Logowanie

DZ. URZ. 2012.1872

Tytuł:

uchwała nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-04-27
Organ wydający:Rada Gminy Poronin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1872
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 1872

UCHWAŁA NR XIX/95/2012 RADY GMINY PORONIN z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Poronin uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Poronin na rok 2012 o kwotę 58.954,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Poronin na rok 2012 o kwotę 58.954,00 zł zgodnie załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 3. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012 w zakresie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Poronin na rok 2012 przedstawia się następująco: 1. Dochody budżetowe 2. Wydatki budżetowe 3. Nadwyżka budżetu 4. Przychody budżetu 5. Rozchody budżetu 30.519.880,00 zł 29.056.758,52 zł 1.463.121,48 zł 341.518,52 zł 1.804.640,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 1872

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Maria Dawidek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 1872

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 1872

Przewodniczący Rady Maria Dawidek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/95/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Maria Dawidek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.594.6998

  uchwała nr XIV/73/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.1478

  uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Poronin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2012

 • DZ. URZ. 2010.595.4671

  uchwała nr LX/274/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.562.6060

  uchwała nr XIII/62/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.467.4525

  uchwała nr XI/47/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1871

  uchwała nr XV/140/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1870

  uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2011 z dnia 17.11.2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielanych dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Liszki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Liszki

 • DZ. URZ. 2012.1869

  uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Gminy Liszki z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1868

  sprawozdanie nr FN-b.3035.2.54.2012.I Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012r. w sprawie wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.1867

  uchwała nr XX/132/12 Rady Gminy Spytkowice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Spytkowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.