Logowanie

DZ. URZ. 2012.1969

Tytuł:

uchwała nr XVIII/40/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Rada Gminy Pruszcz Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1969
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:45

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w Regulaminie Straży Gminnej Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVI/13/2008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej o następującej treści: 1) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: ?5. Komendant wydaje strażnikom upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208 poz. 2026 ze zmianami).?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.16.285

  uchwała nr XLII/96/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/3008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

 • DZ. URZ. 2011.8.229

  porozumienie nr 68/2010 Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych

 • DZ. URZ. 2011.95.1917

  uchwała nr VIII/85/2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański "Rejon ul. Zastawnej i okolic"

 • DZ. URZ. 2011.40.926

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2011.4.149

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

porady prawne online

Porady prawne

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

 • Darowizna ruchomości gminnej

  Gmina Miejska X posiada do zbycia samochód osobowy. W drodze darowizny chce przekazać przedmiotowy samochód dla powiatowej jednostki straży pożarnej, na podstawie umowy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Przesłanki otrzymania lokalu socjalnego

  Jakie warunki należy spełnić, żeby otrzymać od gminy lokal socjalny?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1968

  uchwała nr XVIII/39/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1967

  uchwała nr XVIII/38/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański ?Jagódki?

 • DZ. URZ. 2012.1966

  uchwała nr XVIII/37/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu OŚrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2012.1965

  uchwała nr XVIII/36/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów.

 • DZ. URZ. 2012.1964

  uchwała nr XVIII/34/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/65/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pruszcz Gdański.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.