Logowanie

DZ. URZ. 2012.2119

Tytuł:

uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2119
Hasła:drogi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:46

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art.7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 19, poz.115, z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505, z 2009 roku Nr 19, poz. 100 i poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010 roku Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011 roku Nr 5, poz. 13) Rada Gminy po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Bytowskiego uchwala, co następuje: § 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę powiatową Nr 1764 G przebiegającą na terenie gminy Parchowo o nazwie Nakla ? Sumin na odcinku Sylczno ? Sumin o długości 2,17 km (odcinek gruntowy), zgodnie z przebiegiem drogi wskazanej na mapie jako załącznik do uchwały. § 2. Drodze gminnej nadaje się nr 165053G. § 3. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych następuje z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2013 roku. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5810

  uchwała nr 84/x/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.5812

  uchwała nr 95/XII/11 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia działek gminnych do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie pozbawienia drogi publicznej lokalnej kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/41/11 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Utrzymanie dróg gminnych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg gminnych?

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2118

  uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Dziemiany spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. 2012.2117

  uchwała nr XII/131/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 maja 2012r. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu

 • DZ. URZ. 2012.2116

  uchwała nr XIII/119/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji dla osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. 2012.2115

  uchwała nr XIII/118/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji dla osób fizycznych na podatek od nieruchomości i rolny oraz leśny.

 • DZ. URZ. 2012.2114

  uchwała nr XIII/117/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.