Logowanie

DZ. URZ. 2012.1968

Tytuł:

uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1968
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/22/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1968

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012 r.

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBĄ W CIEPLEWIE I. Postanowienia ogólne § 1. 1. Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.), 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 113 ze zm.), 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 4) uchwały nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim z siedziba w Łęgowie, 5) niniejszego Statutu. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Bibliotece, należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie, 2) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Pruszczu Gdański z siedzibą w Cieplewie, 3) Organizatorze, należy przez to rozumieć Gminę Pruszcz Gdański, 3) Radzie Gminy, należy przez to rozumieć Radę Gminy Pruszcz Gdański, 4) Wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Pruszcz Gdański. § 2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Pruszcz Gdański. § 3. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Pruszcz Gdański. 2) Biblioteka działa w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. § 4. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Cieplewo. 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Pruszcz Gdański. II. Cele i zadania Biblioteki § 5. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. § 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu, 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, 4) popularyzacja książki i czytelnictwa, i informacyjnych ogółu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 1968

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. § 7. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego. III. Organy Biblioteki i jej organizacja § 8. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który zarządza jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz. 2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową Biblioteki. 3. Dyrektora powołuje Wójt na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w Bibliotece oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Bibliotekę. Odwołanie Dyrektora następuje w tym samym trybie. 4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Wójt. § 9. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor. 2. W Bibliotece zatrudniani są pracownicy działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. § 10. Biblioteka prowadzi działalność w swojej siedzibie, w Cieplewie, w filiach w Straszynie i w Wiślinie oraz w punktach bibliotecznych na obszarze Gminy Pruszcz Gdański. § 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. § 12. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. § 13. W Bibliotece mogą działać stowarzyszenia oraz fundacje na podstawie obowiązujących przepisów. IV. Majątek i finanse § 14. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych. 3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. 4. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. § 15. 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. 2. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 3. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji: 1) 2) 3) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16. Dyrektor przedkłada Wójtowi dwa razy w roku sprawozdanie z działalności Biblioteki do dnia 31 lipca i do dnia 28 lutego. V. Postanowienia końcowe § 17. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem jej siedziby.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 1968

§ 18. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2466

  uchwała nr XX/53/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w statucie gminnego ośrodka pomocy społecznej w pruszczu gdańskim z siedzibą w cieplewie

 • DZ. URZ. 2011.111.2302

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002r. w sprawie podziału Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Łęgowie

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1967

  uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

 • DZ. URZ. 2012.1966

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.1964

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2012.1963

  uchwała nr 79/XIV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.