Logowanie

DZ. URZ. 2012.1764

Tytuł:

uchwała nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-20
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1764
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 1764

UCHWAŁA NR XVI/134/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 ust. 2 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zpóźn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Ochotnica Dolna Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.396.221,00 zł. 3) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1.016.999,00 zł. 4) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 182.927 zł. 2. Wymieniony w § 6 załącznik Nr 1: " Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Wymieniona w § 5 Tabela Nr 4: " Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych orazm Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wymieniona w § 5 Tabela Nr 6: " Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1764

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)

898 000

1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść

68 000

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

32 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

32 000

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

32 000

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

36 000

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

36 000

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

36 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść

830 000

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

830 000

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

700 000

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

178 092

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1764

Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej

261 392

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej

260 516

92116

Biblioteki

130 000

Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej

130 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)

1 158 161

1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść

539 000

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

389 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

389 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

20 000

OSP Tylmanowa

5 000

OSP Ochotnica Dolna

10 000

OSP Ochotnica Górna

5 000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na zakup samochodu dla OSP w Tylmanowej)

369 000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

25 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych")

23 000

23 000

80195

Pozostała działalność

2 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 1764

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z atywizacją uczniów niepełnosprawnych")

2 000

803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

10 000

80395

Pozostała działalność

10 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

851

OCHRONA ZDROWIA

15 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

15 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem")

15 000

852

POMOC SPOŁECZNA

10 000

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

10 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie świetlic środowiskowych")

10 000

926

Kultura fizyczna

90 000

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

90 000

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej)

90 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. Treść

619 161

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

619 161

80101

Szkoły podstawowe

530 000

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

530 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 1764

80104

Przedszkola

89 161

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

89 161

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

2 056 161 Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Dochody

Dz. Rozdz. Nazwa Kwota

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

51 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

51 000 51 000

RAZEM:

51 000

WYDATKI

Dz. Rozdz. Nazwa Kwota

851

85153 1

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych: w tym: 85154 1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące

64 243

12 120 12 120

12 120 6 120 6 000 52 123 52 123

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 1764

z tego: a) w tym: b) wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bieżące 37 123 17 400 19 723 15 000

RAZEM:

64 243

Zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych. 2. Udzielanie rodzinom, w którym występują problemy a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. alkoholowe pomocy psychospołecznej,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno - informacyjnej. 4. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz ich reklamy. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/134/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r. Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dochody

Dz. Rozdz. Nazwa Kwota

900

90019

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat

5 000

5 000 5 000

RAZEM:

5 000

WYDATKI

Dz. Rozdz. Nazwa Kwota

900

90001 1

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące

7 703

500 500

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 1764

z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90003 1 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 203 7 203 500 7 203 7 203 500 -

RAZEM:

7 703

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.70

  uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1763

  uchwała nr XVI/133/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1762

  uchwała nr 406/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.1761

  uchwała nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Bukowno na 2012 rok Nr XVI/92/2011 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.1760

  uchwała nr XVIII/159/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/232/2005 Rady Gminy Uście Gorlickie z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Uście Gorlickie

 • DZ. URZ. 2012.1759

  uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.