Logowanie

DZ. URZ. 2012.1829

Tytuł:

uchwała nr XVIII/131/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-05-23
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1829
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 128) oraz art. 59 ust. 1 i 6, art. 61 ust. 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2012 roku Szkołę Podstawową w Rzeczenicy Filia w Gwieździnie o dotychczasowej strukturze klas I-III w szkołę filialną o strukturze klas I-II z oddziałem przedszkolnym. § 2. Uczniom klas III przekształcanej szkoły zapewnia się kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy. § 3. W terminie określonym w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przekształcenia, o zamiarze przekształcenia szkoły poinformowano rodziców uczniów oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty, który wydał opinię. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1829

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Zygmunt Wilczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1830

  uchwała nr XVIII/130/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzeczenicy Filia w Międzyborzu.

 • DZ. URZ. 2012.2513

  uchwała nr XIX/ 137/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rzeczenica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXVI/148/12 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały VI/36/99 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie przekształcenia i określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Radęcinie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7192

  uchwała nr LIV/429/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Filii Szkoły Podstawowej Nr 3

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4095

  uchwała nr 151/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej Szkoły Podstawowej w Pościeniu Wsi Filia w Raszujce wraz z oddziałem przedszkolnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Szkoła eksperymentalna

  W jaki sposób wnioskujący o wpis do ewidencji nowej niepublicznej szkoły podstawowej może uzyskać status szkoły eksperymentalnej jeżeli do wniosku kierowanego do ministra (...)

 • Szkoły publiczne a niepubliczne

  Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną?

 • Czynności wykonywane przez nauczyciela w ramach czasu pracy

  Jakie czynności wykonuje nauczyciel w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia?

 • Rejestracja szkoły niepublicznej

  Mamy zamiar założyć niepubliczną szkołę podstawową. Czy dla dokonania wpisu do ewidencji (przez gminę) niepublicznej szkoły podstawowej jest konieczna pozytywna opinia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1828

  uchwała nr XX/117/2012 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Stara Kiszewa

 • DZ. URZ. 2012.1827

  porozumienie nr CRU/DŚ-37-03/12 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 marca 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1826

  porozumienie nr 1/S/2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 6 marca 2012r. w sprawie kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Miasto Gdynię

 • DZ. URZ. 2012.1825

  uchwała nr XX/193/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1824

  uchwała nr XX/192/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2011-2025

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.