Logowanie

DZ. URZ. 2012.2003

Tytuł:

uchwała nr XIX/248/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-09
Organ wydający:Rada Miejska w Tarnowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2003
Hasła:Opłaty za parkowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 maja 2012 r. Poz. 2003

UCHWAŁA NR XIX/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie. Na podstawie art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.1) ), Rada Miejska w Tarnowie uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XXII/335/2008 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Tarnowie oraz ustalenia ich wysokości i sposobu pobierania opłat w tej strefie (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 506, poz. 3291 i z 2011 r. Nr 615, poz. 7340), w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Opłatę określoną w ust. 1 uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Tarnowa gotówką lub kartą płatniczą, albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Tarnowa. 3. Kontroli uiszczania opłat parkingowych mogą dokonywać pracownicy Urzędu Miasta Tarnowa oraz Straży Miejskiej w Tarnowie." § 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Światłowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945 i Nr 222, poz. 1321.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.97.2243

  uchwała nr L/945/09 Rady Miasta Krosna z dnia 27 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 163/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.652

  uchwała nr XLIV/271/10 Rady Miasta Dynów z dnia 31 marca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych, w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.1198

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.99.1794

  uchwała nr LXX/1178/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2002

  uchwała nr XIX/230/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 17 im. E. Kwiatkowskiego w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2001

  uchwała nr XIX/227/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.2000

  uchwała nr XIX/226/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 22 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1999

  uchwała nr XIX/225/2012 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Tarnowie

 • DZ. URZ. 2012.1998

  uchwała nr XVI/171/12 Rady Miasta Bochnia z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pracy z rodziną, wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.