Logowanie

DZ. URZ. 2012.2001

Tytuł:

uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Tarnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2001
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2001

UCHWAŁA NR XIX/227/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) ) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3) ) Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Przedszkole Publiczne Nr 23 z siedzibą w Tarnowie, ul. Szpitalna 39B, zwane dalej ?Przedszkolem?. § 2. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym kontynuowania wychowania przedszkolnego w: w Przedszkolu zapewnia się możliwość

1) Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Tarnowie przy ul. Krzyskiej 108, 2) Przedszkolu Publicznym Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie przy ul. Westerplatte 10, 3) Przedszkolu Publicznym Nr 24 w Tarnowie przy ul. Westerplatte 11, 4) Przedszkolu Publicznym Nr 26 w Tarnowie przy ul. Bitwy o Wał Pomorski 11. § 3. 1. Mienie ruchome znajdujące się w zarządzie likwidowanego Przedszkola przejmuje Urząd Miasta Tarnowa.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206. 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 2001

2. Należności i zobowiązania likwidowanego Przedszkola według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje Urząd Miasta Tarnowa. 3. Środki pieniężne zgromadzone w kasie i na rachunku bieżącym według stanu na dzień zakończenia likwidacji Przedszkola podlegają wpłacie na rachunek podstawowy budżetu Gminy Miasta Tarnowa. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.390.3462

  uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie Statutu Zespołu Żłobków w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2010.281.1875

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnowie z dnia 11 maja 2010r. o nieprzeprowadzeniu wyborów

 • DZ. URZ. 2011.235.1913

  rozporządzenie nr 7/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze zmienione rozporządzeniem Nr 5/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.161.1287

  rozporządzenie nr 5/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie Nr 4/2010 z dnia 01 grudnia 2010 w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

 • DZ. URZ. 2011.461.4440

  rozporządzenie nr 14/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 13 września 2011r. uchylające rozporządzenie Nr 11/2011 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie określenia obszaru zagrozonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1999

  uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1998

  uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.1997

  uchwała nr XVI/167/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.1996

  uchwała nr XL/524/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.