Logowanie

DZ. URZ. 2012.1994

Tytuł:

uchwała nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1994
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku ? Zdroju uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. W uchwale nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku ? Zdroju z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany; 1/ Załącznik nr 3a zatytułowany ? Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2/ Załącznik nr 4 zatytułowany ? Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2012 rok ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3/ Załącznik nr 8 zatytułowany ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 4/ Załącznik nr 9 zatytułowany ? Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 5/ Załącznik nr 11 zatytułowany ? Dotacje celowe w 2012r. ? otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku ? Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 1994

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 1994

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydatki budżetowe

Dział 853

Rozdział Paragraf

Treść Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przed zmianą 4 865 897,00 3 089 451,00 340 823,00 340 823,00 15 686,00 15 686,00 58 272,00 58 272,00 3 151,00 3 151,00 357 830,00 357 830,00 11 702,00 11 702,00

Zmiana 0,00 0,00 4,00 4,00 1,00 1,00 - 17,00 - 17,00 - 3,00 - 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00

Po zmianie 4 865 897,00 3 089 451,00 340 827,00 340 827,00 15 687,00 15 687,00 58 255,00 58 255,00 3 148,00 3 148,00 357 832,00 357 832,00 11 703,00 11 703,00

85395 4017

Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników Własne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Własne 4177 Wynagrodzenia bezosobowe Własne 4179 Wynagrodzenia bezosobowe Własne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 1994

4217

Zakup materiałów i wyposażenia Własne

208 723,00 208 723,00 83 712,00 83 712,00 19 769,00 19 769,00 1 730,00 1 730,00 1 676 282,00 1 676 282,00 100 369,00 100 369,00 11 170,00 11 170,00 630,00 630,00 10 114 702,00 6 118 910,00 127 639,00 127 639,00 1 958 071,00

- 13 566,00 - 13 566,00 - 2 394,00 - 2 394,00 19 743,00 19 743,00 3 483,00 3 483,00 - 6 120,00 - 6 120,00 - 1 080,00 - 1 080,00 - 46,00 - 46,00 - 8,00 - 8,00 0,00 - 40 000,00 - 40 000,00 - 40 000,00 40 000,00

195 157,00 195 157,00 81 318,00 81 318,00 39 512,00 39 512,00 5 213,00 5 213,00 1 670 162,00 1 670 162,00 99 289,00 99 289,00 11 124,00 11 124,00 622,00 622,00 10 114 702,00 6 078 910,00 87 639,00 87 639,00 1 998 071,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia Własne

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Własne

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Własne

4307

Zakup usług pozostałych Własne

4309

Zakup usług pozostałych Własne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Własne Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Własne Edukacyjna opieka wychowawcza

4367

4369

854 85403 4300

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Zakup usług pozostałych Własne

85410

Internaty i bursy szkolne

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?5?

Poz. 1994

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Własne Razem:

7 000,00 7 000,00 88 143 047,00

40 000,00 40 000,00 0,00

47 000,00 47 000,00 88 143 047,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?6?

Poz. 1994

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( 8+9+10+11)

5

w tym źródła finansowania

dochody własne jst kredyty i pożyczki

Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ?) środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Inne źródła

Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

1 1

2

3

4 Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 776 relacji Kraków Busko-Zdrój

6

7

8

9

10

11

12 Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

600

60013

190 323

190 323

2

600

60014

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój; Przebudowa ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego oraz Przebudowa drogi powiatowej Nr 0833T Sielec ? Koniemłoty ? gr. gm. Staszów - Lenartowice ? Niziny ? dr.woj. Nr 757 od km 5 + 210 do km 5 + 550 długości 340 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0039T Gacki ? Wierzbica ? Dobrów od km 4+300 do km 5+000 długości 700 mb Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica- Nowa Wieś - Oleśnica - Podlesie - Wilkowa - Połaniec od km 4 + 100 do km 4 + 750, długości 650 mb Przebudowa drogi powiatowej Nr 0099T Zborów ? Włosnowice ? Świniary ? Trzebica związana z budową chodnika w m. Świniary str. lewa od km 4+690 do km 4+940 długości 250 mb. Opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla przebudowy mostów w miejscowości Chaupki - droga nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów i w miejscowości Czyżów - droga nr 0037T Szydłów - Tuczępy - Czyżów Pieczonogi Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego do budynku Powiatowego Zarządu Dróg i Obwodu Drogowego nr 1 w miejscowości Wełecz 146 Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku GKN Zakup serwera do budynku GKN Zakup switch zarządzalnego do kierowania ruchem sieciowym w sieci LAN w budynku głównym Starostwa Powiatowego Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania Zakup samochodu osobowego

1 123 003

495 650

300 000

327 353

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

3

600 600 600 600

60014 60014 60014 60014

59 992 163 541 149 996 45 172 27 784 163 541

59 992

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

4

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

5

149 996 17 388

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

6

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

7

600 600 710 710 710 750 750 750

60014 60014 71014 71014 71014 75020 75020 75020

120 000 10 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 84 600

120 000 10 000 10 000 10 000 30 000 10 000 10 000 84 600

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

8 9 10 11 12 13 14

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?7?

Poz. 1994

15 16

750 754 801 801 852 853 853 854

75020 75411 80130 80146 85202 85395 85395 85403

Zakup nagłosnienia do sali konferencyjnej Zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń obiektu przy ul. Bohaterów Warszawy 106 na działce o nr ewid. 214/8 na obiekt oświatowy ZSTiO w Busku - Zdroju Wykonanie drzwi oddzielenia przeciwpożarowego

20 000 10 000 40 000 30 000 60 000 5 000 42 850 13 569

20 000 10 000 40 000 30 000 60 000 251 42 850 13 569 4 749

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

17

18

19

Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy DPS Zborów

20

Zakup ścianki reklamowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

21

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego Wentylacja mechaniczna w części basenowej oraz remont pomieszczeń warsztatów i sal lekcyjnych w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Budowa schodów zewnętrznych stanowiących wyjście ewakuacyjne z pierwszego piętra budynku internatu ( B ) w ZSTiO w Busku - Zdroju na działce o nr ewidencyjnym 73/11 Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. " Budowa dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z pierwszego piętra budynku internatu ( B ) w ZSTiO w Busku - Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 120 na działce o nr ewidencyjnym 73/11"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

22

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

23

854

85410

40 000

40 000

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

24

854

85410

7 000

7 000

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

Ogółem

2 285 046

729 344

913 349

300 000

337 604

4 749

0

x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?8?

Poz. 1994

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wydatki bieżące i majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

w złotych

Okres realizacji zadania Przewidywane nakłady i źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program

L.p.

Projekt

Dział

Rozdział źródło kwota

Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.

Wydatki w roku budżetowym 2012

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2013 - 20?? 2013 rok 2014 rok po 2014 roku

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Działanie:

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego

1 263 000 1 263 000 0 493 000 770 000 0 0 0 0 15 118 949 0 0 0 0 15 118 949 6 215 879 0 8 903 070 307 848

0 0

1 263 000 1 263 000

0 0

0 0

0 0

493 000 770 000 0 0 0 0 0

1

2012

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

010

01005

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

w ty wydatki majątkowe:

Projekt: Scalanie gruntów wsi Piestrzec i Kików

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 3 : Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

- środki z budżetu j.s.t.

12 366 106 0

2 752 843 0

0 0

0 0

0 0

2

2008 - 2012

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju/ Powiatowy Zarząd Dróg

- środki z budżetu krajowego

600

60014

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Projekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 0030T Skadla Bronina od km 0 + 000 do km 8 + 349 i od km 9 + 076 do km 16 + 456 długości 15 729 km

w ty wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

12 366 106 5 114 742

2 752 843 1 101 137

0

0

0

7 251 364 3 416

1 651 706 255 476 48 956 0 0

3

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

2010-2013

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

720

72095

Wartość zadania:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?9?

Poz. 1994

Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

w tym wydatki bieżące;

0

0

0

0

0

0

- środki z budżetu j.s.t.

0 0 0 307 848 56 617 0 251 231 894 782 0 209 618 894 782 41 613 0 0 0 3 416 3 416 255 476 45 858 48 956 7 343 0 0

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Projekt: e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

w ty wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Wartość zadania:

Oś priorytetowa 2 : Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 : Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

w tym wydatki bieżące;

0

0

0

0

0

0

- środki z budżetu j.s.t.

0 0 0 894 782 182 547 0 712 235 10 366 531 326 373 712 235 1 886 036 5 958 341 2 195 781 0 0 894 782 182 547 0 0 0

4

2012 - 2013

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

720

72095

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Projekt: e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

w ty wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

5

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 : Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego

2011-2014

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

801/ 851/ 852/ 854/ 900

80130/ 85111/ 85201/ 85407/ 90019

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

0

0

0

0

0

0

- środki z budżetu j.s.t.

0 0 0 10 366 531 5 386 762 1 828 251 3 151 518 326 373 326 373 1 886 036 1 886 036 5 958 341 1 612 394 1 665 537 2 680 410 2 195 781 1 561 959 162 714 471 108 0

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego (NFOŚiGW) - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 10 ?

Poz. 1994

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

4 240 945 4 193 095

2 706 080 2 706 080

1 534 865 1 487 015

0 0

0 0

0 0

- środki z budżetu j.s.t.

402 450

284 138

118 312

6

Projekt: Nowy zawód - Nowy start

2008 - 2012

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

853

85395

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

190 592 3 600 053 47 850 42 850 251 4 749 538 214 538 214 0 16 268 521 946 0 0 0 0 2 092 312 2 092 312

121 774 2 300 168 0

68 818 1 299 885 47 850 42 850 251 4 749 0 0 0

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2 Podniesienie aytrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

179 541 179 541

252 044 252 044

106 629 106 629

0 0

0 0

- środki z budżetu j.s.t.

7

Projekt: Inwestuj w siebie 2

2011 - 2013

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju

853

85395

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

5 427 174 114 0

7 618 244 426 0

3 223 103 406 0 0 0

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach Działanie: 9. 2 Podniesienie aytrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Wartość zadania:

w tym wydatki bieżące;

467 937 467 937

1 064 983 1 064 983

559 392 559 392

0 0

0 0

- środki z budżetu j.s.t.

0

8

Projekt: Dajmy szansę - warsztaty edukacyjne dla młodzieży w Powiecie Buskim

2011 - 2013

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

853

85395

- środki z budżetu krajowego

40 257 2 052 055 0 0 0 0 171 906

9 004 458 933 0

20 491 1 044 492 0

10 762 548 630 0 0 0

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

9

Program: Kapitał Ludzki

2011-2012

Specjalny Ośrodek

853

85395

Wartość zadania:

80 014

91 892

0

0

0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 11 ?

Poz. 1994

Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach

w ty wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t.

171 906 0 25 786 146 120 0 0 0 0 267 991 267 991 0 40 199 227 792 0 0 0 0 8 526 518 402 450 806 102 7 317 966 26 735 960 11 884 655 1 828 502 13 022 803 35 262 478 12 287 105

80 014

91 892

0

0

0

Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

12 002 68 012 0

13 784 78 108 0 0 0 0

Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

Projekt: Równe szanse - lepsza przyszłość

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształceniai i kompetencji w regionach

Wartość zadania:

w ty wydatki bieżące:

- środki z budżetu j.s.t.

0 0

97 715 97 715

170 276 170 276

0 0

0 0

10

Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

- środki z budżetu krajowego

14 657 83 058 0 0

25 542 144 734 0 0 0

2012-2013

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Stopnicy

853

85395

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

w tym wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

Projekt: Edukacja dla bezpiecznej przyszłości

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Ogółem wydatki bieżące

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

3 433 572 284 138 148 207 3 001 227 12 695 895 5 444 531 0 7 251 364 16 129 467 5 728 669

4 256 649 118 312 618 368 3 519 969 5 836 987 3 258 428 251 2 578 308 10 093 636 3 376 740

836 297 0 39 527 796 770 6 007 297 1 619 737 1 665 537 2 722 023 6 843 594 1 619 737

0 0 0 0 2 195 781 1 561 959 162 714 471 108 2 195 781 1 561 959

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ogółem wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Ogółem wydatki:

- środki z budżetu j.s.t.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 12 ?

Poz. 1994

- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

2 634 604 20 340 769

148 207 10 252 591

618 619 6 098 277

1 705 064 3 518 793

162 714 471 108

0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 13 ?

Poz. 1994

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

z tego: w tym: Wydatki jednostek budżetowych Nazwa zadania Dział Rozdział § Dochody ogółem w 2012r. Wydatki ogółem w 2012r. Wydatki bieżące w 2012r. Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

z tego: w tym; Wydatki na obsługę długu ( odsetki ) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe w 2012r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

zakup i objęcie akcji i udziałów

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Finansowanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 853 85321 2320 7 000 7 000 7 000 7 000 0

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych ( przekazanych ) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekunczo wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów Utrzymanie w placówkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

852 85201 2320 852 85204 2320 853 85311 2320 852 85201 2320 852 85204 2320

907 838 30 000 9 864

907 838 30 000 9 864 125 000 80 000

907 838 30 000 9 864 125 000 80 000

243 637

98 172

566 029 30 000

0 0 0

9 864 125 000 80 000

0 0

853 85311 2320 854 85406 2320

1 644 4 000

1 644 4 000

1 644 4 000

0 0

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

Pomoc finansowa dla gminy Busko-Zdrój na realizację projektu w ramach Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo Dostepność - Rozwój

600 60016

6300

100 000

100 000

100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 14 ?

Poz. 1994

Pomoc finansowa z gminy Busko-Zdrój na realizację projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ulicach powiatowych w Busku - Zdroju w ramach programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostepność - Rozwój; Przebudowa ul. 12-go Stycznia, 1-go Maja, Waryńskiego Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"

600 60014 6300

300 000

300 000

300 000

300 000

921 92105 2710

1 000

1 000

1 000

921 92105 2710

1 000

1 000

1 000

921 92105 2710

15 000

15 000

15 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "

921 92105 2710

500

500

500

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012"

921 92105 2710

1 000

1 000

1 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "

921 92105 2710

3 000

3 000

3 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja "

921 92105 2710

2 000

2 000

2 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości "

921 92105 2710

2 000

2 000

2 000

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu - Zdroju"

921 92105 2710

2 000

2 000

2 000

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "

921 92105 2710

1 500

1 500

1 500

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej"

921 92105 2710

10 000

10 000

10 000

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012"

921 92105 2710

1 500

1 500

1 500

Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.

921 92118 2710

8 000

8 000

8 000

Pomoc finanoswa z gminy Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury fizyccznej

926 92605 2710

10 000 1 264 702

10 000 1 623 846

10 000 1 223 846 260 501

10 000 108 172 825 173 30 000 0 0 0 400 000 400 000

Ogółem

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 15 ?

Poz. 1994

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków finansowych na początek roku

5

Dochody

Wydatki

Stan środków finansowych na koniec roku

8

1

2

3

4

6

7

801 1

I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju

80120 85410 80130 85410 80130 85410 80130 80140 85410 85403 85403

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 800 235 725 7 480 90 000 230 000 148 500 4 500 23 000 116 000 95 000 118 000

1 800 235 725 7 480 90 000 230 000 148 500 4 500 23 000 116 000 95 000 118 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

854 801 2

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

854 801 3

Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju

854 801 4

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku - Zdroju

801 854

5 6

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Broninie

854 854

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju

7

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju

801

80146

0

220 000

220 000

0

8

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju

854

85407

0

20 000

20 000

0

Ogółem

0

1 310 005

1 310 005

0

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 16 ?

Poz. 1994

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

Lp.

1

Dział

2

Rozdział

3

Nazwa zadania

4

Jednostka otrzymująca dotację

5

Kwota dotacji w zł

6

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1

851 851 851

85111 85111 85111

Przebudowa byłej pralni na potrzeby laboratorium

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju

1 200 000

2 3

Dofinansowanie zadania pn. " Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w ZOZ w Busku - Zdroju"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju

250 000 50 000

Dofinansowanie zadania pn. " Dostosowanie do wymogów sanitarno higienicznych Oddziału Pediatrycznego"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju

4

852

85201

Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów

Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywaja dzieci z terenu Powiatu Buskiego

125 000

5

852

85204

Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego

80 000

6

853 854 921 921 921 921 921

85311 85406 92105 92105 92105 92105 92105

Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Powiat Staszowski

1 644

7 8

Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnnego

Powiat Kazimierski

4 000 1 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XXXVI Międzynarodowe Buskie Spotkanie z Folklorem "

Gmina Busko - Zdrój

9

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niechaj zabrzmi Bukowina im. Wojtka Belona " Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"

Gmina Busko - Zdrój

1 000

10

Gmina Busko - Zdrój

15 000

11

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Przegląd Poezji i Pieśni Legionowej, Żołnierskiej i Niepodległościowej "

Gmina Busko - Zdrój

500

12

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "XVI Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2012"

Gmina Busko - Zdrój

1 000

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 17 ?

Poz. 1994

13 14 15

921 921 921 921 921 921 921 921

92105 92105 92105 92105 92105 92105 92105 92118

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Kino Edukacyjne dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych "

Gmina Busko - Zdrój

3 000 2 000 2 000

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Święta Trzeciego Maja "

Gmina Busko - Zdrój

Pomoc finansowa na na realizację zadania z zakresu kultury pn. "Koncert muzyczny w dniu Narodowego Święta Niepodległości "

Gmina Busko - Zdrój

16

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " IV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej w Solcu Zdroju"

Gmina Solec - Zdrój

2 000

17 18 19 20

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata "

Gmina Pacanów

1 500 10 000 1 500 8 000

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. "X Jubileuszowy Festiwal Kultury Dziecięcej"

Gmina Pacanów Gmina Nowy Korczyn Gmina Wiślica

Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury pn. " Kingonalia 2012"

Pmoc finansowa na utrzymanie Muzeum Regionalnego w Wiślicy w 2012 r.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

851 851 852 852 852 852 853 900 921 921 921 921 921 921 926

85156 85195 85201 85202 85202 85295 85311 90019 92105 92120 92120 92120 92120 92120 92605

Finansowanie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacanowie Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia Finansowanie pobytu dzieci w Domu Diecka w Pacanowie Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej

Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Wyłoniona w drodze konkursu Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach Wyłoniona w drodze konkursu

16 848 15 000 1 061 306 1 255 854 218 860 15 000 57 540 15 000 15 000 3 000 8 000 5 000 7 000 7 000 20 000

Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzacy WTZ

Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedziedzictwa narodowego Konserwacja 8 obrazów z przedstawieniami z historii zakonu Jezuitów Konserwacja i renowacja zabytkowego witraża Opracowanie przedprojektowe - opracowanie projektu remontu Dworu w Widuchowie Ołtarz boczny wraz z obrazem Konserwacja drewnianej rzeźby - Krucyfiks z XVIII wieku

Wyłoniona w drodze konkursu Wyłoniona w drodze konkursu Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczynie Parafia Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Wiślicy Michał Socha Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny w Dobrowodzie Parafia Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Strożyskach Wyłoniona zgodnie z uchwałą Rady Powaitu okreslającą zasady udzielania dotacji na działalność klubów sportowych

Dotacje z budżetu jst. na wydatki określone w ustawie o sporcie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

? 18 ?

Poz. 1994

16

926

92605

Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wyłoniona w drodze konkursu

20 000 4 499 552

Ogółem
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.399

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2009.197.1646

  uchwała nr XXVII/228/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 marca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.348.2577

  uchwała nr XXIX/248/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.392.2860

  uchwała nr XXX/258/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 2 lipca 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

 • DZ. URZ. 2009.261.2045

  uchwała nr XXVIII/238/2009 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1993

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.1992

  zarządzenie nr RG. 0151. 105. 2012 Wójta Gminy Łoniów z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1991

  uchwała nr XVII/118/2012 Rady Gminy Słupia z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1990

  uchwała nr XXIII/152/2012 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1989

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.