Logowanie

DZ. URZ. 2012.1998

Tytuł:

uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miasta Bochnia
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1998
Hasła:Opieka społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 1998

UCHWAŁA NR XVI/171/12 RADY MIASTA BOCHNIA z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje: § 1. Zleca się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bochni realizację zadania polegającego na pracy z rodziną w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Ścisło
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.560.5991

  uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.648

  uchwała nr XV/168/12 Rady Gminy Sierakowice z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2011.594.6999

  uchwała nr XIV/74/2011 Rady Gminy Poronin z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.957

  uchwała nr XV/195/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.2268

  uchwała nr XIV/131/2012 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

porady prawne online

Porady prawne

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • Rodzina zastępcza dla sieroty

  Jakich formalności trzeba dokonać do opieki prawnej i rodziny zastępczej nad małoletnim w przypadku zgonu obydwojga rodziców?

 • Urlop macierzyński dla rodziny zastępczej

  Czy kobiecie będącej matką zastępczą przysługuje urlop w wymiarze, jak matce przysposabiającej dziecko? Chodzi o urlop, jaki przysługuję po ustanowieniu się rodziną (...)

 • Prawa rodziny zastępczej

  Małoletnie dziecko (13 lat) na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego zostało umieszczone w rodzinie zastępczej - u ciotki. Rodzice dziecka są alkoholikami. Co do postanowień (...)

 • Opiekun prawny i rodzina zastępcza

  Mam 34 lata, w wieku gdy miałam 15 lat zmarli moi rodzice po których otrzymywałam rentę rodziną aż do ukończenia 25 lat. Pomimo, że w wieku 22 lat zawarłam związek (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.1997

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.1996

  uchwała nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1995

  uchwała nr XIV/140/12 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie :przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw gminy Szczucin

 • DZ. URZ. 2012.1994

  uchwała nr X/89/12 Rady Gminy Trzciana z dnia 21 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola w Trzcianie, wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie

 • DZ. URZ. 2012.1993

  uchwała nr IX/31/12 Zgromadzenia Związku Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miejscowości Pasieka Otfinowska Gmina Żabno przedstawionych przez Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.