Logowanie

DZ. URZ. 2012.1978

Tytuł:

uchwała nr 173/g254/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-06
Organ wydający:Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1978
Hasła:Regionalna Izba Obrachunkowa

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

15:44

UCHWAŁA NR 173/G254/P/12 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU z dnia 24 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172) ? Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku po rozpoznaniu uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniającej uchwałę Nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok ? orzeka nieważność § 4 badanej uchwały w części dotyczącej słów: ?po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą?. UZASADNIENE W dniu 30 kwietnia 2012 r. wpłynęła do tutejszej Izby uchwała Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok, zaś w dniu 24 maja 2012r. była przedmiotem badania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. W badanej uchwale Rada Gminy obniżyła stawki podatku od środków transportowych uchwalone na 2012 rok, a w § 4 tej uchwały postanowiła, iż ?Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 roku?, ustalając tym samym dwa terminy wejścia w życie zmienionych stawek . Badając przedmiotową uchwałę Kolegium Izby stwierdziło, iż jest ona dotknięta wadą o charakterze istotnego naruszenia prawa, bowiem nie rozstrzyga o terminie wejścia w życie zmienionych stawek podatku. Intencją Rady było obniżenie stawek podatku od dnia 1 lipca br., co wskazała stosownym zapisem, zatem część § 4 tej uchwały o treści: ?po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą?? jest sprzeczna z dalszą częścią § 4 uchwały określającą jako datę obowiązywania uchwały dzień 1 lipca 2012r. Wobec powyższego, w ocenie Kolegium, w celu jednoznacznego określenia terminu wejścia w życie badanej uchwały i spełnienia ustawowych wymogów w zakresie terminu ogłaszania aktów prawa miejscowego, koniecznym staje się orzeczenie nieważności § 4 w części wskazanej w sentencji. Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Izby postanowiło jak w sentencji.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 1978

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, wnoszona za pośrednictwem tutejszej Izby. Prezes Luiza Budner - Iwanicka
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.8.238

  uchwała nr 314/g326/D/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr LII/419/10 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.8.237

  uchwała nr 312/G286/I/10 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010r. podjęta do Uchwały nr 243/XLV/2010 Rady Trzebielino z dnia 10 listopada 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.3874

  uchwała nr 161/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2011r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.1326

  uchwała nr XI/2197/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia zawartego w par. 6 ust. 3 uchwały Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.24.563

  uchwała nr VI/984/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia budżetu w części na 2010 rok Gminy Pawłosiów

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na (...)

 • Zatarcie kary za wykroczenie

  Zostałam kiedyś ukarana kolegium. Po ilu latach zostanie to usunięte z moich akt. Było to 6 lat temu czy mogę już otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

 • Wynagrodzenia dla członków Zarządu przekształconej spółki

  X sp. z o. o. przekształciła się w X S.A.. W dniu 8.06.2012r. nowo przekształcona spółka została wpisana do KRS. Pierwsze Posiedzenie Rady Nadzorczej X S.A. odbędzie (...)

 • Termin rozpatrzenia sprawy przez SKO

  W dniu 2006.03.01 złożyłem odwołanie od Decyzji Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożyłem w sekretariacie Starostwa otrzymując potwierdzającą (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1977

  uchwała nr 168/g128/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1976

  uchwała nr 93/XV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 9 maja 2012r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.1975

  uchwała nr XX/141/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/85/03 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Gniew i nadania im statutu.

 • DZ. URZ. 2012.1974

  uchwała nr XX/140/12 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kolonia Ostrowicka dotyczących nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej na terenie miejscowości Kolonia Ostrowicka, Dąbrówka, Ostrowite i Stary Młyn.

 • DZ. URZ. 2012.1973

  uchwała nr 92/XV/2012 Rady Gminy Trzebielino z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.