § 2. 1. Traci moc uchwała Nr LVI/193/2006 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 20 września 2006 r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo. 2. Traci moc uchwała Nr XV/63/2007 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo. 3. Traci moc uchwała Nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniająca w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Wojciech Wycichowski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 10 ?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 11 ?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 12 ?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 13 ?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 14 ?

Poz. 1722

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

? 15 ?

Poz. 1722
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.8619

  uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Nur z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie gminy Nur

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1721

  uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 • DZ. URZ. 2012.1720

  uchwała nr XXII/301/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1719

  uchwała nr XXIV/208/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pływalni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gdańskim honorowym dawcom krwi.

 • DZ. URZ. 2012.1718

  uchwała nr XXIV/206/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat na parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2012.1717

  uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.