Logowanie

DZ. URZ. 2012.1763

Tytuł:

uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1763
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1763

UCHWAŁA NR XVI/133/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 114.194,00zł w tym: 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł, 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 64.194,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 1.332.696,00 zł w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 5.000,00 zł, z tego: a) dotacje na zadania bieżące 5.000,00 zł, 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 642.551,00 zł, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych 579.445,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.658,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 570.787,00 zł. b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.106,00 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 50.000 zł. 4) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 48.200,00 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 48.200,00 zł, 5) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 743.345,00 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 743.345,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 5) Dokonuje się zmian w przychodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 1.396.221,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.396.221,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1763

§ 3. Po zmianach budżet gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody budżetu 26.868.967,45 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 24.929.479,45 zł 2) dochody majątkowe: 1.939.488,00 zł 2. wydatki budżetu 28.265.188,45 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 21.158.455,45 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.960.219,00 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.842.182,00 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.118.037,00 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.645.161,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.155.421,00 zł 4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 151.356,45 zł a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 151.356,45 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 246.298,00 zł wydatki majątkowe na kwotę 7.106.733,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.106.733,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 300.001,00 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 182.927,00 zł 3. przychody budżetu 3.875.137,00 zł, 4. rozchody budżetu 2.478.916,00 zł. § 4. W wyniku dotychczas dokonanych zmian w budżecie na 2012r. ustala się wydatki majątkowe budżetu w wysokości 7.106.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. § 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1763

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Rodzaj zadania:

Dział Rozdział §

Własne

Nazwa Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

8

1

2

3

4

6

7

bieżące

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 101 356,45 0,00 50 000,00 151 356,45

101 356,45

0,00

50 000,00

151 356,45

101 356,45

0,00

50 000,00

151 356,45

101 356,45

0,00

50 000,00

151 356,45

2007

86 152,98

0,00

42 500,00

128 652,98

2009

15 203,47

0,00

7 500,00

22 703,47

bieżące razem:

20 514 783,45

0,00

50 000,00

20 564 783,45

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

101 356,45

0,00

50 000,00

151 356,45

majątkowe

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 64 194,00 64 194,00

0,00

0,00

64 194,00

64 194,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

0,00

64 194,00

64 194,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

64 194,00

64 194,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

0,00

64 194,00

64 194,00

majątkowe

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 875 294,00

1 875 294,00

0,00

0,00

64 194,00

64 194,00

1 939 488,00

1 939 488,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 1763

Rodzaj zadania:

Dział Rozdział §

Zlecone

Nazwa Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

8

1

2

3

4

6

7

bieżące bieżące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 364 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 364 696,00

0,00

Ogółem:

26 754 773,45

0,00

114 194,00

26 868 967,45

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 976 650,45

0,00

114 194,00

2 090 844,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 1763

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 1763

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 1763

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 1763

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 1763

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 1763

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 1763

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

902

Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

60 488,00

0,00

60 488,00

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

182 927,00

0,00

182 927,00

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

0,00

1 218 502,00

1 218 502,00

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 413 220,00

0,00

2 413 220,00

Razem: 2656635,0000 Razem: 218502,0000 Razem:3875137,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf

010 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Poprawa stanu gospodarki ściekowej gorczańskich wsi rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ochotnica Dolna (etap Ochotnica Górna) 600 60016 6050 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa chodników

Treść

Przed zmianą

4 368 690,00 4 368 690,00 4 068 689,00 461 567,00

Zmiana

422 692,00 422 692,00 422 692,00 389 691,00

Po zmianie

4 791 382,00 4 791 382,00 4 491 381,00 851 258,00

1 070 652,00 1 132 883,00 1 030 883,00 1 014 883,00 150 000,00

33 001,00 - 43 200,00 - 43 200,00 - 48 200,00 52 400,00

1 103 653,00 1 089 683,00 987 683,00 966 683,00 202 400,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 1763

Usprawnianie sprawności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Ochotnica Dolna poprzez remont drogi gminnej K363916 Młynne-Wyżny Gronik-WIerch Młynne wraz z towarzyszącą infrastrukturą Wykonanie chodnika dla pieszych na głównej drodze gminnej w Ochotnicy Dolnej Młynne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup odśnieżarki 754 75411 6170 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych) 75412 6050 Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa Remizy OSP w Ochotnicy Górnej 801 80101 6050 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej Jamne 803 80395 Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu 900 90017 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku na siedzibę Zakładu Gospodarki Komunalnej 921 92109 6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno sportowego w Tylmanowej - etap I

469 000,00

- 150 000,00

319 000,00

25 000,00 16 000,00 0,00 389 000,00 0,00 0,00 0,00 369 000,00 0,00 0,00 140 090,00 140 090,00 140 090,00 0,00 0,00 0,00

49 400,00 5 000,00 5 000,00 24 133,00 4 133,00 4 133,00 4 133,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 79 520,00 79 520,00 79 520,00 79 520,00 10 000,00 10 000,00

74 400,00 21 000,00 5 000,00 413 133,00 4 133,00 4 133,00 4 133,00 389 000,00 20 000,00 20 000,00 219 610,00 219 610,00 219 610,00 79 520,00 10 000,00 10 000,00

6230

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00 285 500,00 260 500,00 50 000,00 50 000,00 28 925,00 0,00 0,00 0,00

10 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 152 000,00 152 000,00 152 000,00 152 000,00 695 145,00

10 000,00 335 500,00 310 500,00 100 000,00 100 000,00 180 925,00 152 000,00 152 000,00 152 000,00 7 106 733,00

Razem

6 411 588,00

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.364.2529

  uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.246.1646

  uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1762

  uchwała nr 406/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.1761

  uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1760

  uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie

 • DZ. URZ. 2012.1759

  uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

 • DZ. URZ. 2012.1758

  ogłoszenie nr GNiPP.7113.2.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2011 roku położonych na obszarze Gminy Miasta Nowy Targ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.