Logowanie

DZ. URZ. 2012.2120

Tytuł:

uchwała nr XV.113.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2120
Hasła:zwierzęta

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:46

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), art. 11a z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.03.106.1002 ze zm. ostatnia zmiana od 01.01.2012 r.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku Rada Gminy Parchowo uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2120

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.113.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt § 1. Celami programu są: 1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt. 2. Zapobieganie bezdomności zwierząt. § 2. Wykonawcami programu są: 1. Gmina Parchowo 2. schronisko dla zwierząt (na podstawie umowy podpisanej z gminą), 3. funkcję koordynatora działań podejmowanych w ramach programu pełni pracownik referatu Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Inwestycji ds. leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska i utrzymania dróg Urzędu Gminy w Parchowie i współpracuje w tym zakresie z organami Inspekcji Weterynaryjnej. § 3. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku gmina zapewni poprzez podpisanie stosownej umowy z jednostkami je prowadzącymi. § 4. Zapewnienie opieki wolno żyjącym kotom, w tym ich dokarmianie. § 5. Na terenie gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt: - stale na interwencję, - wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi. - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone wyłącznie przy użytku specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, a także nie będzie zadawał im cierpienia, - Transport bezdomnych zwierząt będzie odbywał się środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt. § 6. 1. Gmina realizuje obligatoryjne sterylizacje lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko. 2. Zabiegom, o których mowa wyżej nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terenie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli. 3. Zabiegi sterylizacji mogą być prowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii. § 7. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest w formie ogłoszeń na tablicy w Urzędzie Gminy i na stronie internetowej gminy. § 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w lecznicy dla zwierząt (wymagany jest humanitarny stosunek pracownika do czworonoga). 2. Zwierzę usypiane musi być traktowane do ostatniej chwili życia łagodnie i przyjaźnie, należy zaoszczędzić mu trwogi i dodatkowych udręczeń. Sam zabieg usypiania powinien być wykonywany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2120

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być zabezpieczone do czasu odbioru ich przez odpowiednie służby. § 9. 1. W przypadku zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich, Gmina zawrze stosowną umowę z właścicielem gospodarstwa. 2. Zakres umowy zostanie określony w przypadkach indywidualnych, a gospodarstwo zostanie ustalone w miejscowości, której dotyczy bezdomność. § 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej jest zapewnione poprzez dyżury lecznic dla zwierząt pełniących dyżury całodobowe na terenie powiatu Bytowskiego. § 11. 1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Parchowo 2. Środki finansowe na realizację wynikających z programu w kwocie 11 000,00 zł są zabezpieczone w budżecie Gminy Parchowo. 3. Środki finansowe będą wydatkowane poprzez zlecenie usług podmiotom zewnętrznym
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2753

  uchwała nr XXII / 252 / 2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kórnik w 2012 roku.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/79/2012 Rady Gminy Puławy z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Puławy Nr XIV/72/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puławy"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1387

  uchwała Nr XXIII/292/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1550

  uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Świerzno z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno.

 • DZ. URZ. 2012.2255

  uchwała nr XV/89/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2012 rok"

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2119

  uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2118

  uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Dziemiany spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. 2012.2117

  uchwała nr XII/131/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 maja 2012r. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu

 • DZ. URZ. 2012.2116

  uchwała nr XIII/119/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji dla osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. 2012.2115

  uchwała nr XIII/118/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru informacji dla osób fizycznych na podatek od nieruchomości i rolny oraz leśny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.