Logowanie

DZ. URZ. 2012.1792

Tytuł:

uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-06-14
Organ wydający:Rada Gminy w Kijach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1792
Hasła:jednostki organizacyjne J. S. T.

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz..U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.) Rada Gminy w Kijach uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach stanowiący załącznik do Uchwały Nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach wprowadza się następujące zmiany: W § 1 Statutu dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)". W § 3 pkt 5 Statutu dodaje się zapis w brzmieniu: " - wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną". § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kije i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Kijach Ryszard Chrobot
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.355.2612

  uchwała nr XXXVII/188/09 Rady Gminy w Kijach z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. 2009.20.257

  uchwała nr XXVI/138/08 Rady Gminy w Kijach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy w Kijach Nr XVI/133/04 z dnia 30 września 2004r w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. 2010.231.2323

  uchwała nr LIII/261/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach

 • DZ. URZ. 2010.231.2324

  uchwała nr LIII/262/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. 2011.146.1643

  uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1791

  uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/136/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawichost

 • DZ. URZ. 2012.1790

  uchwała nr 36/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 maja 2012r. w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wobec uchwały Rady Gminy w Klimontowie Nr XIV/119/12 z dnia 28 marca 2012 r. dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Klimontów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1789

  uchwała nr XXI/100/2012 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 28 maja 2012r. zmian w budżecie Gminy Słupia Jędrzejowska na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1788

  uchwała nr XXIII/60/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności.

 • DZ. URZ. 2012.1787

  zarządzenie nr 21/12 Wójta Gminy Gnojno z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.