Logowanie

DZ. URZ. 2012.2001

Tytuł:

uchwała nr XX /144 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Gminy w Czarnocinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2001
Hasła:finanse publiczne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1,2,4,5 art. 235 ust.2, art. 236 ust. 4 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. § 1 pkt. 7 uchwały Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 kwietnia 2012r w zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok otrzymuje brzmienie: ?Dodaje się załącznik nr 14 - ?dotacje celowe? - do uchwały XVI/122/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30 stycznia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok w brzmieniu nadanym przez załącznik nr 6 do niniejszej uchwały?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszawa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2396

  uchwała nr XXII / 160 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIII/84/2012 Rady Gminy Czarnocin z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czarnocin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów, i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/173/2010 Rady Gminy Czarnocin z dnia 28 września 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • DZ. URZ. 2012.1286

  uchwała nr Nr XVIII / 138 / 2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.101

  uchwała nr XIII/110/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 listopada 2011r. W sprawie: przyjęcia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarnocin w latach 2012-2016?

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1999

  uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1998

  uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1997

  uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.1996

  uchwała nr XIX/85/12 Rady Gminy Moskorzew z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.