Logowanie

DZ. URZ. 2012.1967

Tytuł:

uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1967
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki? Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/54/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 11 września 2002r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1967

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

I. PRZEPISY OGÓLNE § 1. 1. Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki? z siedzibą w Straszynie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 113 ze zm.), 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 3) uchwały nr XXXVI/45/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?, niniejszego Statutu. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki? z siedzibą w Straszynie, 2) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki? z siedzibą w Straszynie, 3) Organizatorze, należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański, 4) Gminie, należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański, 5) Radzie Gminy, należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz Gdański, 6) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański. § 2. Organizatorem Zespołu jest Gmina Pruszcz Gdański. § 3. Zespół jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pruszcz Gdański. § 4. 1. Siedziba Zespołu znajduje się w miejscowości Straszyn. 2. Zespół swą działalnością obejmuje teren Gminy. 3. Zespół może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU § 5. Podstawowym celem działania Zespołu jest propagowanie i pielęgnowanie polskiego folkloru ze szczególnym uwzględnieniem najbliższych regionów. § 6. Do zadań Zespołu w szczególności należy : 1) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, 2) rozwój zainteresowań i talentów muzyczno ? tanecznych dzieci i młodzieży ? członków Zespołu, 3) poznawanie i uwrażliwianie na piękno gwary, pieśni, tańca i strojów ludowych, 4) zapoznawanie z kulturą i tradycjami lokalnego środowiska i regionu, uczenie współodpowiedzialności za jego rozwój, 5) rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych poprzez organizowanie i udział w koncertach, przeglądach i imprezach artystycznych, 6) prowadzenie działalności instruktażowo ? metodycznej w ramach Zespołu ( warsztaty choreograficzne, warsztaty muzyczne, praca z kapelą ),

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1967

7) współpraca z folklorystycznym ruchem amatorskim w Polsce, 8) udział w wymianie kulturalnej z krajami europejskimi i nawiązywanie kontaktów z instytucjami propagującymi kulturę ludową Unii Europejskiej. § 7. Zespół może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. III. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE § 8. 1. Na czele Zespołu stoi Dyrektor, który zarządza jego działalnością i reprezentuje Zespół na zewnątrz. 2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Zespołu. 3. Dyrektora powołuje Wójt na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Zespole oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Zespół działających na terenie Gminy. 4. Odwołanie Dyrektora następuje w tym samym trybie. 5. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt. § 9. 1. Zespół samodzielnie opracowuje plany swojej działalności. 2. Nadzór nad Zespołem sprawuje Wójt. § 10. Organizację wewnętrzną Zespołu określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. IV. MAJĄTEK I FINANSE § 11. 1. Zespół gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2. Zespół może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 4. Zespół sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. § 12. 1. Zespół pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2. Przychodami Zespołu są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 3. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. § 13. Dyrektor Zespołu przedkłada Wójtowi dwa razy w roku sprawozdanie z działalności Zespołu do dnia 31 lipca i do dnia 28 lutego. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 14. Zmiany statutu mogą być dokonywane przez Radę Gminy w formie uchwały. § 15. Zespół używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1967

Przewodniczący Rady Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2012.1626

  aneks nr 1/2012 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 17 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie nawiązania Partnerstwa Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z Gminą Pruszcz Gdański w celu realizacji projektu pn.: ?Kolejowa Obwodnica Metropolii ? Pruszcz Gdański, Goszyn?.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szkoła tańca a zwolnienie z VAT

  Prowadzę szkołę tańca. Jest to PKWiU 92.34 (działalność sal balowych, dyskotek i szkół tańca). Do tej pory moje biuro księgowe twierdziło, że podlegam pod VAT (...)

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1966

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.1964

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.1963

  uchwała nr 79/XIV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 • DZ. URZ. 2012.1962

  uchwała nr XX / 205 / 2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia ceny biletów jednorazowych i okresowych za usługi przewozowe środkami komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Żukowo na liniach organizowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.