Logowanie

DZ. URZ. 2012.1964

Tytuł:

uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1964
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:46

zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański wprowadza się następujące zmiany: 1. w tytule uchwały po słowach: ?przedszkola publiczne? dodaje się: ?oraz inne formy wychowania przedszkolnego? . 2. § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: ?Świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański przekraczające wymiar godzin określony w § 1 oraz wymiar godzin określony w organizacji innych form wychowania przedszkolnego są odpłatne?. 3. w § 4 po słowie: ? przedszkola? dodaje się: lub innych form wychowania przedszkolnego?. 4. w § 5 po słowie: ?przedszkolem? dodaje się: ?lub inną formą wychowania przedszkolnego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1963

  uchwała nr 79/XIV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XX / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Żukowo na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.1961

  uchwała nr XX / 199 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Żukowo.

 • DZ. URZ. 2012.1960

  uchwała nr XX / 197 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie.

 • DZ. URZ. 2012.1959

  uchwała nr XX / 196 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pępowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.