Logowanie

DZ. URZ. 2012.2121

Tytuł:

uchwała nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna 2012 rok .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-06-25
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2121
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

11:46

zmieniająca uchwałę Nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychna 2012 rok . Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm), art.10 ust.1, 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (teks jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt 3 lit. a?g obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz.961), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku (M. P. Nr 95, poz.962) , Rada Gminy Parchowo uchwala , co następuje : § 1. Zmienia się treść § 1 uchwały Nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok , w ten sposób, że wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym wynosi : 1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały , 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, 6) od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały, 7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały . § 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr XI.67.2011 pozostaje bez zmian. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo .

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?2?

Poz. 2121

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?3?

Poz. 2121

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Powyżej

mniej niż

3,5 5,5 9

5,5 9 12

Stawka podatku w zł wyprodukowane wyprodukowan do e od 31 grudnia. 01 stycznia 1992 1993 roku 686,93 577,27 686,93 686,93 577,27 577,27

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?4?

Poz. 2121

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku w zł oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 577,27 577,27 577,27 Trzy osie 257,91 686,93 1.058,07 cztery osie i więcej 686,93 686,93 1.086,99 1.725,68 1.725,68

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

dwie osie 12 16 18 12 19 23 12 20 25 29 31

16 18

1.306,34 1.306,34 1.306,34 529,04 1.058,07 1.644,95 696,57 696,57 1.725,68 2.559,60 2.559,60

19 23

20 25 29 31

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?5?

Poz. 2121

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

dopuszczalna masa całkowita w tonach nie mniej niż mniej niż 12

Stawka podatku w zł wyprodukowan e do 31 grudnia 1992 roku 686,93 Wyproduko wane od 1 stycznia 1993 roku 577,27

3,5

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?6?

Poz. 2121

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach) nie mniej niż

stawka podatku w zł Oś jezdna mni z zawieszeni inne systemy ej em zawieszenia niż pneumatycz osi jezdnych nym lub zawieszenie m uznanym za równoważne

dwie osie 12 18 25 31 trzy osie i więcej 12 40

18 25 31

277,21 277,21 584,49 1.473,83

277,21 501,34 959,27 2.022,13 1.798,00 2.659,61

40

1.300,31 1.798,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?7?

Poz. 2121

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach nie mniej niż mniej niż

Stawka podatku w zł

7

12

wyprodukowane do 31 grudnia 1992 roku 585,70

wyprodukow ane od 1 stycznia 1993 roku 333,83

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?8?

Poz. 2121

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy w tonach nie mniej niż

Stawka podatku w zł

oś jezdna z zawieszeniem mni pneumatycznym lub ej zawieszeniem uznanym za niż równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

jedna oś 12 18 25

18 25 Dwie osie

185,60 185,60 333,83

333,83 333,83 585,70 323,00 886,96 1.347,30 1.773,90 983,35 1.336,46 1.336,46

12 28 33 38 12 38 44

28 33 38 Trzy osie i więcej 38 44

219,36 639,92 886,96 1.199,08 706,21 983,35 983,35

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego

?9?

Poz. 2121

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV.114.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Stawki roczne podatku dla autobusów

liczba miejsc do siedzenia mniej niż 30 równej lub wyższej 30

Stawka podatku w zł

1.198,08 1.336,46
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.76.1328

  uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Nakla

 • DZ. URZ. 2012.1978

  uchwała nr 173/g254/P/12 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2012r.

 • DZ. URZ. 2011.113.2356

  uchwała nr VIII.48.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.2120

  uchwała nr XV.113.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

 • DZ. URZ. 2012.2119

  uchwała nr XV.108.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2012.2118

  uchwała nr XXIV/111/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/54/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Dziemiany spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

 • DZ. URZ. 2012.2117

  uchwała nr XII/131/12 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 23 maja 2012r. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Krynica Morska służebnościami przesyłu

 • DZ. URZ. 2012.2116

  uchwała nr XIII/119/2012 RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji dla osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.