Logowanie

DZ. URZ. 2012.2014

Tytuł:

uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2012-07-10
Organ wydający:Rada Powiatu w Busku-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2014
Hasła:oświata i wychowanie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje : § 1. Ustala się Regulamin przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/200/2008 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Buski. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Gajek

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?2?

Poz. 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012 r.

REGULAMIN przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce § 1. 1. Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce, zwane dalej Stypendium, może uzyskać uczeń: 1) uczęszczający do prowadzonej przez Powiat Buski szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, 2) posiadający średnią ocen co najmniej 4,5 oraz wzorową ocenę zachowania, z zastrzeżeniem pkt 3, 3) jeżeli w danej szkole żaden uczeń nie spełnia warunku posiadania średniej ocen nie niższej niż 4,5, do Stypendium ? w szczególnie uzasadnionych przypadkach ? może być wytypowany uczeń posiadający wzorową ocenę zachowania i najwyższą średnią ocen w danej szkole, 4) nie pobierający innego stypendium. 2. Pierwszeństwo do uzyskania Stypendium ma uczeń spełniający warunki określone w ust. 1 oraz aktywnie uczestniczący w życiu szkoły, w tym reprezentujący szkołę podczas konkursów, olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych lub uroczystości organizowanych w środowisku lokalnym. 3. Jeżeli wśród kandydatów do Stypendium są uczniowie w równym stopniu spełniający warunki określone w ust. 1 i 2, pierwszeństwo do uzyskania Stypendium ma uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód brutto na jedną osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę ? ustalanego na podstawie odrębnych przepisów ? obowiązującego w dniu 31 maja bieżącego roku budżetowego. § 2. 1. Stypendium przyznawane jest przez Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju, zwany dalej Zarządem Powiatu, na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 2. W razie pozbawienia ucznia Stypendium na podstawie §5, lub w przypadku rezygnacji z jego pobierania, Zarząd Powiatu decyduje o terminie wstrzymania wypłaty Stypendium. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Stypendium może być przyznane innemu uczniowi danej szkoły spełniającemu warunki określone w §1 z uwzględnieniem ocen z ostatniej klasyfikacji, na okres ustalony przez Zarząd Powiatu. § 3. 1. Miesięczna wysokość Stypendium stanowi kwotę nie wyższą, niż czterokrotność najniższego zasiłku rodzinnego. 2. Wysokość Stypendium na dany rok szkolny ustala Zarząd Powiatu. § 4. Stypendium wypłacane jest z budżetu szkoły w równych miesięcznych kwotach, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca w kasie szkoły lub przelewem na konto wskazane przez stypendystę lub jego rodziców (opiekunów prawnych). § 5. 1. Stypendysta może być pozbawiony Stypendium, jeśli w rażący sposób naruszy Statut Szkoły, której jest uczniem, o czym dyrektor szkoły obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Powiatu. 2. Decyzję w sprawie pozbawienia Stypendium podejmuje Zarząd Powiatu. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. § 6. 1. Kandydatury do Stypendium przedstawiane są:

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?3?

Poz. 2014

1) Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju ? przez dyrektorów szkół w terminie do 10 lipca każdego roku, a w przypadkach, o których mowa w §2 ust. 3, także w innych terminach, 2) Zarządowi Powiatu ? przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju. 2. Dyrektor zespołu szkół lub specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego ma prawo zgłosić jednego kandydata z każdej szkoły wchodzącej w skład zespołu lub ośrodka. 3. Wnioski składane są w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu .

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

?4?

Poz. 2014

Pieczęć szkoły Załącznik do Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce W N I O S E K* o przyznanie Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce 1. Imię i nazwisko kandydata ................................................................................ 2. Nazwa szkoły, klasa ........................................................................................... 3. Data urodzenia ................................................................................................... 4. Miejsce zamieszkania ........................................................................................ 5. Średnia ocen ????????????????...................................... 6. Ocena zachowania ????????????............................................. 7. Informacje o dochodach:** a) przeciętny miesięczny dochód brutto rodziny ...................................................... b) liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gosp. domowym: ........... c) przeciętny miesięczny dochód brutto na 1 członka rodziny : ??????..? 8. Opinia Rady Pedagogicznej: ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................... Data i podpis dyrektora szkoły/ zespołu - ---------------------------------------------------------------------------------------*) do wniosku należy załączyć zgodę ucznia lub jego rodziców na przetwarzanie danych osobowych, **) dotyczy uczniów, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu przyznawania Stypendium
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2130

  uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.96.1719

  uchwała nr XXXVIII/162/10 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy i Rady Gminy Krasnosielc za wyniki w nauce, osiągnięcia w zakresie kultury i sportu dla uczniów szkół gminnych".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3190

  uchwała nr XI/101/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów Gimnazjum Nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku i Gimnazjum Nr 2 w Ościsłowie.

 • DZ. URZ. 2009.25.362

  ogłoszenie Starosty Buskiego z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2009

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/425/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 24 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Lubelskiego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od stypendium

  Mój syn za dobre wyniki w nauce w roku akademickim 2004-2005 otrzymywał od października 2005 r. stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie. Wypłata w wysokości 2000 (...)

 • Podatek dochodowy od stypendium sportowego

  Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek?

 • Stypendium a obowiązek złożenia zeznania rocznego

  W 2006 r. otrzymywałem stypendium naukowe na AE od marca do lipca w wysokości 700 zł oraz od października do lutego 2007 w wysokości 550 zł. Czy w rozliczeniu za 2006 (...)

 • Egzekucja ze stypendium

  15.12.2006 otrzymałem mandat za nieposiadanie gaśnicy w samochodzie. Nie zapłaciłem tego mandatu do dnia dzisiejszego. Mam 19 lat i w chwili obecnej się uczę (IV KL (...)

 • Stypendium socjalne a działalność gospodarcza

  Student otrzymuje stypendium socjalne. Chce założyć działalność gospodarczą, aby zwiększyć swoje dochody. Czy założenie działalności gospodarczej jest równoznaczne (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2013

  uchwała nr XXIII/35/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bodzechów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 • DZ. URZ. 2012.2012

  uchwała nr XXIII/32/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzechów .

 • DZ. URZ. 2012.2011

  uchwała nr XXIII/108/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Działoszyce.

 • DZ. URZ. 2012.2010

  uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2009

  uchwała nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków w budżecie Gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.