Logowanie

DZ. URZ. 2012.1791

Tytuł:

uchwała nr XVI/6/2012 Rady Miasta Puck z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-21
Organ wydający:Rada Miasta Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1791
Hasła:lokale

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Pucka Nr XXXIV/9/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.?a? ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Miasta Puck uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXXIV/9/2009 Rady Miasta Pucka z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 w ust.1 lit. ?a)? uchyla się dotychczasowy zapis, który otrzymuje nowe brzmienie: a) ?w wysokości 80% przy wykupie lokalu w nieruchomości ? płatne jednorazowo?. § 2. Dla spraw wszczętych a nie zakończonych stosuje się przepisy niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Hanna Pruchniewska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.128.2445

  uchwała nr LIV/3/2010 Rady Miasta Puck z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany przyjętych zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, będących w zasobie Gminy Miasta Pucka oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.86.1940

  uchwała nr 670/LVI/09 Rady Miasta Jarosław z dnia 28 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jarosław , udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Jarosławia do wykonywania prawa odkupu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2237

  uchwała nr XIII/156/2012 Rady Gminy Łubowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie warunków udzielenia oraz wysokość stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łubowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.273.4367

  uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.10

  uchwała nr XII/334/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.

porady prawne online

Porady prawne

 • Bonifikata na wykup mieszkania komunalnego

  Czy przy sprzedaży mieszkań tzw. komunalnych, gmina może stosować dowolne bonifikaty zniżki dla osób fizycznych lokatorów? Czy stosuje się bonifikaty upusty od "widzimisię" (...)

 • Zaskarżenie uchwały Rady Miasta

  W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę Rady Miasta? Kto może zaskarżyć ją zaskarżyć i na jakiej podstawie? Jakie środki zaskarżenia przysługują? Proszę o podanie (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Skarga na przewlekłość

  Na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego złożyłem do Prezydenta Miasta skargę na przewlekłość oraz nienależyte wykonywanie działań przez Zarząd (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1790

  uchwała nr XXXV/199/2012 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewino

 • DZ. URZ. 2012.1789

  ogłoszenie nr 2 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. 2012.1788

  uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

 • DZ. URZ. 2012.1787

  uchwała nr XII/144/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca ? Stężyca Centrum

 • DZ. URZ. 2012.1786

  ogłoszenie nr 3 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji, ewidencji gruntów i budynków


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.