Logowanie

DZ. URZ. 2012.1966

Tytuł:

uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1966
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/87/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 paździenika 2008r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1966

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

STATUT OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE I. PRZEPISY OGÓLNE § 1. 1. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, zwany dalej ?Ośrodkiem? jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002 r. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Gminie ? należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański, 2) Organizatorze ? należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański, 3) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański, 4) Dyrektorze Ośrodka ? należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie. § 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 2) ustawy o kulturze fizycznej, 3) ustawy o samorządzie gminnym, 4) uchwały o jego utworzeniu, 5) niniejszego Statutu. § 3. 1. Ośrodek swą działalnością obejmuje teren Gminy. 2. Ośrodek może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 3. Siedziba Ośrodka znajduje się w miejscowości Cieplewo. 4. Organizatorem Ośrodka jest Gmina. § 4. Ośrodek jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę. II. ZAKRES DZIAŁANIA § 5. Celem działania Ośrodka jest prowadzenie działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne i sportowe mieszkańców Gminy oraz upowszechnianie i promocja kultury i sztuki lokalnej, sportu i rekreacji. § 6. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizowanie podstawowych treści polityki kulturalnej w szczególności poprzez: 1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, 2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów, 3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 4) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych ,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1966

5) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, wernisaży oraz obozów artystycznych dla dzieci i młodzieży, 6) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów, 7) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej, 8) koordynacja działalności na terenie Gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, 9) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, 10) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo ? rekreacyjnej, 11) organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych przy współudziale bibliotek, szkół gminnych, świetlic wiejskich oraz imprez rekreacyjno - sportowych na terenie Gminy, 12) organizowanie spotkań literackich, wieczorów autorskich, 13) prowadzenie aukcji, kwesty i akcji na cele charytatywne, 14) opracowywanie folderów i materiałów w zakresie rozwoju kultury i sportu promujących Gminę, 15) opracowywanie programów rozwoju kultury na terenie Gminy, 16) promowanie kultury i sportu. 2. Ponadto Ośrodek prowadzi działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby sportowe mieszkańców Gminy Pruszcz Gdański oraz upowszechnia i promuje sport i rekreację w szczególności poprzez: 1) rozwój sportu wśród mieszkańców Gminy, a w szczególności szkolenie sportowe w różnych dyscyplinach sportowych, 2) rekreację mieszkańców Gminy, a w szczególności rozgrywki sportowe i sportowo-rekreacyjne, 3) organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, 4) utrzymanie i konserwację gminnych boisk sportowych, zapewnienie na nich porządku i bezpieczeństwa, zapobieganie możliwościom powstania szkód osób znajdujących się na tych boiskach. 3. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną i sportową, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i sportową. III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE § 7. 1. Na czele Ośrodka stoi Dyrektor Ośrodka, który zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt na okres 4 lat po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Ośrodku oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Ośrodek działających na terenie Gminy.

3. Odwołanie Dyrektora Ośrodka następuje w tym samym trybie. 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Wójt. 5. W Ośrodku tworzy się stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka. 6. Zastępcę Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta. 7. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka. § 8. 1. Ośrodek opracowuje plan swojej działalności uwzględniając wytyczne Gminnej Rady Sportu powołanej przez Wójta. 2. Realizując zadania Ośrodka, Dyrektor Ośrodka obowiązany jest kierować się wytycznymi Gminnej Rady Sportu zgodnie z jej przedmiotem działania. 3. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1966

§ 9. Organizację wewnętrzną Ośrodka, określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka nadawany przez Dyrektora Ośrodka po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. IV. MAJĄTEK I FINANSE § 10. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2. Ośrodek może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 4. Ośrodek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. § 11. 1. Zasadnicza część działalności Ośrodka jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy. 2. Ośrodek może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, obozach artystycznych i rekreacyjno-sportowych. 3. Opłaty, o których mowa w ust. 2. nie mogą przekroczyć rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń. § 12. 1. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2. Przychodami Ośrodka są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 3. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. § 13. Dyrektor Ośrodka przedkłada Wójtowi dwa razy w roku sprawozdania z działalności Ośrodka do dnia 31 lipca i do dnia 28 lutego. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby. § 15. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy Pruszcz Gdański w formie uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.111.2302

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002r. w sprawie podziału Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Łęgowie

 • DZ. URZ. 2012.2466

  uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia opiekuna na basenie

  Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub (...)

 • Zwierzchnik służbowy

  W statucie samorządowej instytucji kultury znalazł się zapis mówiący, iż \"zwierzchnikiem służbowym jej dyrektora jest prezydent miasta\" (jej organizatora). Jakie (...)

 • Zmiana adresu siedziby spółki akcyjnej

  Jesteśmy spółką akcyjną. Zgodnie ze statutem spółki, siedzibą Spółki jest miasto Toruń. Za miesiąc zmieniamy adres siedziby. Będziemy wynajmować nowe pomieszczenia (...)

 • Pozwanie gminnego ośrodka kultury

  Czy w pozwie mam wpisać adres Ośrodka Kultury, czy też adres Gminy. Nie chciałbym narazić sie na bezskuteczność doręczenia nakazu zapłaty. Pozew zamierzam złożyć (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.1964

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.1963

  uchwała nr 79/XIV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XX / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Żukowo na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

 • DZ. URZ. 2012.1961

  uchwała nr XX / 199 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie określenia zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Żukowo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.