Logowanie

DZ. URZ. 2012.1834

Tytuł:

uchwała nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1834
Hasła:Sport i turystyka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 1834

UCHWAŁA NR XVI/140/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) w związku z art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje: Rozdział 1. Przepisy ogólne § 1. 1. Niniejsza uchwała określa: 1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej, b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej, c) sposób kontroli wykonania zleconego zadania, 2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Ochotnica Dolna zamierza osiągnąć. 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.). 3. O dotację, o której mowa w ust. 1 mo e ubiegać się klub sportowy działający na obszarze Gminy Ochotnica Dolna niedziałający w celu osiągnięcia zysku z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) dotacji ? nale y przez to rozumieć udzieloną na warunkach i w trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2 ? 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu słu ącego realizacji celu publicznego, określonego w § 3. 2) projekcie ? nale y przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bie ące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w §3,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1834

3) wnioskodawcy ? nale y przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały zło y wniosek o udzielenie dotacji na projekt, 4) beneficjencie ? nale y przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu. 5) umowie ? nale y przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Ochotnica Dolna i beneficjentem, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały. § 3. Przyjmuje się, e sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Ochotnica Dolna będzie słu yło realizacji, co najmniej jednego z następujących celów publicznych: 1) poprawianie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Ochotnica Dolna, 2) osiągnięciu wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, 3) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna do działalności sportowej, 4) promocji sportu i aktywnego stylu ycia, 5) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Ochotnica Dolna poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszystkich poziomach. Rozdział 2. Warunki otrzymania dotacji § 4. 1. Z zastrze eniem ust. 2 udzielana dotacja mo e w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie: 1) realizacji programów szkolenia sportowego, 2) zakupu sprzętu sportowego, 3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach na terenie Gminy Ochotnica Dolna lub uczestnictwa w zawodach poza terenem Gminy Ochotnica Dolna, w tym w szczególności sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu udziału klubu sportowego lub zawodnika w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, wynagrodzenia dla sędziów, wnoszenie opłat startowych i opłat wpisowych związanych z udziałem w zawodach sportowych, uiszczanie nale nych opłat na rzecz właściwych związków sportowych, kosztów transportu, 4) zapewnienia ochrony oraz opieki medycznej w trakcie trwania zawodów sportowych, 5) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 6) wynagrodzeń dla kadry szkoleniowej 7) stypendiów przyznanych przez klub sportowy zawodnikom, 8) kosztów ubezpieczenia zawodnika zrzeszonego w klubie sportowym, 9) kosztów obsługi administracyjnej projektu 10) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna. 2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nało onych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu, 3) zobowiązań klubu sportowego z tytułu zaciągniętej po yczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłu enia, a tak e zaległości z tytułu podatków i składek ZUS, 4) budowy, modernizacji i remontu obiektu sportowego słu ącego uprawianiu sportu. § 5. 1. Formą wypłaty z bud etu Gminy Ochotnica Dolna dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały, mo e być przekazanie beneficjentowi środków na poczet poniesienia kosztów projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1834

2. O formie wypłaty decyduje Wójt Gminy Ochotnica Dolna w ogłoszeniu o konkursie projektów zgodnie z § 7 ust.1. Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji § 6. Wybór projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z bud etu Gminy Ochotnica Dolna, dokonuje się w drodze konkursu projektów. § 7. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna ogłasza konkurs projektów, w którym określa w szczególności: 1) przedmiot zgłaszanych projektów, 2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formy wypłaty dotacji, 3) termin realizacji przedsięwzięć z projektów, nie dłu ej ni do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację, 4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie, 5) termin składania wniosków o udzielenie dotacji. 2. Co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wynikającego z §7 ust. 1 pkt 5 ogłoszenie o konkursie projektów Wójt Gminy Ochotnica Dolna zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na stronie internetowej: www.ochotnica.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej. § 8. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna udziela dotacji w oparciu o wniosek zło ony przez ubiegającego się o wsparcie. 2. Szczegółowy wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno ? prawnych lub innych braków wniosku, Wójt Gminy Ochotnica Dolna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Wniosek, którego braków w wyznaczonym terminie nie usunięto, lub który nie został uzupełniony, pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 9. 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna po ostatecznym wyborze projektu: 1) uzgadnia z ka dym wnioskodawcą wybranego projektu treść projektu z zastrze eniem, e: a) kwota dotacji nie mo e ulec zwiększeniu; b) przedsięwzięcie określone we wniosku o dotacje nie ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnie zło onego wniosku c) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień, jest zobowiązany zweryfikować ostateczną treść projektu, w tym zakres przedsięwzięć wspieranych w drodze dotacji, 2) w formie zarządzenia ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów poprzez powiadomienie pisemne i ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej informując o projektach wybranych i projektach odrzuconych wraz ze wskazaniem: a) nazwy wnioskodawcy i nazwy projektu, b) opisu przedsięwzięcia objętego projektem, c) łącznych kosztów projektu, d) kwoty dotacji przyznanej na projekt. 2. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów określone § 7 ust.2 mo e dopuszczać uniewa nienie konkursu przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek: 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów, 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, e zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie le y w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mo na było wcześniej przewidzieć.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 1834

Rozdział 4. Umowa o dotację § 10. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art.221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt oferty o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 3. W treści umowy mo na zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze aneksu pisemnego, z zastrze eniem, e zmiana umowy nie mo e powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od zało eń projektu, o którym mowa w ust. 2. 4. W uzasadnionych przypadkach w umowie mo na zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 15% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności ka da zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta Gminy Ochotnica Dolna w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta. Rozdział 5. Kontrola realizacji wykonania zadania § 11. 1. Wójt Gminy poprzez upowa nionych pracowników Urzędu Gminy mo e kontrolować realizację projektu,w szczególności: 1) stan realizacji projektu, 2) efektywność i rzetelność jego wykonania, 3) prawidłowość wykorzystania środków z budzetu Gminy, 4) prowadzenie przez Beneficjenta dokumentacji księgowo - rachunkowej w zakresie wykorzystania środków dotacji z budzetu Gminy. 2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracowników Urzędu Gminy jest imienne upowa nienie od Wójta Gminy określajace: 1) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, 2) nazwę jednostki kontrolowanej, 3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzględnieniem ust. 1, 4) termin przeprowadzanej kontroli. 3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się beneficjenta dotacji wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli i terminie jej przeprowadzenia. 4. W ramach dokumentacji okazywanej przez beneficjenta , osoby kontrolujące maja prawo ądać stosownych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem oraz ądać udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych. 5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, po jednym egzemplarzu dla beneficjenta i strony. 6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do beneficjenta kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne. W wystąpieniu pokontrolnym , w miarę mozliwości, określa się osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonych nieprawidłowości. 7. Od wystąpienia pokontrolnego z ust. 6 , w terminie 14 dni od jego otrzymania, beneficjent mo e skierować zastrze enia do Wójta Gminy Ochotnica Dolna. 8. Podstawą zastrze eń z ust. 7 mo e być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym lub zakwestionowanie interpretacji prawa zawartej w wystąpieniu pokontrolnym. O wyniku rozpozanania zastrze eń Wójt Gminy Ochotnica Dolna powiadamia beneficjenta w terminie 14 dni od otrzymania zastrze eń.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 1834

Rozdział 6. Rozliczenie dotacji § 12. 1. W terminie określonym w umowie, beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji oraz wykonania projektu. 2. Rozliczenie dokonywane jest poprzez przedło enie do Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej prawidłowo wypełnionego druku sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz wpłaty środków dotacji podlegającej zwrotowi. 3. O rozliczeniu dotacji Wójt Gminy Ochotnica Dolna powiadamia beneficjenta pisemnie. Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe § 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ochotnica Dolna. § 14. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 1834

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 1834

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 1834

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 1834

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 1834

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 1834

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/140/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 1834

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 1834

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 1834

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.386

  uchwała nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.2611

  uchwała nr XIV/179/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Skrzyszów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 • DZ. URZ. 2012.1064

  uchwała nr KI-411-65-12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/116/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Ochotnica Dolna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.995

  uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.246.412

  uchwała nr 56/VIII/11 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/268/10 Rady Gminy Świerklany z dnia 8 listopada 2010 r. dotyczącej określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Świerklany w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1833

  uchwała nr XXV/153/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/219/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie inkasa podatku rolnego i leśnego.

 • DZ. URZ. 2012.1832

  uchwała nr XXIV/150/12 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Biskupice na 2012 rok Nr XXI/130/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1831

  sprawozdanie nr 1 Starosty Gorlickiego z dnia 27 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.1830

  uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Łabowa z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabowa

 • DZ. URZ. 2012.1829

  uchwała nr 215/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.