Logowanie

DZ. URZ. 2012.1965

Tytuł:

uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1965
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:46

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela (tekst jednolity w Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach, dla których Gmina Pruszcz Gdański jest organem prowadzącym. § 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć: - pedagoga, psychologa w wymiarze 24 godzin, - logopedy w wymiarze 22 godzin. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3368

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orońsko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5809

  uchwała nr 146/XX/2012 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Legionowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5891

  uchwała nr XXIV/202/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1771

  uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.4360

  uchwała nr XII/50/2011 Rady Gminy Jednorożec z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/218/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1964

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.1963

  uchwała nr 79/XIV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XX / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Żukowo na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.1961

  uchwała nr XX / 199 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Żukowo.

 • DZ. URZ. 2012.1960

  uchwała nr XX / 197 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Żukowie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.